Išeivių literatūra

Prozininko Jurgio Jankaus (1906–2002) archyvas – vienas pirmųjų išeivių rašytojų archyvų, 1989 m. pradėtų kaupti Maironio lietuvių literatūros muziejuje. Rinkinyje yra daugiau kaip 2000 eksponatų. Dauguma jų dovanoti paties J. Jankaus, jo marčios D. Jankienės bei kitų asmenų (rašytojų, kultūros veikėjų).
Didžiausią rinkinio dalį sudaro J. Jankui rašyti laiškai (jų yra daugiau kaip 1500). Tai J. Aisčio, A. Vaičiulaičio, S. Zobarsko, L. Andriekaus, B. Babrausko, Bern. Brazdžionio, K. Bradūno, S. Santvaro, B. Pūkelevičiūtės, A. Landsbergio, Alės Rūtos ir kitų rašytojų laiškai. Nemažai yra ir buvusių rašytojo mokinių bei jo kūrybą vertinančių žmonių laiškų. Yra ir paties J. Jankaus rašytų laiškų A. Vaičiulaičiui, E. Cinzui, S. Santvarui, S. Zobarskui, J. Gimbutui, B. Pūkelevičiūtei ir kitiems rašytojams.
Nemažai yra atskirą rinkinio dalį sudarančių fotografijų. Yra keletas portretinių, grupinių, kur rašytojas su savo šeima: žmona, sūnumis, vaikaičiais. Didžiąją dalį sudaro fotografijos iš įvairių literatūros vakarų, renginių.
Rinkinyje yra visos devyniolika J. Jankaus išleistos knygos.
Atskirą rinkinio dalį sudaro memorialinė biblioteka. Joje yra 28 įvairių autorių knygos: J. Balčikonio išverstos Anderseno pasakos „Egzaminai“ („Egzaminai“ – pirmoji J. Jankaus knyga).
Rinkinyje yra ir keletas originalių dokumentų: J. Jankaus vairuotojo pažymėjimas, išduotas Niujorke; darbo pažymėjimas, išduotas 1944 m. Berlyne; Lietuvių rašytojų tremtinių draugijos liudijimas, išduotas 1947 m. Tiubingene; sutartis sudaryta tarp leidyklos „Patria“ savininko J. Lenktaičio ir J. Jankaus dėl romano „Naktis ant morų“ išleidimo.
Atskirą rinkinio dalį sudaro meno kūriniai. Tai skulptoriaus S. Kuizino 1991 m. sukurta plaketė „Jankus ir personažas“ bei dailininko A. Martinaičio 1992 m. nupieštas rašytojo šaržas. Fonotekoje yra keletas garso kasečių, kur J. Jankus skaito savo kūrybą, bei juosta, kurioje įrašytas rašytojo interviu „Amerikos balso“ studijoje. Vertingos ir įdomios memorialinės bibliotekos knygos yra šios: „Lietuviškos pasakos“, surinktos J. Basanavičiaus (II d., Shenandoach, 1902 m.), „Biblija“ (Berlynas, 1908 m.), 10-oji Maironio „Pavasario balsų“ laida (Bavarija, 1947 m.) A. Baranausko „Anykščių šilelis“ (1961 m.), M. Biržiškos „Lietuvių tautos kelio“ abi dalys (I – 1952 m., II –1953 m.), A. Giedriaus „Užburti keliai“ (1961 m.) ir kitų rašytojų (B. Pūklelevičiūtės, L. Šimkutės, V. Kazoko, B. Rutkūno, J. Šlapelio...).
Vertinga ir įdomi rinkinio dalis – rankraščiai. Saugomi J. Jankaus romanų „Be krantų“, „Paklydę paukščiai“, „Pušis“, „Namas geroj gatvėj“ rankraščiai, įvairių apsakymų („Liuduko kūčios“, „Kelionė į dangų“, „Priebėga“, „Didysis antspaudas“), straipsnių rankraščiai. Taip pat yra knygų „Klajojančios liepsnos“, „Auksinis vabaliukas“ bei „Severiukas“ rankraštiniai variantai. Įdomus romano „Be krantų“ rankraštis, į muziejų patekęs 1979 m. Šis rankraštis buvo atiduotas „Sakalo“ leidyklai, veikusiai Kaune.

Parengė muziejininkė Daiva Bumblauskaitė