Vasara – džiugus metas abiturientams, absolventams. Atestatų, diplomų įteikimas – svarbus įvykis kiekvienam tam tikrą mokymosi etapą baigiančiajam ir jo artimiesiems.
S. Nėries memorialinio muziejaus fonde saugomas A4 formato Lietuvos respublikos Švietimo ministerijos Seinų „Žiburio“ draugijos gimnazijos ATESTATAS. Dokumente „pažymima, kad Kukučionis Vladas, Vinco, R-Katalikų tikybos, gim. 1907 metų rugsėjo mėnesio 13 dieną, Alytaus apskrityje, Seirijų valsčiuje, Gervėnų kaime, įstojo 1922 metų rugpjūčio mėnesio 24 dieną iš e-g-z-a-m-i-n-ų į Seinų „Žiburio“ Draugijos Gimnazijos pirmąją klasę, būdamas labai gero elgesio, mokėsi joje ligi 1930 metų gegužės mėnesio 9 dienos, išlaikė 1929/30 mokslo metų pabaigoje Švietimo ministerijos egzaminus ir pripažintas baigusiu aukštesniosios mokyklos aštuonių klasių kursą su privalomu lotynų kalbos dėstymu.“
Dokumente surašytas „Kukučionio Vlado mokėjimas einamųjų aukštesniojoje mokykloje dalykų įvertinimas“ pažymiais penkiabalėje sistemoje. Remdamasi išvardintais „daviniais“ ir „Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymu“, Seinų „Žiburio Draugijos Gimnazijos Pedagogų Taryba 1930 – Vytauto Didžiojo – metų rugpjūčio mėnesio 29 dieną nusprendė Kukučioniui Vladui šitą atestatą, teikiantį jam teisę stoti studentu į aukštąsias mokyklas ir visas kitas teises, lygiai kaip valdžios mokyklų atestatai.“ Toliau užrašyta: „Lazdijai, 1930 – Vytauto Didžiojo – metų rugpjūčio mėnesio 29 dieną / Nr. 47.“ Pasirašo gimnazijos direktorius kun. Jonas Starkus ir Pedagogų tarybos nariai, tarp kurių yra ir Salomėja Bačinskaitė.
Šioje gimnazijoje S. Nėris dėstė vokiečių kalbą. Vlado Kukučionio žinios vokiečių kalbos egzamino žodžiu komisijos, kurioje S. Bačinskaitė dalyvavo kaip egzaminatorė, įvertintos trejetu.

Parengė S. Nėries memorialinio muziejaus vedėja Ina Aleksaitienė