Senoji literatūra

Rašytojo, publicisto, lietuviško himno autoriaus Vinco Kudirkos (1858–1899) rinkinį Maironio lietuvių literatūros muziejuje sudaro 302 eksponatai, iš kurių – 188 knygos, 68 fotografijos (dauguma kopijos). Vertingiausi ir įdomiausi rinkinio eksponatai – originalūs memorialiniai V. Kudirkos daiktai: sieninis laikrodis, maldaknygė su V. Kudirkos inicialais, išleista 1891 metais Tilžėje, dantų traukiklis, medicinos termometras kūno temperatūrai matuoti.
Sieninį laikrodį ir maldaknygę muziejui 1985 metais pardavė vilnietis Juozas Sideravičius. Maldaknygę V. Kudirka padovanojo savo šeimininkės P. Krūzaitienės dukrai M. Krūzaitei-Sideravičienei. Savo atsiminimus apie rašytoją ji yra užrašiusi knygoje „Mūsų Kudirka“ (Marijampolė, 1998).
„Daktaras Vincas Kudirka – pats gražiausiais mano jaunystės dienų atsiminimas. Buvau tada 15 metų, kai mano motina Petronė Krūzaitienė daktarui šeimininkavo. Gyvenome kurį laiką bendrame bute, todėl tekdavo ir man kuo ne kuo pasitarnauti. Paskutiniais daktaro gyvenimo metais visa jo korespondencija pareidavo mano vardu, todėl iš pašto jam pristatydavau.
Daktaras neliko man skolingas. Kartą jis pastebėjo (tada jau gulėjo ligos apimtas), kad mano maldaknygė sudėvėta. Tuoj liepė Valerijai Krašiauskienei nupirkti naują, lietuvišką, kurią man nuo savęs padovanojo. Ir šiandien turiu tą brangią atmintį su inicialais „Atmintis dr. V. K.“
Iš bibliotekoje esančių knygų verta paminėti 1909 metais Tilžėje J. Gabrio iniciatyva išleistus V. Kudirkos pirmuosius „Raštus“. Pažymėtini ir Spaudos draudimo metais išleisti V. Kudirkos vertimai: F.Šilerio „Orleano mergelė“ (Tilžė, 1898), A. Asnyk „Keistutis“ (Tilžė, 1897), Brolio (M. Šalkauskio) „Pagieža. Jurgis Durnelis“ (Plymouth, Pa. 1902).
Rinkinyje yra keletas meno kūrinių, iš kurių išsiskiria vengrų dailininko Jozefo Senyei tapytas Vinco Kudirkos portretas (Kaunas, 1934). Kiti darbai: G. Bagdonavičiaus piešinys tušu „Klėtelė Paežeriuose“, R. Čarno grafikos darbas „Vincas Kudirka“, V. Galdiko grafika „Laisvos valandos“, A. Rimšos bareljefas „Vincas Kudirka“, gipsinė L. Juozonio skulptūra „Vincas Kudirka“. 

Parengė muziejininkė Nijolė Raižytė