Senoji literatūra

Poeto J. Graičiūno fondą sudaro memorialinė biblioteka (70), archyvas (rankraščiai, laiškai, dokumentai – ~520), nuotraukos (~ 205) ir meno kūriniai (7). Muziejus eksponatus gavo iš paties poeto. Fondas pradėtas kaupti 1979 m.
Memorialinėje bibliotekoje daugiausia laikraščių, jų iškarpų, kvietimų, bukletų su poeto autografais, pabraukymais (jis rinko laikraščių ir žurnalų iškarpas su straipsniais apie savo kūrybą, vakarus, susitikimus).
Archyvinė medžiaga: ypač gausus J. Graičiūno rankraštynas – įvairių laikotarpių jo eilėraščiai. Poetas, atiduodamas savo archyvą, kruopščiai jį sutvarkė, perrašė ir senus, karo metais dingusius rankraščius. Beveik po kiekvienu eilėraščiu yra autoriaus parašas, užrašyta sukūrimo data ir vieta, kai kur – pastabos, paaiškinimai. J. Graičiūnas muziejui atidavė ir daug juodraštinių eilėraščių variantų. Dauguma jų publikuoti rinktinėje „Prie Hipokrenės versmės”, rinkiniuose „Po žaibo sparnu”, „Vilniaus kontraforsai” ir kitur. Gausu poeto vertimų: tremtyje Sibire versti A. Mickevičiaus „Krymo sonetai”, rusų poetų K. Balmonto (su juo susipažino prieš karą, šiam viešint Lietuvoje), S. Jesenino, B. Pasternako ir kitų eilėraščiai. Vertingi J. Graičiūno atsiminimai apie Panevėžį, Kelmę, kur jis mokėsi ir dirbo prieš karą, I. Simonaitytę, A. Venclovą ir kitus. Archyve yra pluoštas poeto laiškų nuorašų įvairiems asmenims, gausu rašytojų ir paprastų žmonių – jo kūrybos gerbėjų laiškų (jiems visiems poetas rodė pagarbą ir dėmesį, siųsdavo savo knygas su autografais). Daugiausia – A. E. Puišytės, dailininkų I. Budrio ir B. Motuzos, kraštotyrininko V. Rimkaus, V. Aleknos, M. Macijauskienės, J. Šukio laiškų.
Nuotraukos: nemažai prieškarinių J. Graičiūno portretinių ir grupinių nuotraukų nuo 1924 m., darytų Kelmėje, Kaune bei 1978–1983 m. Vilniuje, jo artimųjų ir giminių (tėvo, žmonos, pusseserės, garsios kino aktorės U. Babickaitės) nuo 1918 m., poeto su šeima, bendraklasiais iš Panevėžio gimnazijos. Įdomios 1937–1939 m. J. Graičiūno nuotraukos su rašytojais K. Inčiūra, V. Krėve, Vydūnu, V. Sirijos Gira, L. Dovydėnu. Yra pluoštas nuotraukų iš literatūrinių vakarų, Poezijos pavasario švenčių su J. Paukšteliu, A. E. Puišyte, E. Mieželaičiu ir kitais.
Meno kūriniai: I. Budrio, K. Abramavičiaus tapyti J. Graičiūno portretai, E. Žiauberio pieštas jo draugiškas šaržas ir V. Kisarausko – poeto ekslibrisas.
Parengė Vilniaus rašytojų muziejaus fondų sektoriaus fondų saugotoja Danguolė Jasinskienė