Administracinė informacija

Maironio lietuvių literatūros muziejus (MLLM) įsteigtas 1936 m. poeto, kunigo Jono Mačiulio-Maironio (1862–1932) namuose, kuriuos jis nusipirko 1909-aisiais. Poetas gyveno aštuoniuose šio namo antro aukšto kambariuose.

Maironio butą dekoravo dailininkas Tadas Daugirdas. Praėjus ketveriems metams po poeto mirties Maironio bute buvo įrengti ir atidaryti trys memorialiniai kambariai.
1940–1944 metais muziejaus vedėju dirbo poetas Bernardas Brazdžionis. Jo iniciatyva pradėta kaupti ir kitų rašytojų archyvinė medžiaga. Ilgainiui muziejus tapo Respublikiniu literatūros muziejumi.

1989 m. kovo 1 d. LTSR literatūros muziejus pervadintas Maironio lietuvių literatūros muziejumi, Maironio sode atstatyta Kristaus skulptūra, kuri buvo nugriauta 1976 m.
Visas Maironio butas įrengtas 1992 m., o 1998 m. pirmą kartą atkurtas autentiškas sienų dekoras.

2016 m. Maironio kambariai atidaryti po naujos restauracijos: atnaujinti dailininko T. Daugirdo Didžiosios svetainės ornamentai, darbo kambario Art Deco stiliaus piešiniai, Raudonosios svetainės ankstyvojo rokoko stiliaus dekoras. Maironio memorialinis butas pirmą kartą rekonstruotas, ir lankytojai gali apeiti kambarius ratu, pamatyti namų virtuvę, kurioje šeimininkaudavo sesuo Marcelė Mačiulytė.

Rūmai, kuriuose įkurtas muziejus, pastatyti XVIII a. viduryje ant trijų gotikinių XVI a. namų rūsių pamatų. Po 1812 m. karo šiame name buvo ligoninė. Malšinant 1863–1864 m. sukilimą, čia veikė karo lauko teismas. Manoma, kad rūsiuose kalintas ir myriop nuteistas vienas iš sukilimo vadų – kunigas Antanas Mackevičius.

Maironiui gyvenant šiuose namuose, pirmame aukšte buvo įsikūrusi knygų leidykla „Sakalas“, dailiųjų amatų mokykla, pirmoji Kaune viešoji lietuviška biblioteka ir skaitykla, nemažai kitų kultūros organizacijų.

Maironio namuose yra gyvenę ir svečiavęsi nemažai iškilių Lietuvos meno, mokslo, bažnyčios ir visuomenės veikėjų.

Maironio lietuvių literatūros muziejui priklauso padaliniai: Juozo Grušo namai-muziejus, Salomėjos Nėries ir Bernardo Bučo namai-muziejus, Balio ir Vandos Sruogų namai-muziejus, Juozo Tumo-Vaižganto butas-muziejus, Vaikų literatūros muziejus.


Mūsų muziejuose dirba daugiau nei 70 darbščių, kūrybingų, kultūros paveldą puoselėjančių darbuotojų.

Muziejaus steigėjas – LR kultūros ministerija. 

Informacija pildoma

Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) yra suvokiama kaip bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, piktnaudžiavimas patikėta galia siekiant asmeninės naudos.


Maironio lietuvių literatūros muziejus informuoja visus asmenys, susidūrusius su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika įstaigoje apie tai pranešti asmeniui, atsakingam už korupcijos prevencijos vykdymą ir kontrolę muziejuje – dokumentų valdymo specialistei Linai Kučinskaitei – asmeniškai raštu arba siunčiant (pateikiant) pranešimą: el. paštu: pranesk@maironiomuziejus.lt, telefonu: +370 (37) 207477 darbo dienomis 08:00 – 17:00 val.

Anonimiškumą garantuojame.


MLLM PAREIGYBIŲ, DĖL KURIŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI, SĄRAŠAS

MLLM PAREIGYBIŲ, DĖL KURIŲ RENGIAMI KONKURSAI, SĄRAŠAS

MLLM PAREIGYBIŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI VIEŠUOSIUS IR PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠAS

MLLM 2022–2023 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

MLLM KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2022-2023 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

MUZIEJAUS DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, TAIP PAT REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Apie įtariamus korupcijos atvejus Specialiųjų tyrimų tarnybai galima pranešti:

AKTUALI INFORMACIJA PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMO KLAUSIMAIS:

1. Deklaravimo tvarką reglamentuoja Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 5 straipsnis https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/cc39be529d5811e9aab6d8dd69c6da66 bei VTEK patvirtintos Privačių interesų deklaracijos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklėshttps://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/23c9c7324ae311ebb394e1efb98d3e67

2. Daugiau informacijos galite rasti https://vtek.lt/ VTEK interneto svetainėje.

Korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

 

Bendroji informacija apie pranešėjų apsaugą


Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas  
(toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Informaciją apie pažeidimą Maironio lietuvių literatūros muziejuje gali pateikti asmuo, kurį su Maironio lietuvių literatūros muziejumi sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) ir kuris teikia informaciją apie pažeidimą Maironio lietuvių literatūros muziejuje.

Pažeidimas – Maironio lietuvių literatūros muziejuje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo arba sutartinių santykių su Maironio lietuvių literatūros muziejumi.

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:
1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
2) pavojaus aplinkai;
3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
4) neteisėtos veiklos finansavimo;
5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
6) neteisėtu būdu įgyto turto;
7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
8) kitų pažeidimų.

Pažymėtina, kad informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu.

Pagrindinės asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus, apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemonės:

1) saugių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų užtikrinimas;
2) konfidencialumo užtikrinimas; Konfidencialumas užtikrinamas nepaisant gautos informacijos apie pažeidimą tyrimo rezultatų. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą arba kai asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.
3) draudimas daryti neigiamą poveikį;
4) teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją;
5) teisė gauti kompensaciją;
6) nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas;
7) atleidimas nuo atsakomybės;
8) teisė gauti išsamią, nešališką informaciją ir nemokamas konsultacijas dėl informacijos apie pažeidimus teikimo procedūrų ir teisių gynimo priemonių suteikimo.

Asmeniui, pranešusiam apie pažeidimą, taikomos teisinės gynybos priemonės, nustatytos Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 11 straipsnyje.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas ir Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas yra patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“.

Informacijos apie pažeidimą pateikimo būdai

Asmuo informaciją apie pažeidimą Maironio lietuvių literatūros muziejuje gali pateikti šiais būdais:

 • Muziejuje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą (atsiųsti informaciją apie pažeidimą elektroninio pašto adresu praneseju.apsauga@maironiomuziejus.lt


Rekomenduojame informaciją apie pažeidimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimo formą. Informaciją apie pažeidimą galima pateikti ir laisvos formos pranešimu, tačiau jame privalo būti nurodyta, kad informacija apie pažeidimą yra teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu ir turi būti pateikta tokia informacija: kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.; sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės; asmens, pranešančio apie pažeidimą, vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė, kiti kontaktiniai duomenys; jeigu įmanoma, pateikiami bet kokie turimi dokumentai, duomenys ar informacija, atskleidžianti galimo pažeidimo požymius.

Informuojame, kad pateikus informaciją apie pažeidimą pagal šią formą arba pateikus laisvos formos pranešimą, kuriame nurodyta, kad informacija apie pažeidimą teikiama pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą, informacija apie pažeidimą per 2 darbo dienas bus perduota kompetentingai institucijai (Lietuvos Respublikos prokuratūrai).

 • Lietuvos Respublikos prokuratūrai tiesiogiai


(Pranešimų apie pažeidimus įstaigose pateikimo Lietuvos Respublikos prokuratūrai tvarkos aprašo nustatyta tvarka)

Asmuo dėl pažeidimo gali kreiptis tiesiogiai į Lietuvos Respublikos prokuratūrą, kai yra bent viena iš šių aplinkybių: pažeidimas turi esminę reikšmę viešajam interesui; būtina kuo skubiau užkirsti kelią pažeidimui ar jį nutraukti, nes gali atsirasti didelė žala; vadovaujantys, su įstaiga darbo arba tarnybos ar sutartiniais santykiais siejami asmenys patys galbūt daro ar yra padarę pažeidimus; informacija apie pažeidimą buvo pateikta per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, tačiau atsakymas nebuvo gautas arba nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, arba priemonės, kurių buvo imtasi, buvo neveiksmingos; yra pagrindas manyti, kad, pateikus informaciją apie pažeidimą vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, pranešėjo anonimiškumas ar asmens konfidencialumas gali būti neužtikrintas arba bus siekiama pažeidimą, apie kurį pranešta, nuslėpti; įstaigoje nėra veikiančio vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo; asmuo negali pasinaudoti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, nes jo su įstaiga nebesieja darbo, tarnybos ar kiti teisiniai santykiai.

 • Viešai


Viešai informacija apie pažeidimą gali būti teikiama, siekiant pranešti apie gresiantį pavojų žmonių gyvybei, visuomenės sveikatai ar aplinkai, kai siekiant užkirsti kelią tokiai grėsmei būtina imtis skubių veiksmų ir dėl laiko stokos nėra galimybių apie pažeidimą pranešti kitais būdais arba kitais būdais pranešus apie pažeidimą nebuvo laiku imtasi reikiamų veiksmų.

Konsultacijos

Kilus klausimams dėl Pranešėjų apsaugos įstatymo, Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją ir Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo", taikymo prašome skambinti Generalinės prokuratūros telefonu (8 5) 266 2329. Taip pat išsamiau su pranešėjams aktualia informacija galite susipažinti https://prokuraturos.lt/lt/aktualu-pranesejams/praneseju-konsultavimas-telefonu/7062


Kilus klausimams dėl informacijos pateikimo vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu Maironio lietuvių literatūros muziejuje prašome rašyti dokumentų valdymo specialistei, atsakingai už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, Linai Kučinskaitei, el. paštu: pranesk@maironiomuziejus.lt, telefonu: +370 (37) 207477

 

Pridedama:

INFORMACIJOS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMĄ TEIKIMO MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUJE TVARKOS APRAŠAS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia teikti pasiūlymus bei pastebėjimus telefonu +370 (37) 207477 arba el. paštu info@maironiomuziejus.lt


Taip pat kviečiame palikti atsiliepimus platformose:

Facebook »

Google »
Tripadvisor»


Sekite mus socialiniuose tinkluose:

Facebook »
Instagram »
Youtube »

Mieli Maironio lietuvių literatūros muziejaus bičiuliai, džiaugiamės ir dėkojame Jums, kad esate kartu. Kviečiame Jus prisidėti 1,2 proc. prie mūsų darbų ir mes galėsime įgyvendinti dar daugiau puikių kūrybinių idėjų, skirtų kiekvienam iš Jūsų.

LR gyventojų pajamų mokesčio įstatyme numatyta, kad kiekvienas Lietuvos gyventojas dalį savo sumokėto pajamų mokesčio gali skirti pasirinktam paramos gavėjui.
Kaip 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio skirti Maironio lietuvių literatūros muziejui?
Norėdami skirti 1,2 proc. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalį, prašymą galite pateikti internetu elektroninėje deklaravimo sistemoje užpildant FR0512 formą:

 • Prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS).
 • Viršutiniame EDS meniu pasirinkite „Deklaravimas“.
 • Kairiajame vertikaliame skydelyje spauskite „Pildyti formą“.
 • Pasirinkite „Prašymas skirti paramą“.

Pildydami FR0512 formą, nurodykite asmeninius duomenis bei užpildykite šiuos laukelius:

 • 5 Mokestinis laikotarpis – 2022
 • 6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – ✔
 • E1 Gavėjo tipas – 2 [paramos gavėjas]
 • E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 190756653
 • E3 Mokesčio dalies paskirtis – Maironio muziejui
 • E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – 1,2 proc.

Prašymai priimami iki gegužės 2 dienos.


Išsami instrukcija: https://youtu.be/VVpaY-FFbKk

Dėkojame už paramą!

×

Basket

×

Basket

Padidinti tekstą