Senoji literatūra

Justo Paleckio fondą sudaro memorialinė biblioteka (~1130), rankraštynas ir archyvinė medžiaga (~710), nuotraukos (~130), memorialiniai daiktai (~90), meno kūriniai (~40).
Memorialinė biblioteka: autorinės J. Paleckio knygos, lietuvių ir užsienio rašytojų knygos lietuvių, latvių, rusų, lenkų, vokiečių ir kitomis kalbomis su A. Venclovos, A. Vienuolio-Žukausko, dail. A. Žmuidzinavičiaus ir kitų dedikacijomis. Daug knygų latvių kalba. J. Paleckis išvertė J. Rainio, K. Skalbės ir kitų knygas į lietuvių kalbą. Fonde daug poezijos knygų.
Rankraštynas ir archyvinė medžiaga: J.Paleckio eilėraščių mašinraščiai, jo laiškai, įvairių asmenų (T. Tilvyčio, J. Lapašinsko ir kitų) laiškai J. Paleckiui. Daug rusų rašytojų, partijos veikėjų laiškų, telegramų.
Nuotraukos: J. Paleckio portretinės, su šeimos nariais, rašytojais, partijos ir vyriausybės veikėjais. Yra pluoštelis CH. Levino nuotraukų su Antrojo pasaulinio karo fronto vaizdais.
Memorialiniai daiktai: J. Paleckio baldai (rašomasis stalas, kėdė, spintelė rašomajai mašinėlei, knygų spinta), suvenyrų, vazų kolekcija, sukaupta iš įvairių pasaulio šalių, asmeniniai daiktai (kaklaraiščiai, rašymo reikmenys, portfelis, rašomoji mašinėlė, radijas ir kiti).
Meno kūriniai: dail. I. Trečiokaitės-Žebenkienės, R. Tarabildos, J. Kuzminskio, L. J. Paškauskaitės, O. Drūlienės sukurti J. Paleckio portretai ir medalis, dail. V. Kosciuškos, R. Gibavičiaus, J. Paleckio ekslibrisai, J. Kuzminskio iliustracijos jo knygai, dail. P. Stausko, K. Šimonio ir kitų paveikslai bei J. Zikaro skulptūra iš rašytojo rinkinio.

Parengė Vilniaus rašytojų muziejaus fondų sektoriaus fondų saugotoja Danguolė Jasinskienė