Senoji literatūra

Rinkinyje yra 2100 eksponatų (iš jų 920 – pagrindinio fondo): memorialiniai daiktai, rankraščiai, laiškai, knygos, fotografijos, meno kūriniai, dokumentai, spauda, spaudiniai.
Rinkinio formavimo pradžia buvo J. Tumo-Vaižganto memorialinio palikimo dalis (200 eksponatų). Visas rašytojo palikimas testamentu atiteko Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekai, kuriame 1934 metais buvo įkurtas Vaižganto muziejus. 1941 metais uždarius universitetą, muziejus buvo išformuotas. Dalis archyvo pateko į Vilniaus universiteto biblioteką, Lietuvos Mokslų akademiją. Maironio muziejus nusipirko Vaižganto baldus, paveikslus, įvairius asmeninius daiktus, kai kurias knygas, fotografijas, dokumentus.
Rinkinio branduolį ir sudaro šie rašytojo memorialiniai daiktai. Tai 40 meno kūrinių iš Vaižganto „nebrangių, bet rinktinių paveikslų galerijos“ (iš J. Tumo-Vaižganto testamento). Daugiausia čia lietuvių dailininkų K. Šimonio, K. Sklėriaus, P. Žitkaus, S. Riomerienės, K. Rusecko ir kitų paveikslų, keletas šaržų (dailininkų L. Kagano, A. Varno, E. Janimaegi), viena kita skulptūrėlė (Bernardo Bučo „Vytautas Didysis“, A. V. D. Weckbecker „Šeima“, Rubenso „Nukryžiuotojo kopija (dailininkas J. Janulis), nežinomų autorių darbų (šv. Pranciškaus Asyžiečio, šv. Juozapo portretai). Be paties J. Tumo-Vaižganto sukauptų, rinkinyje dar yra 60 meno kūrinių: tai I. Žemaitytės-Geniušienės, S. Krasausko, V. Valiaus iliustracijos J. Tumo-Vaižganto kūriniams, E. Rudinsko tapytas Vaižganto portretas ir kt.
Išlikę 22 autentiški rašytojo baldai (svetainės komplektas, ąžuolinis drožta ornamentika puoštas darbo stalas, knygų spinta, komoda-sekreteras ir kiti ), kai kurie indai, rūbai, įvairūs asmeniniai daiktai (kanarėlių narvelis, kišeninis laikrodis su įdėklu, žvakidės, lentynėlė, raštinės reikmenys ir kiti ), apdovanojimai (LDK Gedimino II laipsnio ordino žvaigždė, Šaulių žvaigždės ordinas).
J. Tumo-Vaižganto rinkinyje yra 550 knygų, iš kurių ypatingos vertės – 35 paties Vaižganto knygos iš jo asmeninės bibliotekos. Tai I-asis „Pragiedrulių“ leidimas su autoriaus korektūromis, Vaižganto „Raštai“ (1–19 tomai ), „Karo vaizdai“ ir „Scėniškieji vaizdai“ (1916), doc. J. Tumo „Lietuvių literatūros paskaitų“ knygelės (1924), „Gyvulėliai“ (1933) ir kt. Didžiąją dalį knygų (apie 250 vienetų) sudaro Vaižganto „Raštų“ bei atskirų kūrinių įvairūs leidimai. Yra J. Tumo-Vaižganto kūrinių vertimų (į rusų, estų, anglų k.), knygų apie patį rašytoją. Itin vertingos knygos su Vaižganto dedikacijomis S. Čiurlionienei, M. Grigoniui, P. Musteikiui, S. Musteikienei.
Nemažą dalį sudaro fotografijos – apie 550 vienetų. Didžioji jų dalis dovanota įvairių asmenų – Vaižganto giminių, jo buvusių studentų, kitų žmonių. Pildoma ekspedicijų metu fotografuojant rašytojo gyventas bei lankytas vietas, jo atminimo ženklus bei fiksuojant sukakčių minėjimo renginius. Saugoma maždaug 90 J. Tumo-Vaižganto portretinių fotografijų ir fotoatvirukų. Įdomios fotografijos liudijančios Vaižganto įvairiapusę veiklą – su Lietuvių rašytojų draugijos valdyba, su VDU Humanitarinio fakulteto studentais, su Moterų literatūros vakaro dalyviais, su spaudos darbuotojais, su II-osios Stokholmo konferencijos dalyviais ir kt. Ypatingos vertės originalios fotografijos su rašytojo dedikacijomis – Marijai Pečkauskaitei, Juozui Keliuočiui, „p. p. Adelei ir Povilui Galauniam“, „Gerajai p. Marcelei Mačiulytei“, savo giminaičiams ir kitiems žmonėms.
Saugoma daugiau nei 300 rankraščių, iš kurių 130 – paties Vaižganto paskaitų, recenzijų, straipsnių rankraščiai. Yra keletas kūrybinių rankraščių, kurie pirmą kartą išspausdinti šiuo metu leidžiamuose rašytojo „Raštuose“ (Vaižgantas. Raštai. T. 2–3. V., 1995). Sukaupta virš 60 įvairių asmenų atsiliepimų apie J. Tumą-Vaižgantą.
Rinkinyje yra daugiau nei 90 laiškų. Beveik pusė jų – paties Vaižganto laiškai įvairiems asmenims: rašytojams Antanui Giedriui-Giedraičiui, Mykolui Šeižiui-Dagilėliui, savo nuomojamo buto šeimininkams Petrui ir Stanislavai Musteikiams, giminėms ir kitiems žmonėms.
Saugoma 230 vienetų spaudos leidinių. Tai tarpukariu leisti žurnalai „Naujoji Romuva“, „Židinys“, „Tiesos kelias“, „Mūsų senovė“, „Athenaeum“, „Draugija“ ir kiti. 190 iš jų muziejui padovanojo Ričardas Mikutavičius. Rinkinyje yra ir virš 40 įvairių spaudinių – J. Tumo vizitinės kortelės, įvairių renginių programos, inscenizacijų afišos ir panašiai.
Iš daugiau nei 40 dokumentų vertingiausi paties J. Tumo-Vaižganto asmens dokumentai – Lietuvos žurnalistų sąjungos bilietas, Šaulių Sąjungos nario liudijimas, Lietuvių Katalikų mokslų akademijos nario bilietas, Vilniaus ir užsienio pasai. Rinkinyje ir J. Tumo VDU Literatūros garbės daktaro diplomas, jo testamento kopija, kunigo Juozapo Tumo asmens bylos kopija.
 

Parengė muziejininkė Alvyra Brazaitienė