Šiuolaikinė literatūra

Prozininko, literatūros tyrinėtojo A. Sprindžio fondą sudaro memorialinė biblioteka (~35), gausus jo archyvas (rankraščiai, laiškai, dokumentai – ~310), nuotraukos (~85) ir meno kūrinys. Muziejus eksponatus gavo iš rašytojo dukters J. Sprindytės. Fondas pradėtas kaupti 1987 m.
Archyve nemažai A. Sprindžio apsakymų ir apysakų rankraščių: „Žvejo paveikslas“, „Širdis“ ir kiti ankstyvieji; „Baltoji gulbelė“ (apie A. Vienažindį), „Mokėjimas gyventi“, „Kopų gėlė“, „Renata, ji ir komandiruotė“ ir kiti; romanas „Samdinės metai“, romano „Ne visiems lygiai“ fragmentas, autobiografinė apysaka „Tik vakar“, monografija „Povilas Višinskis“ (mašinraštis), jo rinkta medžiaga apie P. Višinskį, straipsniai „Literatūros kritika „Aušroje“ ir kiti. Fonde gausu rašytojo dokumentų, atspindinčių įvairiapusius jo pomėgius ir veiklą: žvejo, vairuotojo, buriuotojo, gamtos apsaugos inspektoriaus, „Žinijos“ ir „Raudonojo kryžiaus“ draugijų nario, bibliotekų skaitytojo bilietai ir pažymėjimai, mokslinės veiklos dokumentai: VU baigimo, filologijos mokslų kandidato diplomai... Yra visas pluoštas sutarčių su „Vagos“ ir „Šviesos“ leidyklomis, kurios gausiai leido jo knygas, straipsnius. Fonde nemažai laiškų A. Sprindžiui: įdomūs jo draugo J. Strakšio laiškai, kuriuose akcentuojamas rašytojo humanizmas, noras padėti žmogui, V. Petkevičiaus laiškai iš Jaltos, kur, A. Sprindžio prašymu, jis surado ir aprašė P. Višinskio gyventas vietas, R. Keturakio, E. Mieželaičio, V. Miliūno, J. Graičiūno ir kitų laiškai.
Nuotraukos: A. Sprindžio portretinės ir su šeima (su žmona, vaikais Vygandas, Jūratė, anūke). Seniausia nuotrauka – A. Sprindis ketverių metų (1925 m.). Yra nuotraukų su rašytojais V. Petkevičium, E. Mieželaičiu, J. Baltušiu ir kitais. Jaltoje, renkant medžiagą apie P. Višinskį, rašytojas su studentais VU, kur dėstytojavo, susitikimų su skaitytojais metu, gamtoje (medžioklėje, žūklėje), pluoštas fotonuotraukų iš A. Sprindžio 60-mečio.
Memorialinė biblioteka negausi: kelios A. Sprindžio knygos su autografais bei spaudiniai.
Meno kūrinys: V. Sirokomlės portretas (nežinomas autorius) iš A. Sprindžio palikimo.

 Parengė Vilniaus rašytojų muziejaus fondų sektoriaus fondų saugotoja Danguolė Jasinskienė