2014-ieji – Lietuvos vyskupų paskelbti Šeimos metais. Gegužę, minint tarptautinę šeimos dieną, verta prisiminti darnią poeto Bernardo Brazdžionio šeimą.
Prieš 80 metų, 1934 m. sausio 10 d., be vestuvių pokylio, Kaune, Šv. Antano bažnyčioje (tuomet koplyčioje, nes bažnyčia dar nebuvo pastatyta), Bernardas Brazdžionis vedė savo išrinktąją Aldoną Ireną Stanionytę.
Brazdžionių šeimoje, išauginusioje tris vaikus, vyravo ypatinga santarvė ir pagarba. Aldona Brazdžionienė vertino vyro darbą, kūrybą ir gerbė jo laiką. Gi Bernardas taip pat labai vertino žmonos triūsą, ją mylėjo ir gerbė, yra parašęs daugybę posmų, kuriuos skirdavo vardadieniui, gimtadieniui, vestuvių metinių paminėjimui. Kiekvienais metais sausio 10 d., savo vestuvių sukakties proga, Bernardas įteikdavo žmonai dedikuotus posmus.
1992 metais Bern. Brazdžionis kalbėdamas apie save pasakė: „Gyvenime nebuvau punktualus <...>. Nepavėlavau tik vienoj vietoj. Būtent su vedybom. Abudu neturėjom iš ko iškelti vestuvinę puotą. Jose nedalyvavo nei artimiausi draugai, nei tėvai, nei giminės. Rankas surišo kolega literatas kunigas Stasius Būdavas. <...> Ir taip surišti nuėjom per gyvenimą ir per pasaulį. Daug slenksčių laimingai peržengėme, kad ir pavėluodami. Man rodos, kad jau esam pavėlavę peržengti ir tą paskutinį. O jeigu pavėlavom, tai jau niekur nebėra ko skubėti.“
Meile ir pagarba grįsti santykiai juos lydėjo visus 68-erius bendro gyvenimo metus.
Matyt, tokia buvo Aukščiausiojo valia, kad 2002-ųjų liepos 11-ąją, per žmonos 90-ąjį gimtadienį, Bernardas Brazdžionis paleido jos ranką... Išsiskyrimas nebuvo ilgas – šios žemės keleiviai susitiko praėjus trejiems metams, kai 2005 m. liepos 16 d. mirė Aldona Brazdžionienė.
„Prie bedugnėn krintančio upelio
Prikeliavus pasilenksi tu...
Į tą šalį, į tą pačią šalį
Aš keliauju su tavim kartu.“
                                 Iš Bernardo Brazdžionio eilėraščio „Keleiviai“
Brazdžionių šeima buvo giliai tikinti, turėjo įvairiausių smulkių religinio kulto daiktelių – devocionalijų: rožančių, paveikslėlių, ženklelių. Visa tai yra saugoma Bern. Brazdžionio rinkinyje. Į atskirą aplankalėlį saugiai įdėtas mažas paveikslėlis-nuotrauka „Marija su kūdikiu“. Paveikslėlis laminuotas, puoštas gelsvos spalvos siūlų nėriniu, pritvirtintas prie popieriaus ažūriniais kraštais. Kitoje pusėje – Aldonos Brazdžionienės įrašas: „Pažaislis / 1937–III–19 d. / Prisirišimo ir dėkingumo vardan priimk mano regolekcijų prisiminimą kartu su tvirtais pasiryžimais daryti tik tai, kas Dievui ir Tau patiks. Aldona.“
Tokius raštiškus įžadus praėjus trejiems vedybiniams metams savo vyrui poetui Bernardui Brazdžioniui įteikė jo žmona Aldona. B. Brazdžionis, besitraukdamas iš Lietuvos, šeimos relikviją išsivežė su brangiausiais daiktais bei išsaugojo ilgose, pavojingose ir sudėtingose tremties kelionėse.

Parengė Bern. Brazdžionio rinkinio skyriaus vedėja Jūratė Ivanauskienė