Eilėraščio ,,Yra šalis“ autorius Pranas Vaičaitis (1876–1901) gimė Santakų kaime netoli Sintautų miestelio, Šakių rajone. Mokėsi Sintautų pradžios mokykloje, Marijampolės gimnazijoje, studijavo Peterburgo universitete teisės fakultete. Atsisakęs eiti į kunigus, neteko tėvų paramos, patyrė daug vargo studentaudamas.
Susirgęs džiova grįžo į tėviškę. Talentingas poetas, Tėvynės meilės dainius mirė jaunas – vos dvidešimt penkių metų sulaukęs. Palaidotas Sintautų kapinėse.
Šios savaitės Įdomaus eksponato skiltyje prisimename Prano Vaičaičio eilėraščių rinktinę „Eilės“, išleistą JAV spaudos draudimo metais (1903 m.)
Vienoje fotografijoje matome poetą Praną Vaičaitį, o kitoje – jo artimuosius prie senos pirkios Santakuose apie 1908 m. Kairėje stovi brolis Juozas ir tėvas, dešinėje – brolis Jonas su žmona Ona.
Universitete rašytus eilėraščius P. Vaičaitis siuntė į „Vienybę lietuvninkų“. Pasirašydavo Pranciškaus Sekupasakos slapyvardžiu. Šioje rinktinėje rasime garsųjį eilėraštį „Yra šalis“, kuriame upės šneka su giriomis ir užjaučiami „lietuviai – varguoliai“, kurie „tave meiliai pavaišina, kaip tik nueisi į svečius“:
Yra šalis, kur upės teka
Linksmai tarp girių ūžiančių,
Ir meiliai tarpu savęs šneka
Prie giesmininkų vieversių.
Ten prakaitas aplieja žmones
Prie vasaros sunkių darbų
Ir prastas parėdas marškonis
Apdengia sąnarius visų.
Bet tave meiliai pavaišina,
Kaip tik nueisi į svečius, –
Ten tave myli, valgydina,
Kiek tik leidžia išteklius.
Ir grakščios tos šalies merginos
Ten žydi vis kuone puikiau
Šalis ta Lietuva vadinas.
Bet aš neilgai ten buvau.
 

 Parengė Senosios literatūros skyriaus vedėja Regina Mažukėlienė