Seniausioji literatūra

Mykolo Biržiškos (1882–1962) – literatūros ir kultūros istoriko, pedagogo ir visuomenės veikėjo, 1918 metų vasario 16 dienos Nepriklausomybes Akto signataro rinkinį sudaro 199 eksponatai. Tai knygos, lietuvių ir užsienio kalbomis, rankraščiai, nuotraukos, spaudiniai. Gausiausią rinkinio dalį sudaro knygos (128). Štai M. Biržiškos rengtų literatūros istorijos, tautosakos tyrinėjimų, chrestomatijų ir vadovėlių mokykloms pavyzdžiai:
 „Lietuvių literatūra Vilniaus universiteto metu“. Vilnius-Kaunas. 1921 m.
„Lietuvių dainos“. Vilnius. 1916 m.
„Lietuvių dainų literatūros istorija“. T.I. Vilnius. 1919 m.
„Mūsų raštų istorija“. 1547–1904. Kaunas. 1920 m.
„Iš Adomo Mickevičiaus raštų“. Kaunas. 1927 m.
„Rinktiniai mūsų senovės raštai“. Kaunas. 1937m.
„Daukantas Simanas“. Kaunas. 1937 m.
„Antanas Klementas“. Vilnius. 1910 m.
„Iš Barono poezijos“. Kaunas. 1924 m.
„Duonelaičio gyvenimas ir raštai“. Kaunas. 1927 m.
M. Biržiškos rinkinio rankraštyne yra 13 rankraščių. Tai M. Biržiškos 3 atvirlaiškiai pusbroliui Stasiui Biržiškiui, rašyti Kaune 1937 metais. Vizitinė kortelė su laiškeliu mokytojui Z. Kuzmickiui (1929), laiškai „Mokslo“ knygynui (1939) ir Z. Kuzmickiui (1926). M. Biržiškos rašytų laiškų yra ir kituose rinkiniuose – tai laiškai S. Santvarui, A. Vaičiulaičiui.
Nuotraukų saugoma 50 vienetų. Iš įdomesnių reiktų paminėti dvi nuotraukas, kuriose užfiksuotas M. Biržiškos darbas Kauno universitete. Viena grupinė nuotrauka daryta auditorijoje, paskaitos metu. Auditorija sausakimša: studentai ne tik sėdi, bet ir stovi prie durų, už profesoriaus pulto, pasilypėję ant kopėčių, veržiasi pro duris. Tarp studentų matyti poetas J. Aistis. Kita nuotrauka daryta 1929 metų spalio 15 dieną prie buvusio KU centrinio korpuso, ant laiptų. M. Biržiška apsuptas gausaus studentų būrio. Iš ankstesnio M. Biržiškos gyvenimo etapo yra keletas nuotraukų, kuriose užfiksuotas M. Biržiška – Kauno „Aušros“ gimnazijos direktorius. M. Biržiškos nuotraukų iš JAV laikotarpio yra kitų autorių rinkiniuose, saugomuose muziejuje: Alės Rūtos, A. Vaičiulaičio, K. Ostrausko.
Mykolo Biržiškos rinkinyje taip pat yra ir spaudinių (8). Tai atvirukai, bukletai, laikraščiai.

Parengė muziejininkė Audronė Gedutienė