2023-03-29


MLLM STRUKTŪRA

MLLM DARBO TVARKOS TAISYKLĖS. Nauja redakcija nuo 2020 m. sausio 1 d.

MLLM LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

MLLM VIDAUS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

MLLM NUTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS
MLLM DARBUOTOJŲ MOTYVAVIMO SISTEMA

MLLM SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA


MLLM DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA


MLLM DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS


MLLM DARBO TARYBOS REGLAMENTAS


MLLM RINKINIŲ KOMPLEKTAVIMO 2021-2023 M. KRYPTYS

MLLM RINKINIŲ KOMPLEKTAVIMO KOMISIJA (Pakeitimai: 1. Įsakymas dėl Rinkinių komplektavimo komisijos sudėties pakeitimo; 2. Įsakymas dėl Rinkinių komplektvimo komisijos narių pareigybių pasikeitimo)


MLLM PROFESINĖS SĄJUNGOS INFORMACIJA
LIETUVOS KULTŪROS ŠAKOS KOLEKTYVINĖ SUTARTIS

SUSITARIMAS DĖL LIETUVOS KULTŪROS ŠAKOS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES PAKEITIMO (2019-12-19), (2022-11-07), (2023-03-13) 
2022 m. NACIONALINĖ KOLEKTYVINĖ SUTARTIS
2023 m. NACIONALINĖ KOLEKTYVINĖ SUTARTIS


MLLM PARODŲ RENGIMO TVARKOS APRAŠAS


RENGINIO ORGANIZAVIMO FORMA 


MLLM EKSPONATŲ SKAITMENINIMO IR KOMPIUTERIZUOTO INVENTORINIMO TVARKA


ĮSAKYMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO IR TVARKOS NUSTATYMO
(Priedai: 1. Prašymo del DS konkurso paskelbimo forma; 2. Prašymo dėl priėmimo į darbą forma;  3. Prašymo suteikti atostogas arba papildomą poilsio dieną, arba papildomų poilsio dienų, arba papildomą poilsio laiką forma 4. Prašymo dėl atostogų papildomos poilsio dienos papildomo poilsio laiko perkėlimo forma; 5. Prašymo leisti vykti į komandiruotę ir apmokėti komandiruotės išlaidas forma; 6. Prašymo pakeisti darbo sutarties sąlygas forma; 7. Prašymo dėl nuotolinio darbo forma; 8. Prašymo ar sutikimo dėl perkėlimo  forma; 9. Sutikimo dirbti viršvalandinį darbą, poilsio ar švenčių dieną forma; 10. Prašymo dėl atleidimo iš darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigų forma. 11. Prašymo išduoti pažymą forma)