Išeivių literatūra

Bernardas Brazdžionis (1907–2002) – poetas, literatūros kritikas, redaktorius, žurnalistas, pedagogas, vertėjas. Viešėdamas Lietuvoje, poetas dažnai lankydavosi muziejuje, o 1991 m. birželio 17 d. svečių knygoje įrašė: „Džiaugiuosi, kad Maironio namai ne tik muziejus, ne tik archyvas, bet ir literatūros sodas, kur skamba poetinis žodis.“ Neatsitiktinai po Bernardo Brazdžionio mirties šeima archyvinį ir memorialinį palikimą perdavė Maironio lietuvių literatūros muziejui – Bern. Brazdžionis 1940–1944 metais dirbo pirmuoju šio muziejaus vedėju. Maironio namai 1944-aisiais tapo ir paskutiniaisiais Brazdžionių šeimos namais Lietuvoje: čia slapstėsi prieš pasitraukdami į Vakarus. Poetas Bern. Brazdžionis vertino Maironį, rūpinosi tinkamu jo atminimo įamžinimu, „Pavasario balsų“ leidimais. Bern. Brazdžionio namuose Los Andžele, darbo kabinete, buvo Maironio fotografija, papuošta laurų šaka. Kartu su poeto archyvu į muziejų parkeliavo ir šie eksponatai.
2003 metų vasarą iš poeto namų Kalifornijoje, Los Andželo mieste (JAV), į Lietuvą buvo pervežta rankraščių, laiškų, biblioteka, spaudinių, meno kūrinių, įvairių dokumentų, asmeninių daiktų, dalis baldų. Bern. Brazdžionis buvo sukaupęs vertingą meno kūrinių kolekciją, kurioje yra K. Šimonio, V. Petravičiaus, P. Rauduvės, J. Rimšos, D. Tarabildienės, V. Kasiulio, V. K. Jonyno, P. Augiaus, L. Vilimo, E. Kučaitės, A. Kučo, A. Varno ir kitų dailininkų darbai. Manome, kad rinkinį sudaro apie 30 tūkstančių eksponatų.
Tai pats didžiausias muziejaus rinkinys, kurio medžiaga atskleidžia Bernardą Brazdžionį – žmogų, poetą, visuomenininką; mylintį vyrą ir rūpestingą tėvą; senelį, švelniai vadintą Tėtuku; artimą, humoru trykštantį bičiulį, kaimyną; jautrų brolį, giminaitį.
Eksponatai yra tvarkomi, sisteminami, tyrinėjami. Baigta sisteminti memorialinė biblioteka, kurioje saugoma 5484 knygos. Didelė jų dalis yra su dedikacijomis arba autografais, kai kuriose Bern. Brazdžionis yra įrašęs pastabų, taisymų, kartais netgi „perkūręs“ knygose esančius autorių tekstus. (Plačiau apie tai R.Rėklytės straipsnyje „Bernardo Brazdžionio memorialinės bibliotekos knygos“). Šiuo metu memorialinės bibliotekos knygos tyrinėjamos. Taip pat tyrinėjamas ir Bern. Brazdžionio epistolinis palikimas, t.y. susirašinėjimas su rašytojais, leidėjais, dailininkais ir kitais asmenimis įvairiais kūrybos, leidybos, visuomeninio ir asmeninio gyvenimo klausimais.
Tyrinėjimų medžiaga skelbiama straipsniuose, paskaitose ir pranešimuose, virtualiose parodose. Dalis palikimo buvo eksponuota parodose „Širdis apsidžiaugė: gana keliaut... gana keliaut...“ (2003 m.), „Iš Bernardo Brazdžionio rinkinio: meno kūriniai“ (2005 m.), „Žemiška žmogaus kelionė – išvykimai, sugrįžimai...“, skirtoje Bern. Brazdžionio 100-osioms gimimo metinėms (2007 m.).

Parengė skyriaus vedėja Jūratė Ivanauskienė