2020-09-25
Parodos

Paroda „Kalnų gatvės padauža“, skirta rašytojo, literatūros kritiko, medicinos mokslų daktaro Juliaus Viktoro Kaupo šimtosioms gimimo metinėms.
J. Kaupas gimė ir brendo Kaune, mokėsi Jėzuitų gimnazijoje, kurioje ypatingas dėmesys buvo skirtas mokslui: įkurti įvairūs būreliai, vyko literatūros vakarai, sporto varžybos. Gimnazijoje veikė teatro trupė, kurioje vaidinimus režisavo aktorius Antanas Škėma. J. Kaupas susibičiuliavo su vyresniu menininku, artimi santykiai siejo iki A. Škėmos žūties (1961).
Gimnazijoje J. Kaupas pradėjo kurti: 1932 metais parašė dviejų veiksmų komediją Aš jums parodysiu, o kiek vėliau, aštuntoje klasėje surašė savo nuotykingus įspūdžius iš kelionės Klaipėdon. Pomėgis rašyti, kurti, piešti buvo stiprus, tačiau tikrasis pašaukimas –  medicina. Įstojęs į Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultetą sėkmingai baigė studijas. Dažnu svečiu buvo ir humanitariniame fakultete: klausėsi paskaitų, dalyvavo Juozo Girniaus filosofijos seminare, artimai susidraugavo su poetu Henriku Nagiu ir jo seserimi Zinaida (Liūnė Sutema). J. Kaupas dalyvavo VDU literatūros vakaruose, skaitė savo kūrybą: noveles, pasakas. 1942 debiutavo pasakomis: Senų laikų padavimas apie Stirniuką ir Vytautas ir musė, paskelbtomis žurnale Žiburėlis.
1944 metais artėjant sovietams, pasitraukė į Vokietiją. Čia stigo duonos, rūbų, bet laisvės buvo iki soties. J. Kaupas studijavo Freiburgo, Tiubingeno universitetuose, parašė ir apsigynė disertaciją, jam buvo suteiktas Medicinos mokslų daktaro vardas. Meno žinias gilino studijuodamas V. A. Jonyno įsteigtoje Meno ir Amatų mokykloje. Kartu su savo draugais dalyvavo visuomeninėje veikloje: įstojo į liberalaus jaunimo organizaciją Šviesa, rašė bei redagavo to paties pavadinimo akademinį žurnalą. Kartu su kitais literatais įsitraukė į Lietuvių Rašytojų Draugijos veiklą. Savo kūrybą bei straipsnius spausdino: AiduoseTremtinių mokyklojeŽiburiuose. Vokietijoje 1948 metais J. Kaupas išleido debiutinę knygą nuotaikingu pavadinimu Daktaras Kripštukas pragare, pelniusią jam premiją ir įrašiusią jį į Lietuvos literatūros istoriją, kaip urbanistinių pasakų pradininką.
J. Kaupo knyga išskirtinė – joje įamžino savo gimtąjį miestą – Kauną, kurio kiekvienas kampelis buvo jaukiai pažįstamas ir brangus. Jis jautė miesto pulsą, perprato jo dvasią, gyveno jo ritmu. Beveik kiekvienoje pasakoje veiksmas plėtojamas Kauno senamiesčio vingiuotose gatvelėse, kalvelėse, mistika persmelktose namuose, baltoje Rotušėje, Žaliojoje vaistinėje, Karmelitų bažnyčioje, Katedroje, paslaptingame Ąžuolyne, Pelėdų kalne, Laisvės alėjoje. Kai kurie skaitytojai ir kritikai šias pasakas klaidingai priskiria vaikų pasauliui.
1949 metais J. Kaupas kartu su šeima pasiekė Ameriką. Čia gilino žinias studijuodamas neurologijos mokslus, sėkmingai išlaikęs visus egzaminus, gavo leidimą dirbti gydytojo darbą JAV. Įsidarbinęs vienoje iš psichiatrijos klinikų, suderino gydytojo darbą ir paskaitų medicinos seserų kursuose skaitymą. Įtemptas darbas bei kasdieniai rūpesčiai pasiglemždavo daug laiko, tačiau ilgainiui pavyko suderinti kūrybinių tekstų ir „ligų istorijų rašymą“. Įsitraukė į Literatūros lankų bendradarbių gretas. Literatūros kritikos straipsnius, esė, noveles skelbė Aiduose, Drauge, Naujienose, Dirvoje. Lietuvių Dienose ir kt., pasirašinėdamas slapyvardžiu Coppelijus (šį vardą pasirinko iš pamėgto autoriaus E. T. A. Hoffmano fantastinės apysakos „Der Sandmann“ (Smėlio žmogus). Pasirašinėjo ir kitų pamėgtų herojų vardais – Tomas Sojeris, Don Kichotas, Tomas Nipernadis, Didysis Molnas.
Amerikoje J. Kaupas kūrė noveles. Netradiciškai sprendė moralės klausimus, suaugusiųjų pasaulio problemas pateikdamas per vaiko, romantiko idealisto ar seno žmogaus pasaulėjautą. Į viską žvelgė vaikiškai skaidriu žvilgsniu. J. Kaupas rašė: „Kiekviename žmoguje slypi karališka, vienkartinė ir nepakartojama dieviška prigimtis. Ją reikia atidengti.“ J. Kaupas buvo parengęs leidybai novelių rinkinį Saulėgrąžos mėnulio šviesoje, tačiau staigi mirtis užvertė jo gyvenimo svajonių knygą. Artimi draugai Kostas Ostrauskas ir Alfonsas Nyka-Niliūnas surinko paskelbtus spaudoje bei rankraščiuose likusius kūrinius, straipsnius, esė ir 1997 metais Čikagoje išleido jo monumentalų Raštų tomą. Trumpas J. Kaupo gyvenimas buvo persmelktas nenumaldomo gyvenimo troškulio ir kūrybinės aistros.
Virginija Babonaitė-Paplauskienė, Išeivių literatūros skyriaus vedėja