Senoji literatūra

Muziejaus rinkinį sudaro rašytojo Balio Sruogos, istorikės Vandos Daugirdaitės Sruogienės, kultūros veikėjos Dalios Sruogaitės muziejinės vertybės: rankraščiai (1320), laiškai (6268), knygos (3596), spauda (824), spaudiniai (3030), memorialiniai daiktai (634), meno kūriniai (187), dokumentai (664), fotografijos (5642), fonoteka (304) – viso 22469 eksponatai.
B. ir V. Sruogų muziejaus rinkinys sukauptas per keletą dešimtmečių. Pradėtas kaupti nuo 1964 metų. Nemažai B. Sruogos ir jo šeimos autentiškų daiktų priglaudė Maironio lietuvių literatūros muziejus. Dalį eksponatų išsaugojo dukterėčia Jolita Sruogaitė, sūnėnas Vytautas Sruoga, pedagogė Jadvyga Peseckienė, Sruogų šeimos bičiulė Marija Nemeikšaitė ir dovanojo besikuriančiam B. Sruogos memorialiniam muziejui (1966). Restauruojant Sruogų namą, kai kurie daiktai buvo rasti namo palėpėse. Rašytojo šeima, gyvendama užsienyje, taip pat kaupė archyvinę medžiagą, kuri nuo 1989 m. pradėjo grįžti į muziejų. Po V. Daugirdaitės Sruogienės mirties sugrįžo istorikės archyvas, muziejus pavadintas Balio ir Vandos Sruogų namais-muziejumi (1998).
Balio Sruogos rinkinyje saugomi rankraščiai, laiškai, knygos, spauda, dokumentai, memorialiniai daiktai, meno kūriniai, nuotraukos. Rašytojo lyrikos knygos „Dievų takais“ (1923) mašinraštis, kurį muziejui perdavė rašytojo šeima. Įdomi ir poeto eilėraščių „Po tą sutemą, po plyną…“ bei „Sutema medžių šakelėmis…“, parašytų pokario metais, istorija. B. Sruoga juos perdavė kaip laišką lietuviui, ketinusiam nelegaliai patekti į Vokietiją. Sėkmingai perėjęs sieną, jis surado V. Daugirdaitę Sruogienę ir perdavė minėtus B. Sruogos eilėraščių rankraščius. „Tai vienintelis laiškas, kuris mane pasiekė Vokietijoje…“, – rašė V. Daugirdaitė Sruogienė. Juos kaip relikviją dovanojo muziejui. Knygos „Dievų miškas“, parašytos Birštone (1945), mašinraštį, išsaugojo vyriausiasis rašytojo brolis Juozas Sruoga ir taip pat dovanojo muziejui. Saugomi autentiški daiktai iš Štuthofo koncentracijos stovyklos – rašytojo pypkė, o kalinio švarkelį ir dubenėlį muziejui dovanojo B. Sruogos likimo draugas pedagogas Mečislovas Kriaučiūnas iš Marijampolės.
Išlikęs B. Sruogos senovinio stiliaus rašomasis stalas, rašomoji mašinėlė, radijo aparatasledkirtis. Saugomi B. ir V. Sruogų svetainės baldai, sukurti dailininko Jono Prapuolenio, XX a. pirmosios pusės audiniai, trys japonų graviūros, paveikslai, japoniškas balto porceliano arbatos servizas. Muziejaus rinkinyje ir senovinis fotoaparatas su dumpline kamera, kurį Sruogai įsigijo 1926 m. Juo daugiausia naudojosi V. Daugirdaitė Sruogienė. Ji fotografavo šeimos narius, draugus, namo statybą, istorines vietoves.
Saugomos B. Sruogos memorialinės bibliotekos knygos. Joje daug leidinių su rašytojo autografais ir bičiulių rašytojų dedikacijomis. Taip pat B. Sruogos knygos anglų, bulgarų, čekų, estų, ispanų, latvių, lenkų, prancūzų, rusų, vokiečių kalbomis.
Fotografijų rinkinyje – pirmoji B. Sruogos nuotrauka su broliais tėviškėje (1906), nemaža rašytojo nuotraukų su giminėmis, teatro seminaro dalyviais, albumai iš kelionių, šeimos ir portretinės nuotraukos. Padidinta ir įrėminta nuotrauka Balys Sruoga Bavarų Alpėse (1928).
Meno kūrinių rinkinio eksponatai puošia rašytojo darbo kabineto sienas: dailininkų Olgos Dubeneckienės (1919), Vlado Didžioko (1925), Adomo Varno (apie l965) B. Sruogos portretai. Svetainėje – dailininkų Adomo Galdiko, Antano Žmuidzinavičiaus, Leono Kazoko, Viktoro Petravičiaus darbai.
V. Daugirdaitė Sruogienės rinkinyje saugomi istorikės rankraščiai, laiškai, atvirlaiškiai, užrašų knygelės, memorialinės bibliotekos knygos su autografais ir be jų, įvairi spauda, meno kūriniai, memorialiniai daiktai, įrėminti žemėlapiai, Daugirdų šeimos genealoginis medis (1443–1983), dokumentai, nuotraukos. Vertingas ir gausus epistolinio palikimo rinkinys. Laiškai, rašyti 1944–1949 m., atspindi nelengvą gyvenimo tarpsnį Vokietijoje. Susirašinėjimas su Mykolu, Vaclovu ir Viktoru Biržiškomis, literatūrologu Algiu Samulioniu, rašytojais Jurgiu Blekaičiu, Antanu Gustaičiu, Alfonsu Nyka-Niliūnu, Stasiu Santvaru ir kitais. Rinkinyje seniausi dokumentai – XIX a. antrosios pusės, o seniausios fotografijos – istorikės tėvai (1896) ir vienerių metų jų dukrelė Vanda (1900).
Dalios Sruogaitės rinkinyje saugomos asmeninės bibliotekos knygos, dauguma jų su rašytojų autografais, spauda, gausi epistolinė medžiaga: susirašinėjimas su rašytojais, literatūrologais, dailininkais, aktoriais. Saugomi meno kūriniai, nuotraukos, dokumentai, apdovanojimai už darbą su skautų jaunimu. Išlikę literatūrinės radijo valandėlės „Pelkių žiburėlis“, kurios viena iš steigėjų ir vadovių buvo D. Sruogaitė Bylaitienė, įrašai (1953–1977).

Parengė muziejininkė Angelė Galnaitytė