Seniausioji literatūra

Vaclovas Biržiška (1884–1956) – bibliografas ir senosios lietuvių literatūros tyrinėtojas. Viktoras Biržiška (1886–1964) – matematikos mokslų profesorius, tačiau visuomenine ir kultūrine veikla buvo glaudžiai susijęs su broliais Mykolu ir Vaclovu.
Rinkinį sudaro 105 eksponatai. Tai knygos, rankraščiai, laiškai, nuotraukos. Gausiausia dalis – knygos (52). Tarp jų – Vaclovo Biržiškos viso gyvenimo darbas – „Aleksandrynas. Senųjų lietuvių rašytojų, rašiusių prieš 1865 m., biografijos, bibliografijos ir biobibliografijos“ (T.1–3. Čikaga. 1960–1965 m.). Knygoje aprašyti 370 autorių iš XVI–XIX amžiaus. Tai lyg senųjų lietuvių rašytojų enciklopedija. Darbas pavadintas „Aleksandrynu“ 1943 metais mirusios Vaclovo Biržiškos žmonos Aleksandros, rėmusios vyro lituanistinę veiklą, garbei. Tritomis išėjo jau po Vaclovo mirties, prie jo leidimo prisidėjo brolis Mykolas, o jam mirus 1962 metais – brolis Viktoras. Kita Vaclovo Biržiškos knyga – „Lietuvių bibliografija“, išėjusi keliais tomais 1935 metais. O Viktoro Biržiškos knyga „Neužgijusios žaizdos“ (Kaunas, 1936), paremta 1920–1922 metų atsiminimais iš Vilniaus krašto, kurio aktyviu vaduotoju buvo ir knygos autorius.
Vaclovo Biržiškos knygų yra ir kituose muziejaus rinkiniuose. Štai B. Babrausko memorialinėje bibliotekoje saugoma Vaclovo Biržiškos literatūrinių kūrinėlių, rašytų Smutkelio slapyvardžiu, knygelė „Eilės ir proza“ (Voronežas, 1918).
Rankraščių yra 20. Tai laiškai, atvirlaiškiai, mašinraščiai. Iš įdomesnių reiktų paminėti 9 laiškus, Vaclovo Biržiškos rašytus pusbroliui Stasiui Biržiškiui ir pastarojo perduotus muziejui 1990 metais. Laiškai rašyti 1922–1943 metais ir iliustruoja beribį profesoriaus entuziazmą ir bibliofiliją. Štai 1922 metų lapkričio 19 dieną laiške S. Biržiškiui į Karaliaučių rašo: „Rengiu naują Baltromaičio lietuviškų knygų laidą, taigi esu labai reikalingas visokių papildymų. Jų daug gali rastis Karaliaučiaus universiteto bibliotekoje. Taigi jeigu rasi pats kiek laiko, o gal ir kiti draugų norės padėti – tai susimildami nurašykit antgalvius (t.y. titulinius puslapius) – kiek galima rūpestingiausiai – visų lietuviškųjų knygų to tarpu iki pabaigos XVIII amžiaus.“ Šiame laiške Vaclovas Biržiška rašo ir apie savo tėvo daktaro Antano Biržiškos mirtį.
Vaclovo ir Viktoro Biržiškų rašytų laiškų įvairiems rašytojams yra ir kitose rinkiniuose – A. Gustaičio, J. Jankaus, K. Ostrausko, S. Santvaro, A. Vaičiulaičio, S. Zobarsko.
Rinkinyje yra 33 nuotraukos. Tai originalios V. Biržiškos ir jo draugų, artimųjų, grupinės oficialių renginių nuotraukos. Kituose muziejuje saugomuose rinkiniuose irgi yra Vaclovo Biržiškos nuotraukų su kitais rašytojais (V. Alanto, B. Brazdžionio ir kt. rinkiniuose).

Parengė muziejininkė Audronė Gedutienė