Šiuolaikinė literatūra

Poeto K. Kubilinsko fondą sudaro memorialinė biblioteka (~690), archyvas (rankraščiai, laiškai, dokumentai – ~340), nuotraukos (35), meno kūriniai (~340) ir memorialiniai daiktai (25). Dauguma eksponatų gauti iš poeto žmonos A. Kubilinskienės ir B. Jauniškio. Fondas pradėtas kaupti 1975 m.
Memorialinė biblioteka: K. Kubilinsko autorinės knygos lietuvių ir rusų k., jo verstos knygos, kai kurios jų – su poeto autografais. Daug lietuvių rašytojų knygų su dedikacijomis: J. Avyžiaus, V. Bložės, A. Matučio, Just. Marcinkevičiaus, E. Mieželaičio ir kitų. Poetas surinkęs gausią lietuvių ir užsienio vaikų literatūros knygų biblioteką: K. Binkio, K. Jakubėno, P. Cvirkos, V. Dautarto, J. Degutytės, A. Barto, I. Bžechvos, A. Makarenkos, S. Maršako, Brolių Grimų, E. Hofmano, S. Lagerlef, Š. Pero knygas.
Archyvas: pluoštas K. Kubilinsko eilėraščių vaikams („Afrika – Žirafrika“, „Riešutai“, eilėraščių ciklas „Oi jūs, grybai, grybai“, eiliuota pasaka „Ryklio rūmai“ ir kt.), 1944–1947 m. sukurti jo antibolševikiniai eilėraščiai ir poemos (rankraščiai ir mašinraščiai): „Ištrėmimo žaizda“, „Užkalti vagonai“, „Maištaujanti giesmė“ ir kita, keli jo laiškai ir 1947 m. testamentas dėl poezijos pavedimo B. Jauniškio žinion K. Kubilinsko beprasmio žuvimo atveju (1947 m. poetas buvo užverbuotas sovietinio saugumo), jo vertimai (M. Stelmacho, S. Maršako ir kitų eiliuotų pasakų, eilėraščių), pora straipsnių („Poetinės priemonės vaikų poezijoje” ir kt.). Nemaža K. Kubilinsko asmens, literatūrinės veiklos dokumentų: gimimo liudijimas, VU studijų knygelė, TSRS rašytojų sąjungos nario bilietas, jo sutartys su Valstybine grožinės literatūros leidykla dėl gausiai leidžiamų jo knygų vaikams... Yra nemažas pluoštas rašytojų ir poeto šeimos narių laiškų: A. Matučio, J. Marcinkevičiaus, J. Baltušio, K. Borutos, V. Byčko, žmonos ir dukters, keli K. Kubilinsko laiškai B. Jauniškiui, V. Paltanavičiui ir kitiems. Įdomūs prisiminimai apie poetą, užrašyti prisiminimų popietės metu muziejuje 1983 m. (jo žmonos, J. Mačiulio, B. Jauniškio, J. Šiožinio, M. Sluckio, A. Matučio, J. Lapašinsko, dailininko S. Jusionio ir kt.).
Nuotraukos: K. Kubilinsko portretinės, darytos Zarasų r., Baibių km.(B. Jauniškio, su kuriuo poetas artimai draugavo, tėviškėje), grupinės, fotografuotos B. Jauniškio Vilniuje, Kaune ir Baibių km. 1946–1950 m.: K. Kubilinskas ir B. Jauniškis su slidėmis gamtoje, Jauniškių namuose kaime, poetas su A. Skinkiu, J. Šiožiniu, dailininku S. Krasausku, E. Matuzevičiumi ir kitais. Vėlesnės nuotraukos: K. Kubilinskas susitikimų su moksleiviais metu, su žmona ir vaikais Palangoje 1961 m. ir t.t.
Memorialiniai daiktai: K. Kubilinsko rašomasis stalas, knygų spinta, kėdė, kilimas, prabangus marmurinių rašomojo stalo reikmenų komplektas su staline lempa, rašomoji mašinėlė, odinės piniginės, kandiklių kolekcija, kiniškas parkeris, tušinukas – E. Mieželaičio dovana iš Amerikos ir kita.
Meno kūriniai: T. Balčiūnienės, I. Martinaičio, V. Galdiko, S. Krasausko, E. Žiauberio – K. Kubilinsko portretai ir draugiški šaržai, P. Rauduvės ekslibrisai. Ypač daug iliustracijų K. Kubilinsko knygoms vaikams (1951–1977 m.): K. Petrikaitės-Tulienės, A. R. Šakalio, S. Valiuvienės, A. Meškauskaitės, A. Makūnaitės, L. Bičiūnaitės, B. Demkutės, R. Dočkutės, V. Beinoravičienės, A. Surgailienės, D. Tarabildienės, A. Tarabildos, A. Steponavičiaus, Z. Vainilaitienės, N. Jatulytės, T. Balčiūnienės ir B. Žilytės. 

Parengė Vilniaus rašytojų muziejaus fondų sektoriaus fondų saugotoja Danguolė Jasinskienė