Rugsėjo 23 d. minėtos ypatingos asmenybės – aktorės, poetės, dramaturgės Alės Sidabraitės (tikr. – Elena Žalinkevičaitė-Petrauskienė; 1900–1986) 120-osios gimimo metinės. Įdomaus eksponato rubrikoje pristatome Alės Sidabraitės kūrybą. Nuo 1922 metų jos poeziją spausdino populiarūs to meto kultūros leidiniai – „Naujasis židinys“, „Naujoji Romuva“, „Naujoji Vaidilutė“. Debiutavo 1930 m. eilėraščių rinkiniu „Eskizai“, kuris ir liko jos vienintele knyga. Recenzentas A. P., aptardamas jos debiutą „Naujojoje Vaidilutėje“ 1931, Nr. 1, pastebi, kad keliolika metų kurianti poetė dar neatrado savo unikalaus balso, jos kūryboje itin jaučiama kitų garsių poetų, Salomėjos Nėries ar Liudo Giros, įtakos. Nepaisant originalumo stokos, apžvalgininkas teigia, jog Alės Sidabraitės eilėraščiai „<...> gabios, inteligentingos rankos parašyti, turi elegancijos ir skambumo. Dėlto daugumas jų labai gražiai skambėtų dainininko lūpose“. Reikia pastebėti, kad jos plunksnai priklausė ir operų libretų vertimai: M. Mussorgskio „Borisas Godunovas“, G. Verdi „Kaukių balius“, P. Čaikovskio „Pikų dama“ ir kt. Alė Sidabraitė ir toliau skelbė savo kūrybą spaudoje, dalyvavo moterų kūrėjų vakaruose. Įdomu tai, kad poetės eilės buvo verčiamos į kitas kalbas ir įtrauktos į įvairius eilėraščių rinkinius: 1925 m. ir 1926 m. Vilniuje lenkų poetės ir vertėjos Julios Wichert išleistas poezijos rinktines „Kwiaty/ ChwastyMilosci. Erotyki. Wydaniedrugie“ bei „Blednieognie. Poezje. Wydaniedrugie“; 1930 m. Bronės Buivydaitės parengtą moterų kūrybos almanachą „Aukštyn“; 1933 m. Vytauto Sirijos Giros ir Klemenso Dulkės redaguotą eilių rinktinę „Septyni“. Pastarasis almanachas buvo išleistas 700 egzempliorių tiražu „Sakalo“ knygų leidyklos bendrovėje 1933 m. Šiuo metu šis leidinys tapęs bibliografine retenybe. Jo redaktoriai – du jauni, savo kūrybos kelią tuo metu vos pradėję poetai Vytautas Sirijos Gira ir Klemensas Dulkė (tikr. – Klemensas Baltutis). Almanache, be jo sudarytojų, randame ir Stasio Būdavo, Mykolo Linkevičiaus, Stepo Zobarsko, Kazio Zupkos ir vienintelės moters – Alės Sidabraitės kūrybą. 1996 m. interviu žurnalui „Metai“ V. Sirijos Gira almanacho autorius įvardijo „dar nekarūnuotais poetais“, taip atskleisdamas rinktinės išleidimo tikslą – supažindinti skaitytojus su tuo metu menkai žinomais, bet didelį potencialą turinčiais kūrėjais.
                                                             

 Parengė Išeivių literatūros skyriaus muziejininkė Arūnė Urbanavičiūtė