Senoji literatūra

Prozininko, dramaturgo, publicisto J. Dovydaičio fondą sudaro memorialinė biblioteka (~ 40), archyvas (rankraščiai, laiškai, dokumentai – ~ 100), fotonuotraukos (~105 vnt.), meno kūriniai ( 2vnt.) ir memorialiniai daiktai (30vnt.). Dauguma eksponatų gauta iš rašytojo dukters A. Žukienės. Fondas pradėtas kaupti 1984 m.
Memorialinė biblioteka nedidelė: yra keliolika autorinių J. Dovydaičio knygų, tarp jų – pirmoji – pjesė „Geležinis trejetas”(1938 m.), kelios kitų rašytojų knygos bei laikraščiai.
Archyvas: J. Dovydaičio apybraiža „Skridimą lydėjo gaisrai”, recenzija, pora jo laiškų ir kitų asmenų (J. Baltušio, J. Graičiūno, R. Lankausko) laiškai bei telegramos, daug dokumentų, atspindinčių įvairiapusę rašytojo visuomeninę veiklą: TSRS kinematografininkų sąjungos, LTSR automėgėjų draugijos, TSRS rašytojų sąjungos nario bilietai, tarptautinės vairuotojo teisės, respublikinės reikšmės personalinio pensininko pažymėjimas, karinis bilietas (1944 m.), sovietinių ordinų knygelės ir garbės raštai.
Nuotraukos: nemažas pluoštas prieškarinių J. Dovydaičio portretinių ir grupinių nuotraukų (1920–1940 m.): su šeima ir giminėmis Kaune, apsivilkęs lakūno uniforma, prie lėktuvo. Pokarinės ir vėlesnės – su rašytojais A. Vienuoliu, A. Griciumi, J. Paukšteliu bei kitais lietuvių literatūros ir meno dekados metu Maskvoje, rašytojų išvykų į Indiją (1956 m.), Latviją (1957 m.) ir į kitas šalis metu, aviacijos federacijos susirinkimų, minėjimų, rašytojo Vilniuje, Nidoje (iki 1983 m.), Goroso lageryje 1967 m. (J. Dovydaitis 1941–1942 m. kalėjo Sibire).
Memorialiniai daiktai: 5 lėktuvų modeliai (J. Dovydaičio hobi buvo aviacija, jis dirbo „Sparnų“ redakcijoje), tautinių juostų, gautų susitikimų metu, kolekcija, maišas-kuprinė iš tremties Sibire, rūbai, akiniai, suvenyrai, nemaža sovietinių medalių kolekcija („Darbo Raudonosios vėliavos”, komjaunimo premijos laureato ir kiti).

Parengė Vilniaus rašytojų muziejaus fondų sektoriaus fondų saugotoja Danguolė Jasinskienė