Šiuolaikinė literatūra

Algimantas Zurba (g. 1942 m. vasario 8 d. Žvaguičiuose, Biržų apskritis) – rašytojas, publicistas, redaktorius. „1959 m. baigė Kupreliškio vidurinę mokyklą, 1964 m. – Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. 1964–1966 m. dirbo mokytoju Čebatoriuose. 1966–1967 m. žurnalo „Švyturys“ literatūrinis darbuotojas, nuo 1967 m. žurnalo „Moksleivis“ skyriaus vedėjas, vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas, 1974–1981 m. vyriausiasis redaktorius. 1981–1986 m. LSSR rašytojų sąjungos pirmininko pavaduotojas. 1986–1989 m. rašytojas profesionalas. 1989–2001 m. žurnalo „Moksleivis“ vyriausias redaktorius. Jaunųjų filologų konkurso komisijos narys, ilgametis pirmininkas. Sudarė tris moksleivių kūrybos rinkinius. Rašo prozą, kūrinius vaikams ir jaunimui.“ Šiuos enciklopedinius rašytojo biografijos faktus iliustruoja muziejuje sukauptos nuotraukos, keletas laiškų, dviejų knygų rankraščiai, knygos su dedikacijomis.
Ankstyviausia  A. Zurbos archyvo nuotrauka – portretinė: būsimasis rašytojas – paskutinio kurso studentas, fotografuota 1963 m. Fotografas R. Rakauskas fotografavo A. Zurbą jaunystėje – dvi portretinės nuotraukos, darytos jam dirbant „Švyturio“ žurnale 1967 m., išleidus pirmąją knygą „Svetimas pabučiavimas“ (1965), bei jau brandų rašytoją – muziejuje turime devynias didelio formato nuotraukas, kuriose A. Zurba pozavo gimtuosiuose Žvaguičiuose, su tėvais, su sūnumi 1986 m.
1972 m. trisdešimtmetis, dviejų knygų autorius A. Zurba  su kitais rašytojais (L. Jacinevičium, M. Sluckiu, A. Pocium, R. Kašausku) lankėsi Armėnijoje. Kelionės akimirkos užfiksuotos dviejose nuotraukose.
1974 m. A. Zurba apdovanotas Žemaitės literatūrine premija už apsakymų rinkinį „Keistuolių miestas“, po metų pasirodo romanas „Šimtadienis“. Yra dvi nuotraukos, darytos 1975 m. jo susitikimo su skaitytojais Žemaitės kolūkyje metu.
1976 m. fotografas A. Sutkus fotografavo A. Zurbą, A. Pocių, V. Martinkų VII-ojo rašytojų suvažiavimo metu.
1978 m. rašytoją matome su poetais A. Baltakiu ir M. Martinaičiu, nusifotografavusius tuometinio Pedagoginio instituto renginyje Literatūrinis ruduo. Tais pat metais rašytojas išleidžia antrą knygą, skirtą vaikams „Išmeskit narvelį“ (pirmoji „Ko verkė šaukštelis“, 1973 m.)
Fotografo Juozo Grikienio 44 negatyvuose rašytojas užfiksuotas 1980 m. Tai – vadovavimo „Moksleivio“ žurnalui metai, romano „Prospektas nesibaigia priemiestyje“ išleidimo laikas. Nemažai nuotraukų, fiksuojančių susitikimų su skaitytojais akimirkas: 1980 m sausio 24 d. su P. Bražėnu dalyvauta literatūriniame vakare „Drobėje“, tais pačiais metais nusifotografuota su E. Matuzevičiumi, R. Klimu, L. Jacinevičiumi. 1981 m. dalyvauta Knygos šventėje Biržuose. Nuotraukoje užfiksuoti E. Matuzevičius, H. Korsakienė, P. Skodžius, V. Širka, R. Vinciūnienė, A. Karosaitė, J. Strielkūnas.
1981-ieji – romano „Integralas“, kurio rankraštį rašytojas yra perdavęs muziejui, pasirodymo metai. Romano rankraštis – tai 237 įvairaus dydžio lapai, prirašyti labai smulkia rašysena daugiausia pieštuku. Mažo formato lapeliuose fiksuoti siužeto apmatai, veikėjų charakteristikos. Ištisinis romano tekstas rašytas nurodant datas. Prie pavadinimo yra data: 1979. IX. 21, paskutiniame lape –1980. IV.10.
1982 m. A. Zurba drauge su A. Maldoniu sveikino poetą A. Žukauską 70-mečio proga.
1984 m. viešint Lietuvoje prozininkui E. Cinzui, su juo fotografavosi A. Pocius, A. Maldonis, A. Zurba. Tais metais pasirodė trečioji vaikams skirta A. Zurbos knyga „Plaukit, ilgaausiai“.
1985 m. A. Zurba kartu su J. Nekrošiumi, J. Lapašinsku, V. Petkevičiumi, I. Trojanskiu, V. Misevičiumi dalyvavo Rokiškyje vykusioje Vaikų knygos šventėje. A. Zurbos įnašas į vaikų literatūrą pasipildė nauja knyga –  pasaka-apysaka „Nulėpausis ir Striukumbukas“. Šios knygos rankraštį rašytojas taip pat yra padovanojęs muziejui. Apysakos tekstas rašytas ant A 4 formato lapų juodu parkeriu, iš viso 106 puslapiai, prirašyti vienoje pusėje, taisyti mėlynu tušiniu. Pradėta rašyti 1983 03 24, baigta – 1983 04 19. Pasaką sudaro 20 skyrių.
Yra nuotraukų, darytų 1983–1985 m., kuriose rašytojas nusifotografavęs Nidoje su žmona Laima Skrebutėnaite-Zurbiene (g. 1942), sūnum Mantu (g. 1969 m.), dukra Vaida (g.1974).
1989 m. rugsėjo 29 d. rašytojas įsiamžino su M. Vainilaičiu Vaikų knygos šventėje Varėnoje. Lietuvos rašytojų suvažiavimuose jį matome 1991 m. su L. Iniu, P. Skodžiumi, B. Raguočiu, o 1994 m. gruodžio 16 d. su A. Maldoniu, V. Martinkum, P. Palilioniu. 2001 m. A. Zurba drauge su J. Lauciumi, V. Račicku, S. Šalteniu Vilniuje dalyvavo susitikime su vaikais.
Minint A. Baltrūno jubiliejų 1985 m. vasarį rašytojas nusifotografavo su V. Dautartu, V. Galiniu.
2002 m. kovo 8 d. A. Zurba lankėsi Kaune – su vaikais susitiko Vaikų literatūros muziejuje, su suaugusiais skaitytojais – Maironio namuose. Abu renginius fotografavo Zenonas Baltrušis. Rašytojo bendravimas su muziejaus lankytojais įrašytas į magnetofono juostelę ir taip pat saugomas muziejuje.
Vaikų literatūros muziejuje A. Zurba lankėsi  ir 2008 m. vasario 28 d., išleidęs knygą „Raganaitė Džilda“, pelniusią Metų knygos 2007 nominaciją.
Nemažą A. Zurbos archyvo dalį sudaro jo parašytos knygos. Graži krūvelė iš jų – autografuotos.
Keletą knygų rašytojas padovanojo ir užrašė muziejininkams 1985 m. balandžio 26 d. 1984 m. išleistame „Skersvėjyje“ įrašyta: „LTSR Literatūros muziejaus kolektyvui ir visiems literatūros mylėtojams.“ Apsakymų rinkinys „Viena prie stalo“ paskirtas „LTSR literatų darbų, žygių metraštininkams“. Pirmąją knygą – „Svetimas pabučiavimas“ – puošia įrašas: „Kauniškiams muziejininkams – kukli pradžių pradžia.“ Romanas „Prospektas nesibaigia priemiestyje“ užrašytas „Literatūros vertybių saugotojams Kaune“, o apsakymai vaikams „Plaukit, ilgaausiai“ – „Kaune triūsiantiems literatūros gyvenimo faktų saugotojams.“
A. Zurbos kolegai K. Marukui 1987 m. , vertėjui A. Sukovskiui 1980–1986 metais rašyti laiškai į muziejų pateko su šių rašytojų archyvais.

Parengė Vaikų literatūros skyriaus vedėja Daiva Šarkanauskaitė