Šiuolaikinė literatūra

Poeto E. Matuzevičiaus fondą sudaro memorialinė biblioteka (~1365), archyvas (rankraščiai ir laiškai – 12), nuotraukos (12) ir meno kūriniai (~20). Daugumą eksponatų muziejus gavo iš paties poeto. Fondas pradėtas kaupti 1974 m.
Memorialinė biblioteka: poetas surinkęs gausią prieškario ir šiuolaikinių lietuvių bei užsienio poetų knygų biblioteką. Daugelis jų – su E. Matuzevičiaus autografais ir ekslibrisais. Tai autorinės poeto knygos su jo pabraukymais, pastabomis, dedikacijomis muziejui, jo vertimai (P. Nerudos, J. Rainio, V. Majakovskio ir kitų). Surinktos beveik visos tarpukariu išleistos Bern. Brazdžionio, F. Kiršos, K. Binkio, L. Giros, J. Graičiūno, S. Nėries, V. Sirijos Giros, B. Sruogos, J. Tysliavos ir kitų poezijos knygos. Daug J. Degutytės, A. Maldonio, J. Marcinkevičiaus, A. Miškinio, V. Mykolaičio-Putino, R. Skučaitės, P. Širvio, J. Vaičiūnaitės knygų. Kai kurios jų – su dedikacijomis (Bern. Brazdžionio, S. Gedos, Just. Marcinkevičiaus, H. Nagio ir kt.). Yra senų knygų: Maironio (S. Garnio) „Terp skausmu i garbę“ (Tilžė, 1895m.), „Pavasario balsai“ (Peterburgas, 1905m.), P. Vaičaičio „Eilės“ (1903 m.). Bibliotekoje yra kelios JAV išleistos knygos: A. Nyka-Niliūno, H. Radausko... Daug rusų, latvių, baltarusių ir kitų tautų poetų knygų: A. Puškino, M. Tanko, A. Bloko, R. M. Rilkės, P. Eliuaro, P. Ž. Beranžė, J. Rainio... Nemažai prieškario knygų E. Matuzevičius pirko iš M. Šlapelienės knygyno Vilniuje, L. Giros bibliotekos.
Nuotraukos: keliolika E. Matuzevičiaus portretinių ir grupinių fotonuotraukų (iš poeto 50-mečio 1967 m. ir kitos).
Archyvas negausus: poeto lyrikos knygos „Variacijos ir sugrįžimai“ rankraštis ir mašinraštis, pora straipsnių (apie J. Rainį, I. Franko), keli jo vertimų sąsiuviniai (J. Rainio, P. Nerudos kūryba), recenzija P. Drevinio knygai, pora E. Matuzevičiaus laiškų V. Rudokui, T. Venclovos laiškas poetui.
Meno kūriniai: P. Rauduvės, E. Jurėno, I. Budrio, V. Galdiko – E. Matuzevičiaus portretai, V. Kosciuškos – poeto ekslibrisas, S. Krasausko – draugiškas šaržas.

Parengė Vilniaus rašytojų muziejaus fondų sektoriaus fondų saugotoja Danguolė Jasinskienė