Bernardas Brazdžionis žavėjosi Maironiu, jo veikla ir kūryba, todėl daug laiko skyrė Jono Mačiulio-Maironio kūrybos sklaidai, atminimo išsaugojimui, rūpinosi Maironio poezijos išleidimu. Gyvendamas Vokietijoje, rengė platų Maironio kūrybos rinkinį, rūpinosi jo iliustravimu, tačiau knyga nebuvo išleista.
Bernardo Brazdžionio memorialinėje bibliotekoje yra 22 eilėraščių rinkinio „Pavasario balsai“ knygų, viso išlikę 16 laidų, kurias Brazdžionis kruopščiai sekė, skaičiavo, žymėjosi pastabas.
Įdomu, kad 1947 metais buvo išleistos trys „Pavasario balsų“ laidos – dvi Viurcburge ir trečioji –  Kaune.
Viurcburge išleistus „Pavasario balsus“, kuriuose yra 301 puslapis, sudaro L. Vismanto „Leidėjo žodis“, 8 skyriai, leidėjo apžvalga „Pavasario balsų leidimai“, J. Ambrazevičiaus straipsnis „Maironis ir visuomenė“  ir turinys. Kiekvieno skyriaus tituliniame lape yra nespalvotos iliustracijos. Knygos pradžioje publikuojamas autoriaus portretas (dail. Viktoras Simankevičius), eilėraščio „Skausmo skundas“ rankraščio faksimilė, o 283-ajame puslapyje – pirmos „Pavasario balsų“ laidos titulinis puslapis. Knyga žymėta X-uoju leidimu,  tiražas 3000 egzempliorių. Viršelio dailininkas Č. Janušis. Iliustracijos iš IX laidos, autorius T. Kulakauskas. Brazdžionis šios knygos pradžioje yra įdėjęs lapelį, kuriame nurodoma: „XIV laida – 1947. <...> Laida pakartota tais pat metais 2.500 egz. su J. Ambrazevičiaus paginos žodžiu. Tai jau XV laida.“ Leidėjas apie šios knygos sudarymą rašo: „Dabartinis dešimtasis leidimas, leidžiamas Vokietijoje – Bavarijoje, papildomas tais eilėraščiais, kurie vokiečių okupacijos metais nacių cenzūros buvo išmesti. Visa kita paliekama kaip aštuntajame ir devintajame leidime, su visais paaiškinimas ir priedais.“
Bern. Brazdžionio rinkinyje saugomi du šios laidos egzemplioriai. Vienas jų su leidėjo Liudo Vismanto dedikacija:  „Ilgam tremties dienų / Prisiminimui Gerb. Ponui / B. Brazdžioniui – /  Liudas Vismantas / Würzburg – Zell / 1947-VI-16.“ Šio egzemplioriaus keturiuose puslapiuose yra Brazdžionio komentarai.
KItas tų pačių metų leidimas Brazdžionio įvardijamas 15-uoju. Antraštiniame lape pieštuku prašyta: „XV laida. (Lietuvoj – XVI)“. Ją sudaro taip pat 301 puslapis, leidėjo žodis, 8 skyriai ir turinys.  Šio leidimo pabaigoje įdėtas Bern. Brazdžionio paaiškinimas „Porą žodžių papildant „Pavasario balsų leidimai“, kuriame chronologiškai nurodomi „Pavasario balsų“ leidimai, patikslinami laidų skaičiavimo ypatumai. Šis egzempliorius labiausiai paveiktas laiko – labai trapus, pageltęs.  Knyga  išmarginta Brazdžionio komentarais. Beveik kiekviename lape yra pabraukymai, koreguota skyryba, rašyba. Apie šią laidą knygos leidėjas Liudas Vismantas rašo: „Straipsniai: „Pavasario Balsų“ leidimai ir J. Ambrazevičiaus „Maironis ir visuomenė“, paimti iš IX laidos <..>. Tikėdamasis, kad ir tokia, ne visiškai tobula, laida pateisins savo pasirodymą, kad ir iš jos lietuviai tremtiniai galės pasisemti dvasios tvirtybės <...>.“
Trečiasis 1947 metų leidimas išleistas Kaune. Šioje pagal chronologinę seką XVI-oje laidoje yra 231 puslapis, kuriame sandara visiškai kitokia nei ankstesniuose leidimuose. Knygos pradžioje yra Maironio biografijos ir kūrybos apžvaga. Toliau 5 skyriai, sudaryti chronologine eilėraščių parašymo tvarka, pabaigoje pastabos ir abėcėlinė turinio rodyklė. Knygos pradžioje yra įdėtas lapelis su Brazdžionio komentaru: „1947 metais ok. Lietuvoje / Laida nepažymėta / Paruošė L. Starevičius / Įžangos žodis A. Venclovos / XVI laida / Viršelis ir iliustracijos P. Rauduvės / Tai labiausiai suniokota „Pavasario balsų“ laida: daug religinių ir patriotinių eil. neįdėta, kai kurie įdėti su praleistais posmais.“

Parengė Bern. Brazdžionio rinkinio skyriaus muziejininkė Viktorija Lincevičiūtė