Senoji literatūra

Poeto Prano Vaičaičio (1876–1901) rinkinį Maironio lietuvių literatūros muziejuje sudaro 79 eksponatai, iš kurių daugiausia yra fotokopijų ir nuotraukų (33), knygų (31). Neturime originalios kūrybos rankraščių, dokumentų, asmeninių daiktų. Pati vertingiausia knyga – „Pr. Vaičaičio eilės“ (Plymouth, 1903). Tai pirmoji poeto rinktinė, išleista tik po jo mirties. Vėliau eilių rinkinys susilaukė dar keleto leidimų. 1912 m. Pranciškaus Vaičaičio „Eilės“ išleidžiamos Filadelfijoje (JAV). Pirmuosius P. Vaičaičio „Raštus“ išleido „Švyturio“ bendrovė Kaune 1921 metais. „Raštuose“ spausdinamos poeto eilės, satyros ir vertimai. 1951 metais Valstybinė grožinės literatūros leidykla išleido P. Vaičaičio „Lyriką ir satyrą“.  
Seniausia fototekoje esanti originali nuotrauka yra Prano Vaičaičio portretas, darytas ateljė apie 1900 metus. Įdomios ir dvi senos grupinės nuotraukos, kuriose įsiamžino poeto artimieji prie gimtosios sodybos Santakuose (Šakių r.). P. Vaičaičio 105-ųjų gimimo metinių minėjimas poeto tėviškėje irgi jau tapo istorija. Pluoštas nuotraukų iš šio minėjimo taip pat saugomas muziejaus archyve. Rinkinio epistolinė medžiaga irgi nėra gausi. Saugomas tik vienas originalus poeto brolio Jono Vaičaičio laiškas, rašytas 1900 metais iš Taškento į Santakus. Laiške tėvams ir broliui praneša, kad jo pulkas parengtas į Kiniją riaušėms malšinti. Taip pat prašo brolio, kad šią žinią kuo švelniau praneštų tėvams. Iš rinkinyje saugomų meno kūrinių paminėtini Valerijono Galdiko grafikos darbai ir Albinos Makūnaitės raižiniai Pr. Vaičaičio knygai „Yra šalis“ (Vilnius, 1964).

Parengė muziejininkė Nijolė Raižytė