Bernardo Brazdžionio talentą vertina tiek suaugę, tiek mažieji skaitytojai – Vytės Nemunėlio gerbėjai. Jo knygos leidžiamos įvairiose leidyklose ir neužsiguli knygynų lentynose. Tačiau poetas mėgo ir pats gaminti rankraštines knygeles. Bern. Brazdžionio rinkinyje saugomos kelios mažo formato ranka rašytos bei iliustruotos knygelės.
Muziejuje saugoma ir originali didelio formato (27,8 x 32,3 cm) Bern. Brazdžionio pagaminta knyga-sąsiuvinis „Rasos karoliai“, pasirašyta Vytės Nemunėlio slapyvardžiu ir sukurta 1954 m. Gimbutų dukters Rasos gimimo proga. Ši knyga įrišta virvele, ją sudaro 12 storo popieriaus lapų su 21 vaikišku eilėraščiu. Viršeliai, knygos puslapiai iliustruoti Bern. Brazdžionio piešiniais, iškarpomis iš žurnalų. Knygą 1989 m. J. Gimbutas padovanojo Maironio lietuvių literatūros muziejui. Dedikacijoje rašo, jog jų šeima turi kelias kopijas, tad originalą dovanoja muziejui.
Įdomi ir šios knygos kopija, kurią pagamino Marija ir Jurgis Gimbutai. Užrašų knygelėje (formatas 11,7 x 17,3 cm) įklijuotos rankraštinės Bern. Brazdžionio knygos „Rasos karoliai“ 24 puslapių nuotraukos. Viršeliuose nurodytas knygos autorius, pavadinimas, leidimo vieta ir metai. Titulinio lapo antroje pusėje –M. ir J. Gimbutų dedikacija Bern. Brazdžioniui: „Šios Knygos „antrosios laidos“ / vienintelį egzempliorių / skiria autoriui – dėkingi Rasos / mamytė ir tėvelis. / Bostone, 1955 metų kovo 5 dieną“.
Leono Peleckio Kaktavičiaus knygoje „Bernardas Brazdžionis: nuo „Kelionės miražų iki „...už visų galaktikų“ išspausdintas 1999 m. interviu, kuriame Bern. Brazdžionis šalia kitų savo planų užsimena, jog planuoja išleisti rinkinėlį vaikams „Rasos karoliai“: „Netrukus, gal kitų metų Velykoms, gali pasirodyti dar viena dovanėlė mažiesiem skaitytojam: Vytės Nemunėlio rinkinėlis „Rasos karoliai“, dedikuotas Jurgio ir Marijos Gimbutų dukrai Rasai. Kaip matote, rinkinėlio vardas savotiškai dviprasmiškas: Rasos (ryto) karoliai ant žolių, gėlių ir medžių lapų, ir Rasos (mergaitės vardas) karoliai.“
Matyt, poetas planavo šią knygą išleisti visiems Lietuvos vaikams.

Parengė Bern. Brazdžionio rinkinio skyriaus muziejininkė Viktorija Lincevičiūtė