Maironio sode rymo Kristus, rankomis rodydamas į savo širdį. Skulptūrą  broliui prelatui po jo mirties pastatė Marcelė Mačiulytė su užrašu: ,, Mylimam savo broliui prel. J. Mačiuliui-Maironiui, dažnai šitam sode besimeldusiam, atminti šiais 1933 šventais metais šį kuklų paminklą pastatė dėkinga ir mylinti sesuo Marcelė‘‘.

Mes muziejuje saugome įdomų dokumentą – Marcelės Mačiulytės sutartį su Pranu Baleniūnu dėl Kristaus skulptūros pastatymo Maironio sode. Pasirašymo data – 1933 metų  gegužės 13 diena. Šią sutartį dovanojo dailininkė Filomena Linčiūtė-Vaitiekūnienė, Maironio sesers Kotrynos anūkė. Sutartis teigia, kad ,,skulptūros meisteris“ Pranas Baleniūnas apsiima pastatyti gelžbetoninį 2 metrų aukščio paminklą pagal savo pagamintą modelį ir iškalti raides. Paminklo kaina 1679 litai, anuomet – dideli pinigai. Kitoje sutarties pusėje įrašai apie gautus pinigus, kuriuos dalimis sumokėjo sąžiningoji Marcelė.   

Kunigas Stasys Yla, kuris nuomavo kambarį Maironio namuose po jo mirties, rašydamas   atsiminimus apie Maironio sodą mini, kad ,,centre buvo aukštoka granitinė Jėzaus Širdies statula, daryta kažkurio lietuvio dailininko“. Pavardės nemini.   

Įdomu, kad mes muziejininkai šios skulptūros autorystę priskyrėme Petrui Aleksandravičiui. Net kalbos nebuvo apie P. Baleniūną. Kas buvo šis menininkas? Pranas Baleniūnas (1900–1965) – skulptorius, archeologas, muziejininkas, politinis kalinys. Manoma, kad Kaune mokėsi pas Petrą Aleksandravičių , dirbo pas J. Zikarą, garsėjo kaip puikus skulptūrų liejikas, padėdavęs garsiems skulptoriams išlieti kūrinius. Dalyvavo 1941m. birželio sukilime. Karo metais dirbo Vytauto Didžiojo kultūros muziejuje, ten slėpė pabėgusius iš geto žydus. 1944 m. Pranas Baleniūnas areštuotas NKVD ir nuteistas 15 metų katorgos.

Suprantama, jo pavardę minėti sovietmečiu buvo pavojinga, natūralu, kad norint išsaugoti skulptūrą reikėjo kitos asmenybės. Petras Aleksandravičius – žinomas skulptorius, vėliau profesorius, taip ir neužkliuvęs sistemai. Skulptūra 1976 m. buvo nuimta ir saugota tuometinio Kauno valstybinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus padalinyje – Paveikslų galerijoje, ir tik 1990 birželio 1 dieną atstatyta. Pašventino kun. Ričardas Mikutavičius.  

Skulptūra nėra itin originali. Analogiška skulptūra pastatyta 1934 m. Panevėžyje, Petro ir Povilo bažnyčios šventoriuje. Manoma, kad jos autorius Bernardas Bučas, irgi mokėsi pas J. Zikarą. Kita visai panaši Kristaus skulptūra pastatyta Panevėžio senosiose kapinėse. Jos autorius – Benjaminas Jakševičius, skulptorius, politinis kalinys, buvęs partizanas. Galėtume prieiti prie išvados, kad Kristaus skulptūra buvo madinga, bet gal ne visos išliko. Galbūt autoriai kopijavo kažkokį bendrą originalą. Gal tas liejinys buvo Petro Aleksandravičiaus?

Parengė Rašytojų rinkinių tyrinėjimo skyriaus muziejininkė Regina Mažukėlienė