Šių metų pradžioje minėjome kunigo, rašytojo, publicisto, teologijos profesoriaus Stasio Ylos 110-ąsias gimimo metines. Maironio lietuvių literatūros muziejuje kovo–balandžio mėnesiais veikė jam skirta stacionari paroda, muziejaus internetinėje svetainėje galima susipažinti su virtualia paroda ir S. Ylos archyviniu rinkiniu, kuriame yra įdomi nuotrauka – jaunas kunigas S. Yla skaito laikraštį savo kambaryje, Maironio namuose. Fotografuota apie 1934 m. Maždaug tuo metu jis nuomojo kambarį savo buvusio dėstytojo ir rektoriaus namuose. Atsiminimuose apie Maironį apie tai tik trumpai užsimena: „Nors tie „Maironio namai“ buvo čia pat, bet juos ir jų sodelį skyrė nuo mūsų aukšta mūro tvora. Joje buvo visad uždaros, rakinamos durys, pro kurias iš už mūro ateidavo į mūsų sodybą ir vėl išeidavo mūsų rektorius. Atrodė, jis slepiasi, ieško vienumos ir ramybės nuošalioj vietoj. Į antrus metus po jo mirties teko gyventi jo namuose ir naudotis šiuo sodeliu. Jis buvo panašus į seminarijos sodą. Jo centre buvo aukštoka granitinė Jėzaus Širdies statula, daryta kažkurio lietuvio dailininko. Takeliai, keletas suolų ir daug vaiskrūmių bei vaismedžių, be to, gėlių.“        
Nuotraukoje matomame kambaryje trečiadieniais rinkdavosi S. Ylos suburta bendraminčių kunigų grupelė. Jie diskutuodavo apie pastoracijos atnaujinimą, rašė straipsnius į „Tiesos kelią“. Čia gimė ir katalikiško laikraščio „XX amžius“ leidimo idėja bei projektas, kurį jaunieji dvasininkai pristatė katalikų intelektualams dr. Z. Ivinskiui, A. Maceinai, J. Ambrazevičiui-Brazaičiui, J. Griniui, P. Dielininkaičiui. Šiems pritarus, 1936 metais „XX amžius“ buvo pradėtas leisti. S. Yla kartu su kitais steigėjais dirbo jo redakcijoje. Gal nuotraukoje ir matome šį laikraštį?..
Anot kun. S. Ylos, ta nauja, visuomeniška jaunų kunigų karta, kuriai jis pats priklausė, brendo pritariant ir laiminant rektoriui Maironiui, kuris „gal neinspiruodamas pats, leido klierikams eiti į visokius suvažiavimus, imtis visokio organizacinio veikimo viduje, reikštis spaudoj, kurti labdaros ratelius ir sekmadieniais eiti į fortus su maisto mantomis ir dvasine pagalba.“ (iš S. Ylos atsiminimų).
S. Yla buvo vienas iškiliausių šios Maironio auklėtinių kartos atstovų, parašęs gerokai virš 30 knygų, redagavęs ne vieną žurnalą, pats daug rašęs spaudai, o ypač daug dėmesio ir jėgų skyręs katalikiško jaunimo – ateitininkų ir skautų ugdymui.
 

                      Parengė Išeivių literatūros skyriaus muziejininkė Elvyra Brazaitienė