Senoji literatūra

Kunigo ir poeto Adolfo Sabaliausko, pasirašinėjusio Žalios Rūtos slapyvardžiu, archyve saugoma: eilėraščių rankraščiai, parašyti 1914–1941 m., sudarytos ir originalios kūrybos knygos, leidiniai, vertimai, nuotraukos, kun. J. Tumo-Vaižganto straipsnis ir recenzijos apie poeto kūrybą.


Eilėraščių rankraščiuose yra daug braukymų, taisymų, rašyta dažniausiai ant mažų popieriaus ir kalendoriaus lapelių. Rankraščiuose autorius nurodė ne tik parašymo datą, bet ir vietą, todėl nesunku atsekti, kur tuo metu jis gyveno ar lankėsi. Minimos geografinės vietovės: Radviliškis, Palanga, Kėdainiai, Kaunas, Rašiai, Panevėžys, Jurbarkas, Stumbriškės, Kučgalys, Pandėlys, Biržai ir kt. Ne visi eilėraščiai publikuoti, dauguma – juodraštiniai variantai.


Archyve saugoma pirmoji poezijos knyga „Savu keliu ėjusių Nemunėlio ir Apaščios vaizdai Žalios Rūtos piešti“, išleista 1923 m. Tilžėje, E. Jagomasto spaustuvėje „Lituania“. Šiame rinkinyje atsispindi poeto gimtojo Biržų krašto grožis, istorija, žmonių gyvenimo būdas, papročiai, elgsena, tarpusavio santykiai. Yra ir keletas dramų knygų: „Pančiai“ (Helsinkis, 1917), ,,Kada rožės žydžia“ (Helsinkis, 1917), „Laumės“ (Kaunas, 1920).  


Archyve yra ir svarbus rašytojo vertimas – suomių tautos epas „Kalevala“ (Kaunas, 1922). Knygos „Prakalboje“ kun. A. Sabaliauskas rašo: „Kalevala yra išversta į visas didžiųjų Europos tautų kalbas. Nors menkai temokėdamas suomių kalbos, aš išdrįsau imtis šito didelio darbo – versti Kalevalą į lietuvių kalbą – tik dėl to, kad vargiai kam kitam pasitaikys tokia gera proga, kaip pasitaikė man: gyventi suomiuose ir dar namuose didelio Kalevalos žinovo Prof. D-ro A. R. Niemi‘o, kurio aiškinimais galėjau kas diena naudotis.“


A. Sabaliauskas buvo ir entuziastingas lietuvių tautosakos tyrinėtojas. Tarmiškai užrašė ne vieną šimtą dainų tekstų, melodijų, trumpų pasakojimų. Pirmasis aprašė sutartinių melodijas ir jų atlikimo būdą. Muziejaus archyve saugomas retas kun. A. Sabaliausko parengtas ir 1916 m. Helsinkyje lietuvių ir prancūzų kalbomis išleistas leidinys „Lietuvių dainų ir giesmių gaidos“ (Mélodies des chansons populaires lithuaniennes). Prakalba rašyta A. Sabaliausko. Archyve yra ir kun. A. Sabaliausko sudarytų maldaknygių.


Fototekos skyrius negausus, saugoma keletas portretų ir grupinių nuotraukų. Pastarosiose matome kun. A. Sabaliauską Kauno karo ligoninėje prie ligonės ir su kolektyvu.


Parengė Rašytojų rinkinių tyrinėjimo skyriaus muziejininkė Nijolė Raižytė