Senoji literatūra

Martynas Jankus (1858–1946) – spaustuvininkas, leidėjas, „Aušros“ ir „Varpo“ laikų lietuviškos spaudos platintojas, knygnešių bičiulis, redaktorius ir rašytojas. Savo spaustuvėse Ragainėje, Tilžėje, Bitėnuose, Klaipėdoje ir Šilutėje spausdino knygas ir periodinius leidinius lietuvių ir vokiečių kalbomis. Muziejaus archyve yra ne tik M. Jankaus spaustuvėse leistų leidinių, bet ir keletas paties leidėjo parengtų ir parašytų knygelių: „Žiemos vakaro adynėlė“ (Tilžė, 1885 m.), „Smutnas atsitikimas“ (Bitėnai, 1900 m.), „Valsčiaus rėda ir sudas“ (Bitėnai, 1893  m.). Daugiausia archyve saugoma fotonuotraukų: portretų, grupinių nuotraukų su šeimos nariais, visuomenės veikėjais, spaustuvininkais ir kt. Dažniausiai fotografuotasi ant Rambyno kalno Bitėnuose, taip pat Kaune, Palangoje, Birštone, Palangoje. Su dukra Elze, kurią beveik visose nuotraukose matome vilkinčią tautiniais drabužiais, įsiamžino prie Tilžės tilto, ant Rambyno kalno, prie aukuro, taip pat 1939 m. Kaune, savo bute Aukštaičių gt. 1939 m. , naciams okupavus Klaipėdos kraštą, M. Jankus apsigyveno Kaune. 1944 m. vėl grįžo į gimtinę, tačiau greitai buvo priverstas evakuotis į Vokietijos gilumą. Mirė 1946 m. gegužės 23 d. Flensburge. 1993 m. perlaidotas tėviškėje, Bitėnų kapinėse. Kapą, Rambyno kalną, M. Jankaus muziejų Bitėnuose ekspedicijos metu 2008 m. fotografavo muziejaus fotografas Z. Baltrušis.
M. Jankaus archyvo spaudinių skyriuje yra kvietimas į Joninių šventę, reklaminis atvirukas, skelbiantis knygų išpardavimą, taip pat saugomas originalus kvietimas į dukrelės Aldonos, Letutės, Marės laidotuves. Rašoma: „Sziuomi ant žinios, kad mūsų dukrelė Aldona, Letutė, Marė 24 dieną rugpjūčio savo amžių pabaigė, ir kurios žiamiszkas palaikas nedeldienėje 27. rugpjūčio po pietų palaidosime. Užprašome širdingai ant palydėjimo ir draug gedėjimo. Bitėnai, 25 d. rugp. 1893. Apsmutnyti Jankus ir pati.“
 

Parengė Senosios literatūros skyriaus muziejininkė Nijolė Raižytė