Senoji literatūra

Aleksandras Fromas-Gužutis (1822–1900) – rašytojas, dramaturgas, poetas. Dirbo raštininku Raseiniuose, Kaune, vėliau ūkininkavo, rašė straipsnius į „Aušrą“, „Varpą“, „Ūkininką“, „Vienybę Lietuvninkų“ ir kt. laikraščius. Lietuvių literatūros istorijoje įvardijamas kaip pirmasis dramaturgas, rašęs istorines ir tautosakos motyvais paremtas dramas. Kražių gimnazijoje, kurioje mokėsi A. Fromas-Gužutis, buvo stiprus dramos būrelis, jame, spėjama, vaidino ir būsimasis dramaturgas. Istoriniais veikalais A. Fromas-Gužutis taip pat susidomėjo Kražiuose. Čia buvo turtinga biblioteka, kuriai daug vertingų knygų padovanojo Dionizas Poška. Domėtis Lietuvos istorija skatino ir tuometinis gimnazijos kapelionas bei bibliotekininkas Motiejus Valančius.

Maironio lietuvių literatūros muziejaus archyve saugomos kelios A. Fromo-Gužučio dramos, išleistos atskiromis knygelėmis, tai: „Vaidilutė arba žemaičių krikštas“ (Ryga, 1910 m., buvusi Vinco Krėvės asmeninėje bibliotekoje), „Gedimino sapnas“ (Ryga, 1910 m.), „Eglė žalčių karalienė“ (Plimutas, 1906 m.), pjesė „Baisioji gadynė“, išleista 1955 m. Vilniuje. Antano Gustaičio memorialinėje bibliotekoje yra apysaka „Vargdieniai“, išleista 1906 m.

A. Fromo-Gužučio kūrybą tyrinėjo Aušra Martišiūtė-Linartienė. 2007 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas išleido jos knygą „Žemaičių bajorų teatro dramaturgija. Aleksandro Fromo-Gužučio kūryba“. Pratarmėje autorė rašo: „Žemaičių bajorų teatro dramaturgija, kaip ir Lietuvos bajorų teatras, – beveik netyrinėtas reiškinys. Bajorų teatro kultūros tęstinumą liudija dramų tekstai, sukurti bajorų kilmės rašytojų ir didžiulė jų įtaka lietuvių dramaturgijos ir teatro atsiradimui. Reikšmingą vietą tarp lietuvių teatro pradininkų užima bajorų kilmės rašytojai Aleksandras Fromas-Gužutis, Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis, Žemaitė, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana, Liudvika Didžiulienė-Žmona ir daugelis kitų.“

Muziejaus archyve taip pat saugoma viena originali A. Fromo-Gužučio portretinė nuotrauka „Visit portrait“, daryta apie 1882 m. Portretas ovale, paklijuotas ant kartono.

Parengė Senosios literatūros skyriaus muziejininkė Nijolė Raižytė