MLLM STRUKTŪRA

MLLM DARBO TVARKOS TAISYKLĖS. Nauja redakcija nuo 2020 m. sausio 1 d.

MLLM LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

MLLM VIDAUS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

MLLM NUTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS
MLLM DARBUOTOJŲ MOTYVAVIMO SISTEMA


MLLM SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA


Už smurto ir priekabiavimo prevenciją Maironio lietuvių literatūros muziejuje atsakingas asmuo (paskirtas 2023 m. sausio 31 d. įsk. Nr. V-12) – Edukacijos ir lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sandra Gruzdienė, el. paštas sandra.gruzdiene@maironiomuziejus.lt  


MLLM PARODŲ RENGIMO TVARKOS APRAŠAS


RENGINIO ORGANIZAVIMO FORMA 


TĖVŲ SUTIKIMO RAŠTAS


MLLM EKSPONATŲ SKAITMENINIMO IR KOMPIUTERIZUOTO INVENTORINIMO TVARKA


ĮSAKYMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO IR TVARKOS NUSTATYMO

Priedai:

Prašymo priimti į darbą forma

Prašymo suteikti atostogas arba papildomą poilsio dieną, arba papildomų poilsio dienų, arba papildomą poilsio laiką forma

Prašymo perkelti atostogas arba papildomą poilsio dieną, arba papildomas poilsio dienas, arba papildomą poilsio laiką forma

Prašymo leisti vykti į komandiruotę ir apmokėti komandiruotės išlaidas forma

Komandiruotės  ataskaitos forma

Prašymo kompensuoti kelionės į komandiruotės vietą laiką arba darbo laiką komandiruotėje forma

Prašymo perkelti į kitas pareigas forma

Sutikimo būti perkeltam į kitas pareigas forma

Sutikimo dirbti viršvalandinį darbą arba poilsio ar švenčių dieną forma

Prašymo pakeisti darbo sutarties sąlygas forma

Prašymo dėl darbo užmokesčio mokėjimo forma

Prašymo leisti dirbti papildomą darbą forma

Prašymo atleisti iš darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigų forma

Prašymo išduoti pažymą apie tarnybos Lietuvos valstybei stažą arba einamas pareigas, arba einamas pareigas ir nustatytą darbo laiką, arba eitas pareigas, arba suteiktas kasmetines atostogas, arba suteiktas nemokamas atostogas, arba suteiktas poilsio dienas, arba darbo užmokestį forma

Prašymo leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį forma

Prašymo leisti dirbti nuotoliniu būdu forma

 

Teikimo / prašymo / tarnybinio pranešimo dėl priemokos / vienkartinės piniginės išmokos / piniginės išmokos skyrimo forma [asmeninis]

Teikimo / prašymo / tarnybinio pranešimo dėl priemokos / vienkartinės piniginės išmokos / piniginės išmokos skyrimo forma [grupinis]