MLLM STRUKTŪRA

MLLM DARBO TVARKOS TAISYKLĖS. Nauja redakcija nuo 2020 m. sausio 1 d.

MLLM LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

MLLM VIDAUS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

MLLM NUTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS
MLLM DARBUOTOJŲ MOTYVAVIMO SISTEMA


MLLM SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA


Už smurto ir priekabiavimo prevenciją Maironio lietuvių literatūros muziejuje atsakingas asmuo (paskirtas 2023 m. sausio 31 d. įsk. Nr. V-12) – Edukacijos ir lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sandra Gruzdienė, el. paštas sandra.gruzdiene@maironiomuziejus.lt  


MLLM PARODŲ RENGIMO TVARKOS APRAŠAS


RENGINIO ORGANIZAVIMO FORMA 


TĖVŲ SUTIKIMO RAŠTAS


MLLM EKSPONATŲ SKAITMENINIMO IR KOMPIUTERIZUOTO INVENTORINIMO TVARKA


ĮSAKYMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO IR TVARKOS NUSTATYMO

Priedai:

1. Prašymo dėl DS konkurso paskelbimo forma; 

2. Prašymo dėl priėmimo į darbą forma; 

3. Prašymo suteikti atostogas arba papildomą poilsio dieną, arba papildomų poilsio dienų, arba papildomą poilsio laiką forma

4. Prašymo dėl atostogų papildomos poilsio dienos papildomo poilsio laiko perkėlimo forma;

5. Prašymo leisti vykti į komandiruotę ir apmokėti komandiruotės išlaidas forma;

6. Prašymo pakeisti darbo sutarties sąlygas forma;

7. Prašymo dėl nuotolinio darbo forma;

8. Prašymo ar sutikimo dėl perkėlimo  forma;

9. Sutikimo dirbti viršvalandinį darbą, poilsio ar švenčių dieną forma;

10. Prašymo dėl atleidimo iš darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigų forma;

11. Prašymo išduoti pažymą forma.