Virtualios parodos

Bernardas Brazdžionis – įvairialypė asmenybė, pelniusi Tautos Dainiaus vardą. Apie poeto kūrybą kritikai atsiliepė įvairiai: vieni kritikavo, kiti – gyrė. Tačiau garbaus tautiečio nuopelnai tautai ir Dievui įvertinti įvairiais apdovanojimais.
B. Brazdžionio rinkinyje saugomi du reti bažnytiniai Bern. Brazdžionio apdovanojimai.       
1987 m. rugpjūčio 20 d. popiežius Jonas Pauliaus II pasirašo dekretą dėl aukščiausio laipsnio apdovanojimo B. Brazdžioniui. 1988 m. kovo 6 d. Los Andžele (Los Angeles) Šv. Kazimiero parapijoje poetui įteikiamas bažnyčios apdovanojimas „PRO ECCLESIA ET PONTIFICE“ („Už bažnyčią ir popiežių“, lot. k.). Šis apdovanojimas dar žinomas kaip „Garbės kryžius“. Apdovanojimo moto: „Ora et labora“ („Melskis ir dirbk“, lot. k.). Jis yra skiriamas pasauliečiams ir dvasininkijai už ypatingus nuopelnus žmonijai ir Dievui. Bern. Brazdžionis išeivijoje nuolat kėlė klausimus dėl Lietuvos nepriklausomybės, didžioji kūrybos dalis skirta religiniams apmąstymams, krikščioniškųjų idealų aukštinimui. Todėl poeto 80-ties metų jubiliejus buvo paženklintas šiuo garbingu apdovanojimu.
Praėjus dešimtmečiui, 1997 m. rugpjūčio 25 d., B. Brazdžioniui popiežius Jonas Paulius II skiria dar vieną – Šv. Grigaliaus Didžiojo Riterių Komandieriaus apdovanojimą. Ordinas su dokumentu buvo įteikti 1998 m. sausio 11 d. Šv. Pranciškaus bažnyčioje Los Andžele. Šis ypatingas apdovanojimas yra vienas iš penkių Šventojo Sosto skiriamų Riterių ordinų. Įteikiamas už nuopelnus neįprastais darbais remiant Šventąjį Sostą ir katalikų bendruomenę. Apdovanojimo moto: „Pro deo et principe“ („Už dievą ir imperatorių“, lot. k.).
Iškilus poetas, visuomenės veikėjas įvertintas ir savo Tėvynėje. Už nuopelnus gimtajam kraštui, dvasinio atgimimo ir tautinės kultūros žadinimą 1991 m. suteiktas Pasvalio miesto Garbės piliečio vardas. Sprendimas pasirašytas Pasvalio miesto tarybos 1991 m. gegužės 16 d.
1994-aisiais B. Brazdžionis minėjo savo kūrybinio darbo 70-metį. Tų pačių metų birželio 17 d. Vytauto Didžiojo universitete poetui suteikiamas Literatūros Garbės daktaro vardas. Poetas pasipuošia įspūdinga mantija ir regalijomis. Šis apdovanojamas skiriamas už ypatingus nuopelnus atkuriant ir stiprinant VDU ir garsinant Lietuvos vardą JAV. Pats B. Brazdžionis šį apdovanojimą priėmė kaip Nepriklausomos Lietuvos „Antrųjų vainikų“ antologijos poetų kartos kūrybinį laimėjimą ir asmeninį įvertinimą.
Kitais metais – 1995-aisiais – Kauno miesto mero V. Katkevičiaus sprendimu Nr. 81 B. Brazdžioniui suteikiamas Kauno miesto Garbės piliečio vardas ir regalijos – specialus medalis ir liudijimas. Tai įvertinimas už aktyvų miesto vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje savo darbais bei veikla meno, mokslo, kultūros, sporto, visuomeninėje ir kitose srityse, taip pat už svarų indėlį kuriant Kauno gyventojų kultūrinę, ekonominę, socialinę bei dvasinę gerovę.
1996 m. B. Brazdžionis apdovanotas Šaulių žvaigždės ordinu. Iki 2003 m. lapkričio 13 d. tai buvo valstybinis apdovanojimas, skiriamas pagerbti Šaulių sąjungos nariams bei kitiems Lietuvos ir užsienio piliečiams už ypatingus nuopelnus Šaulių sąjungai ir Lietuvai.
1998 m. kovo 15 d. Los Andžele Lietuvos ambasadorius JAV Stasys Sakalauskas už nuopelnus Lietuvai Bern. Brazdžioniui įteikė Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino 1-ojo laipsnio medalį. Dokumentas pasirašytas tuometinio Lietuvos Respublikos prezidento Valdo Adamkaus 1998 m. kovo 9 d. dekretu Nr. 7.


Parengė Bernardo Brazdžionio rinkinio skyriaus muziejininkė Viktorija Lincevičiūtė