Muziejuje, rašytojo Petro Cvirkos rinkinyje, saugoma nuotrauka, liudijanti skaudų Lietuvos istorijos puslapį – pirmąją sovietų okupaciją. Nuotraukoje užfiksuotas 1940–1941 mokslo metų atidarymas Kauno sporto halėje 1940 m. rugsėjo 16 dieną. Šventėje dalyvavo apie 20 tūkstančių mokinių. Pirmame plane, centre, stovi moksleivius sveikinę Aukščiausiosios tarybos prezidiumo pirmininkas Justas Paleckis, švietimo liaudies komisaras Antanas Venclova, Aukščiausiosios tarybos prezidiumo narys rašytojas Petras Cvirka. Pastarasis paskaitė ir savo kūrybos. Mokslo metai rugsėjo 16 dieną prasidėjo visoje okupuotoje Lietuvoje. Daugelyje Lietuvos mokyklų mokiniai reiškė nepasitenkinimą, kuriam nebyliai pritarė dauguma mokytojų. Anksčiau pirmąją mokslo metų dieną pradėdavę pamaldomis bažnyčioje, dabar jie turėjo dalyvauti bolševikų renginiuose su raudonomis vėliavomis ir plakatais, Stalino ir Lenino portretais.

Šia proga  žurnalo  „Mokykla ir gyvenimas“ 1940 m. rugsėjo numeryje išspausdinti  straipsniai, raginantys mokytojus vienytis komunistinio auklėjimo darbui.

Pačių pedagogų „perauklėjimas“ buvo pradėtas toje pačioje Kauno sporto halėje vykusiame Lietuvos mokytojų suvažiavime 1940 metų rugpjūčio 14–15 dienomis. Protestuodami prieš primityvų komunistinį auklėjimą mokytojai vietoj Internacionalo sugiedojo Lietuvos himną, dėl ko daug jų pateko į 1941 metų birželio 14–18 d. tremiamųjų sąrašus.

Viliamės, kad nei viena ateities karta nieko panašaus nebepatirs.

Parengė muziejininkė Elvyra Brazaitienė