Edukacija
Muziejus yra puikus pasirinkimas, jei norite smagiai ir turiningai praleisti savo laisvalaikį vieni, su draugais ar šeima! Siūlome įdomias ekskursijas, įvairias edukacines programas, sukurtas skirtingoms lankytojų grupėms pagal amžių, pomėgius bei poreikius. Muziejininkai yra parengę daugiau nei 50 paskaitų su iliustracijomis apie įvairių rašytojų gyvenimą ir kūrybą. Galime susitikti jūsų arba mūsų įstaigose. Kasmet kviečiame dalyvauti tradiciniuose ir naujuose konkursuose, viktorinose.
Visas edukacines veiklas būtina užsisakyti iš anksto, bent vieną dieną prieš susitikimą!

Edukacinės programos trukmė 45 min.–1 val.
Paslaugų kainos
Jei turite klausimų, skambinkite telefonu: +370 618 26887
Paskaitos

Siūlome užsisakyti paskaitas,
kurias galime skaityti mūsų arba jūsų įstaigoje:

(Kreiptis tel. 8-37-206842)

 • Paralelės: Maironis ir B. Brazdžionis (J. Ivanauskienė)
 • Per pasaulį keliauja poetas: B Brazdžionio asmenybė ir veikla (J. Ivanauskienė)
 • Išėjau likimo išvarytas: B. Brazdžionio pasitraukimo iš Lietuvos ir emigracijos į JAV ypatumai (J. Ivanauskienė)
 • Lietuviškas žodis išeivijoje: Bernardas Brazdžionis (J. Ivanauskienė)
 • Bernardo Brazdžionio gyvenimas, kūrybos ištakos (J. Ivanauskienė)
 • Bernardo Brazdžionio apdovanojimai (J. Ivanauskienė)
 • Jaunojo Bernardo Brazdžionio kūrybiniai bandymai (J. Ivanauskienė)
 • Kitas Bernardas Brazdžionis (J. Ivanauskienė)
 • Maironio gyvenimas ir kūryba (R. Mažukėlienė)
 • Maironis giminaičių globėjas (V. Paplauskienė)
 • Maironio „Pavasario balsų“ V laida (V. Paplauskienė)
 • Maironis. „Kitiems išganymą nešu“ (V. Paplauskienė)
 • Apie Maironį senojoje spaudoje (D. Cibulskienė)
 • Bernardo Brazdžionio memorialinės bibliotekos knygos (R. Rėklytė)
 • Kristijono Donelaičio gyvenimas ir kūryba (A. Gedutienė)
 • Antano Baranausko gyvenimo keliais (A. Gedutienė)
 • Martynas Mažvydas – pirmosios lietuviškos knygos autorius (A. Gedutienė)
 • Abraomas Kulvietis – lietuviško rašto pradininkas (A. Gedutienė)
 • Mikalojus Daukša – pirmosios lietuviškos knygos LDK autorius (A. Gedutienė)
 • Simonas Stanevičius (A. Gedutienė)
 • Liudvikas Rėza (A. Gedutienė)
 • Simono Daukanto darbai ir vargai (A. Gedutienė)
 • Motiejaus Valančiaus asmenybė ir kultūrinė veikla (A. Gedutienė)
 • Broliai Biržiškos (A. Gedutienė)
 • Antanas Strazdas – pasaulietinės lietuvių literatūros pradininkas (A. Gedutienė)
 • Žemaitės asmenybė ir kūryba (R. Mažukėlienė)
 • Gabrielė Petkevičaitė-Bitė – rašytoja, moterų teisių gynėja, pedagogė (N. Raižytė)
 • Kazio Binkio gyvenimas ir kūryba (R. Mažukėlienė)
 • Jono Aisčio asmenybė ir kūryba (R. Mažukėlienė)
 • Originali Juozo Albino Herbačiausko asmenybė (R. Mažukėlienė)
 • Seserys rašytojos iš senojo Paragių dvaro (N. Raižytė)
 • Vincas Kudirka ir spaudos draudimas (N. Raižytė)
 • Šatrijos Raganos asmenybė ir kūryba (N. Raižytė)
 • Igno Šeiniaus gyvenimas ir kūryba (N. Raižytė)
 • Jono Biliūno apsakymų savitumas (N. Raižytė)
 • Jurgio Savickio asmenybės ir kūrybos bruožai (N. Raižytė)
 • Vydūno asmenybės ir veiklos bruožai (N. Raižytė)
 • Lietuvių išeivių kultūrinis-literatūrinis gyvenimas Austrijoje ir Vokietijoje 1944–1950 m. (V. Paplauskienė)
 • Antanas Vaičiulaitis. „Aukso skrynią atdariau – savo ilgesio dainas“ (V. Paplauskienė)
 • Mykolas Vaitkus. „Nušvitusi dulkė“ (V. Paplauskienė)
 • Alė Rūta. „Puoselėjau kūrybą gimusią iš ilgesio“ (V. Paplauskienė)
 • Danutė Lipčiūtė-Augienė. „Laimė – tai gyvenimas kitiems“ (V. Paplauskienė)
 • Kelionė į Algirdo Landsbergio kelionę (V. Paplauskienė)
 • Kostas Ostrauskas. „Originaliomis dramomis ugdoma sava dramaturgija“ (V. Paplauskienė)
 • Henrikas Nagys. „Sakalo brolio neišdaviau“ (V. Paplauskienė)
 • Kazys Bradūnas. „Iškėlęs perlus iš gelmių“ (V. Paplauskienė)
 • Alfonsas Nyka-Niliūnas. „Laisvė būti savimi“ (V. Paplauskienė)
 • Henrikas Radauskas. „Pasauliu netikiu, bet pasaka tikiu“ (V. Paplauskienė)
 • Julius Kaupas. „Nieko nėra tikresnio už pasaką“ (V. Paplauskienė)
 • Liūnė Sutema „Tebūnie tarytum pasakoj“ (V. Paplauskienė)
 • Algimantas Mackus „Algimantas… kaip kasdieninė duona“ (V. Paplauskienė)
 • D. Sadūnaitė. „Liepžiedžių tyloje siela atgimsta“ (V. Paplauskienė)
 • Gražina Tulauskaitė-Babrauskienė. „Gyvenimą savo sudėjau į knygą“ (V. Paplauskienė)
 • Aloyzas Baronas. „Rašau kaip moku, darau ką galiu“ (V. Paplauskienė)
 • Antanas Gustaitis. „Sugrįžimas į pažadėtąją žemę“ (V. Paplauskienė)
 • Jurgis Jankus. „Mano gyvenimas toks paprastas“ (V. Paplauskienė)
 • V. A. Jonynas. „Rašau, nes įsikalbėjau sau, jog tai prasminga“ (V. Paplauskienė)
 • Stasys Santvaras. „Poetinio grožio ir meninės tiesos meilė“ (V. Paplauskienė)
 • Kotryna Grigaitytė. „Skleisti gautą šviesą kitiems“ (V. Paplauskienė)
 • Julija Švabaitė-Gylienė. „Rašau pavasarį šiltą“ (V. Paplauskienė)
 • Balio Sruogos gyvenimo ir kūrybos apžvalga (B. Glaznerienė)
 • Balys Sruoga ir Štuthofas (B. Glaznerienė)
 • Stepas Zobarskas – vaikų rašytojas (D. Šarkanauskaitė)
 • Gyvenimo prasmės problema Šatrijos Raganos apysakose (D. Šarkanauskaitė)
 • Vytė Nemunėlis (D. Šarkanauskaitė)
 • Salomėja Nėris – tarpukario mokytoja (A. Zenkevičienė)
 • Salomėja Nėris. „Gyvenimas mūsų amžinas viesulas…“ (A. Zenkevičienė)
 • Salomėjos Nėries gyvenimo momentai jos poezijoje (A. Zenkevičienė)
 • Salomėjos Nėries įvaizdis Vakarų mados kontekste (A. Zenkevičienė)
 • Ieva Simonaitytė: „…reikės, bus ir išeitis“ (Kristina Dambrauskaitė)
 • Juozo Grušo kelias į dramaturgiją (Juras Skinkys)
×

Basket

×

Basket