Maironio lietuvių literatūros muziejus

„Pavasario balsai“ – vienintelė Jono Mačiulio-Maironio eilėraščių knyga, kurią jis koregavo ir pildė visą gyvenimą. Šiemet minime 125-erių metų sukaktį, kai dienos šviesą išvydo pirmasis eilėraščių knygos „Pavasario balsai“ leidimas – nedidelė 78 puslapių knygelė, kurioje buvo publikuoti  44 eilėraščiai ir libretas „Kame išganymas“, išleista autoriaus lėšomis Tilžėje (kiti leidimai pasirodė 1905 m. Peterburge, 1913 m. Kaune, 1920 m. Tilžėje, 1927 m. Kaune išleistas „Raštų“ I tomas, pavadintas „Lyrika“).
Šia proga Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia skaityti, tyrinėti „Pavasario balsus“, atsakyti į viktorinos klausimus ir laimėti puikų prizą – 2020 m. Maironio lietuvių literatūros muziejaus parengtą ir išleistą „Pavasario balsų“ leidimą, kuriame sudėti visi poeto eilėraščiai!


Sėkmės!


1. Kokiu slapyvardžiu Jonas Mačiulis niekada nėra pasirašęs?
a) Zanavykas
b) Raseinių Jonas
c) Halina iš Palangos
d) Zvalionis
e) St. Garnys
d) pasirašinėjo visais nurodytais slapyvardžiais

2. Kaip vadinosi pirmasis Maironio eilėraštis? Kokiu slapyvardžiu jis pasirašytas, kada ir kur publikuotas?

3. 1895 m. Tilžėje išleista pirmoji svarbiausios Maironio poezijos rinktinės „Pavasario balsai“ knyga. Joje publikuoti 44 eilėraščiai. Knyga buvo labai populiari, todėl pasirodydavo vis nauji leidimai, kuriuos autorius nuolat taisė, redagavo, pildė naujais kūriniais. Kiek eilėraščių publikuota Raštų pirmajame tome, pavadintame „Lyrika“ (1927 m.)?
a) 131
b) 151
c) 200
d) 210

4. Pasirodžius naujai knygai, Maironis mėgo ją peržiūrėti, pataisyti ir atiduoti redaktoriui perleidimui: taip kito ir eilėraščių pavadinimai, ir eilėraščių posmai. Pasvarstykite, kodėl Maironis savo eilėraščių rinktinei pasirinko pavadinimą „Pavasario balsai“ ir kodėl  jo nei karto nepakeitė?

5. Maironiui gyvam esant buvo išleisti keturi „Pavasario balsų“ leidimai (1895, 1905, 1913, 1920). Daug neaiškumų kėlė antrojo leidimo klausimas, nes 1905 m. leidime pažymėta, kad tai jau trečioji laida. Kur „dingo“ antrasis „Pavasario balsų“ leidimas?

6. Maironio eilėraštis „Skausmo skundas“, sukurtas 1927 m., turi prierašą „spausdinti tik po mano mirties“. Šis eilėraštis siejamas su skaudžiu autobiografiniu įvykiu. Kokiu?

7. Apolonija Petkaitė, Jadvyga Stanelytė, Jadvyga Dausinaitė-Smilgienė, Liudvikas Besekerskis. Kaip šie žmonės susiję su Maironiu ir jo kūryba?

8. Kokį eilėraštį, su lenkišku prierašu „Ujrzalam raz i kocham juž“,  Maironis dedikavo bičiulei Onai Malakauskienei-Edelienei?
a) „Vasaros naktys“
b) „Jei žemė širdį viliojo“
c) „Poezija“
d) „Užmigo žemė“
e) „Taip niekas tavęs nemylės“

9. „Išliksiu aš gyvas paveiksle tame
Net tuomet, kai kūnas, užbertas žeme,
Ilsėsis, klajones užbaigęs visas!..
Išliksiu ne vienas: išliksi vardu,
Kuri sumaningai pirštelių raštu
Nemirštamas atvaizdui dėjai varsas.
Nors mūsų pasauliai kita mintimi
Nuausta, vardai sau neliks svetimi,
Net žemės klajones užbaigus visas.“

Kokia šio eilėraščio sukūrimo istorija?

10. Literatūros kritikas Adomas Jakštas-Dambrauskas, pamatęs penktąjį „Pavasario balsų“ leidimą (1920 m.) knygyne, supykęs trenkė jį į grindis sušukdamas: „Idiotas! Berazumis! Pirmą kartą matau tokį dalyką!“ Kas papiktino to meto vieną žymiausių literatūros kritikų?

11. J. Mačiulio-Maironio kandidatūra, skiriant vyskupus Lietuvoje, buvo kelta keletą kartų. 1926–1927 m. apsistota prie Maironio kandidatūros, tačiau ir vėl ji buvo atmesta. Romai buvo pristatytas Maironio eilėraščio vertimas be paskutiniojo posmo. Koks tai eilėraštis, kuo jis ypatingas ir kuo svarbus paskutinysis posmas?

12. Kokia panašiai iliustruota, vertingoje Maironio bibliotekoje saugoma knyga įkvėpė Maironį puošniam 1920 m. „Pavasario balsų“ leidimui?
Antano Baranausko „Anykščių šilelis“, išleistas 1905 m. Vilniuje
Kristijono Donelaičio „Metai“, išleisti 1914 m. Vilniuje
1904 m. Peterburge išspausdinti Bairono „Raštai“
Trečiasis LDK statutas, išleistas 1588 m. Vilniuje

13. Rengdamas raštų penkiatomį, Maironis redagavo beveik visus eilėraščius, papildė naujais, perrašė ranka ir pavadino „Lyrika“. Tai paskutinė poeto valia, testamentinė redakcija, išleista 1927 m. raštų pirmajame tome. Testamentinėje redakcijoje svarbi poeto parinkta eilėraščių tvarka: pirmasis eilėraštis – „Ačiū tau, Viešpatie“, antrasis – „Pirmoji meilė“, trečiasis – „Aš norėčiau prikelti“, ketvirtasis – „Poezija“. Kaip manote, kodėl pasirinkti būtent šie eilėraščiai ir tokia jų eilės tvarka? Kas poetui buvo svarbu?

14. Maironis yra dainuojamas Lietuvos poetas. Paskaičiuota, kad pagal jo kūrinius 35 kompozitoriai sukūrė apie 90 melodijų: Juozas Naujalis, Česlovas Sasnauskas, Juozas Tallat-Kelpša, Giedrius Kuprevičius ir kiti. Kompozitorius Vladas Paulauskas prisimena, kad choro repeticijos metu Maironis įkvėptas vienos dainininkės grožio ir balso, kuri „gebėdavo ateiti į repeticijas prisisegusi sau rožę prie kasų“, per valandą sukūrė tekstą ir paprašė jo sukurti muziką. „Tad labai gali būti, kad ji ir bus buvusi teksto, o vėliau ir muzikos pasisekimo akstinas“. Taip per tris valandas gimė daina... Kokia?

15. Jonas Mačiulis-Maironis labai mylėjo gamtą. Norėjo, jog sode žydėtų daug ir įvairių augalų, tad iš svetur visada parveždavo sėklų, o laiškuose seseriai Marcelei pasakodavo, kokius žiedus matęs svetimuose kraštuose. Koks augalas Maironiui labiausiai patiko? Nurodykite bent tris eilėraščius, kuriuose šis augalas yra minimas.