2023-01-12
Juozo Grušo namai-muziejus

Juozo Grušo namai-muziejus ieško: EDUKATORIAUS(-ĖS)

Reikalavimai:

 • turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių arba socialinių mokslų sričių išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • mokėti lietuvių kalbą ne žemesniu nei trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu (LR Vyriausybės 2003-12-24 nutarimas Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“), sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • mokėti vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) ne žemesniu kaip B2 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);
 • mokėti dirbti Microsoft Office arba analogiškas funkcijas atliekančiomis programomis;
 • būti komunikabilus, pareigingas, kruopštus, orientuotas į rezultatus ir kokybę, kūrybingas, mokėti bendradarbiauti ir dirbti komandoje;
 • vadovautis Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija ir kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais muziejų sistemą, Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) rekomendacijomis bei profesinės etikos kodeksu, Muziejaus nuostatais, Edukacijos ir lankytojų aptarnavimo skyriaus nuostatais, Muziejaus darbo tvarkos taisyklėmis, Muziejaus viešųjų pirkimų organizavimo taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos instrukcijomis, Muziejaus direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašymu.

Funkcijos:

 • veda edukacinius užsiėmimus muziejuje bei už jo ribų lietuvių ar anglų kalba;
 • inicijuoja, kuria naujus edukacinius užsiėmimus skirtingoms tikslinėms grupėms, atnaujina esančias temas;
 • parengia konsultuojantis su muziejaus specialistais edukacinių užsiėmimų aprašus bei metodinę medžiagą jų vedimui;
 • naujai parengtus edukacinius užsiėmimus pristato komisijai, vykdančiai ekskursijų ir edukacinių užsiėmimų perklausas;
 • tyrinėja muziejaus eksponatus, juos skaitmenina;
 • registruoja grupes paslaugoms į registracijai skirtą kalendorių;
 • esant poreikiui, vaduoja ekskursijų vadovą ir veda ekskursijas muziejaus ekspozicijose;
 • esant poreikiui, pasiruošia ir veda edukacinius užsiėmimus kituose Maironio lietuvių literatūros muziejui priklausančiuose muziejuose;
 • esant poreikiui, veda muziejaus renginius, švenčių, renginių metu dirba su skyriaus komanda ir kitais muziejaus darbuotojais;
 • pritaiko lankytojų poreikių tyrimų rezultatus edukacijos srityje;
 • nuolat susipažįsta su naujausia literatūra, tobulina ir gilina edukacinių užsiėmimų vedimo metodiką;
 • dalinasi savo profesiniais pasiekimais ir patyrimu su kitais edukatoriais, ekskursijų vadovais bei muziejininkais;
 • ruošia reikalingą informaciją Komunikacijos ir rinkodaros skyriui, susijusią su projektinių paraiškų rengimu, paslaugų viešinimu, reklaminės medžiagos kūrimu ir kt.;
 • dalyvauja direktoriaus įsakymu sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir atlieka jų pavestas užduotis, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ar darbo grupėms suformuoti uždaviniai;
 • vykdo kitus Edukacijos ir lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėjui pavedimus.


Atlyginimas
: 6,2–6,4 koef. – 1153,20–1190,50 EUR (neatskaičius mokesčių). 


Gyvenimo aprašymų laukiame el. paštu info@maironiomuziejus.lt

Pasiteravimui tel. +370 (37) 207477