Šiuolaikinė literatūra

Rinkinį sudaro knygos, rankraščiai, laiškai, fotografijos, dokumentai, meno kūriniai – apie 690 eksponatų.

Archyvinė medžiaga: didžiulis A. Miškinio rankraštynas (apie 370 eksponatų), kuriame eilėraščiai, mokykliniuose sąsiuviniuose užrašyta poema „Gulbė karaliaus pati“ (1958) ir devynių giesmių lyrinė poema „Svajonė ir maištas“, prisiminimai apie J. Baltrušaitį, P. Cvirką, S. Nėrį, J. Tumą-Vaižgantą, K. Binkį, T. Tilvytį. Rankraštyne – kalėjimų ir lagerių kūriniai: psalmės, rašytos pieštuku ant mažų popieriaus lapelių ir ilgai saugotos skardinėje dėžutėje. A. Miškinio tremties kūrybos rankraščiai, saugomi Maironio lietuvių literatūros muziejuje, pripažinti nacionalinės reikšmės dokumentinio paveldo objektais ir 2011 m. įtraukti į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą (registracijos nr. 49).
Saugoma nemažai laiškų (122 eksponatai), 76 iš jų rašyti 1926–1956 metais broliui Motiejui, 24 J. Aisčio laiškai.
Fototekoje – 175 fotografijos: portretinės, su šeima, draugais, iš renginių ir susitikimų.
Vertingiausią A. Miškinio rinkinio dalį (rankraščius, laiškus) 1999 metais muziejui perdavė rašytojo žmona Aleksandra Miškinienė.

Parengė muziejininkė Irma Balčiūnienė