1948 m. birželį JAV prezidentas H. Trumanas pasirašė Perkeltųjų asmenų imigracijos įstatymą, atvėrusį karo pabėgėliams vartus į JAV. 1949 m. pavasarį leidimą išvykti gavo ir poeto Bernardo Brazdžionio šeima. B. Brazdžionio rinkinyje yra saugomas įdomus dokumentas – pervežamų daiktų deklaracija. Daiktų, kuriuos Brazdžionių šeima 1949 m. iš Vokietijos vežėsi į Jungtines Amerikos Valstijas. Penkiuose dokumento lapuose – knygų ir spaudos leidinių pavadinimai, o šeštajame – penkių asmenų šeimos turtas.
1949 m. balandžio 25 d. sąrašas patvirtintas Ravensburgo karinės vyriausybės Perkeltųjų asmenų tarybos (Gouvernement Militaire Ravensbourg Service des Personnes Déplacées) antspaudu. Dokumento viršuje nurodomas Jungtinių Valstijų adresas – Stony Brook, N.Y. Long Island. Tai – tolimos giminaitės Pranės Lapienės vasarvietė, kurioje virė kultūrinis gyvenimas ir kur Brazdžionių šeima apsistojo atvykusi į šalį. P. Lapienė buvo labdaringa moteris, jos dėka į Ameriką atvyko ne vienas lietuvių inteligentas. Iškvietimą su laidavimu atvykti į Ameriką ji atsiuntė ir Brazdžionių šeimai.
Lietuvoje poetas B. Brazdžionis buvo sukaupęs didelę biblioteką. „Tada įėjau į jo darbo kambarį ir išsižiojau: kambary nebuvo sienų, vien knygos. Nuo grindų ligi pat lubų.“ Taip Jurgis Jankus atsimena tarpukariu poeto sukauptos bibliotekos gausą. Savo namuose Kaune, Tvirtovės alėjoje (šiuo metu Taikos prospektas), poetas traukdamasis į Vakarus paliko didžiąją dalį bibliotekos, su savimi pasiėmė tik svarbiausius daiktus, dokumentus, brangias relikvijas ir kai kurias knygas. L. Peleckis-Kaktavičius knygoje „Bernardas Brazdžionis: Nuo „Kelionės miražų“ iki „...už visų galaktikų“ rašo, jog besitraukdamas, iš pasienio Brazdžionis dar grįžo namo: „Sugrįžo jis tuomet į Kauną pasiimti knygų. Pasiėmė Vinco Mykolaičio-Putino „Rūsčiąsias dienas“, taip pat savąsias.” Tikslių duomenų kokius daiktus ir knygas tuomet poetui pavyko išsivežti – neturime, tačiau pagal rinkinyje saugomų knygų leidimo metus, vietą, dedikacijas galime manyti, kad išsivežtų knygų buvo ir daugiau.
Gyvendamas Vokietijoje kaupė ir pildė biblioteką. 1949 m. rengdamas pervežamų į JAV daiktų sąrašą „Liste of Books” Brazdžionis į dokumentą įtraukė 274 įrašus: 43 vnt. knygas apie meną; 92 lietuvių ir užsienio autorių knygas; 26 antologijas ir novelių knygas; 43 literatūros teorijos knygas; 4 žodynus; 33 religinio turinio ir vaikams skirtas knygas; 33 literatūros, meno bei religijos žurnalus ir laikraščius. Iš viso daiktų pervežimo deklaracijoje yra 274 knygų ir spaudos leidinių pavadinimai (sąraše yra 275, tačiau praleistas 191 numeris).
Matome, jog yra knygų lietuvių, rusų, vokiečių, anglų kalbomis.
Knygų apie meną skyriuje yra tokie įrašai: „... 37. K. Donelaitis, Metai. 1948./ 38. A. Dargis, Vestuvės./ 39. A. Rannit, V. K. Jonynas, Catalog./ 40. P. Augius, Žalčio pasaka. Lith. Folk-Tale...“ Lietuvių autorių pavardžių sąraše nemažai: Vydūnas, K. Bradūnas, F. Kirša, J. Aistis, J. Baltrušaitis, V. Mačernis, J. Kėkštas, J. Kuosa-Aleksandriškis, H. Nagys, J. Mekas, Valančius, V. Krėvė, A. Vaičiulaitis, Vaižgantas, P. Tarulis, N. Mazalaitė, P. Naujokaitis, V. Biržiška, J. Balys... iš viso 103 lietuvių autorių leidinių įrašai. Tai ne tik grožinė literatūra, pvz: „...181. L. Dambriūnas, Liet. kalbos sintakse./ 182. J. Matusas, Viduriniu amžiu istorija./ 183. K. Čibiras, Liturgika./ 184. A. Vireliūnas, Geografija, L947…”  bet ir daugelis kitų mokslui skirtų knygų. 4 žodynai: „206. Germany-Lithuanian Dictionary [Vokiečių-Lietuvių žodynas],/ 207. Lithuanian-Germany Dictionary [Lietuvių-Vokiečių žodynas],/ 208. English-Lithuanian Dictionary [Anglų-Lietuvių žodynas],/ 209. Lithuanian-English Dictionary [Lietuvių-Anglų žodynas].“ Vežamų knygų sąraše yra ir ispanų kalbos vadovėlis.
Knygos, įtrauktos į šį sąrašą nėra vienintelės, kurias B. Brazdžionis išsivežė iš Vokietijos į JAV, dalį knygų ir meno kūrinių išsiuntė paštu kiek anksčiau. Poeto memorialinėje bibliotekoje yra saugoma knygų, leistų iki emigracijos (1944 m.), taip pat knygų su autografais ir dedikacijomis, kurias poetas buvo įsigijęs Lietuvoje.
Šeštajame pervežamų daiktų deklaracijos lape tik 34 įrašai. Tai – penkių asmenų šeimos daiktų pavadinimai (drabužiai, patalynė, suvenyrai). Pervežamų daiktų deklaracija – daug pasakantis dokumentas: poetui B. Brazdžioniui rūpėjo knyga, spausdintas žodis…    
 

Parengė B. Brazdžionio rinkinio skyriaus muziejininkė Vaiva Balickienė