Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
19
sausio
2021

„JIE KŪRĖ LIETUVĄ“

2017 m. lapkričio 16 d., ketvirtadienį, 17 val. Juozo Grušo memorialinis muziejus kviečia į literatūrinės-muzikinės kompozicijos „Jie kūrė Lietuvą“ pristatymą. Programos kūrėja ir atlikėja – lituanistė, Kalbos premijos laureatė Violeta Bakutienė.
Programa skirta paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį ir prisiminti valstybingumo kūrėjus.

 

Laukiame Jūsų!


Antanas Smetona – signataras, tautininkas, prezidentas. Jis – nepriklausomos Lietuvos kūrėjas, publicistas, teisininkas. Su savo bendražygiais tarpukario Lietuvą kūrė tautiškumo pagrindu, visą tarpukarį ieškojo „tautos šaknų“. Tautą  A. Smetona  laikė valstybės pagrindu, o politikos pagrindu laikė kultūrą. Tiek savo, tiek valstybės gyvenimą stengėsi grįsti dora.  Atsargiai sverdamas vertino permainas. Išsilavinęs, kultūringas, dvasia ir kūnu stiprus bei tautiškai susipratęs pilietis – toks A. Smetonos sukurtas idealas puikiai tinka ir šiems laikams.
Jo­nas Vi­lei­šis – be­komp­ro­mi­sis Nep­rik­lau­so­my­bės sie­kė­jas, dėl sa­vo mil­ži­niš­kų pa­stan­gų gy­ven­ti ne­prik­lau­so­mo­je ša­ly­je net bu­vo iš­trem­tas į Vo­kie­ti­ją pri­ver­čia­mie­siems dar­bams. Kaip J. Vi­lei­šiui pa­vy­ko iš­lai­ky­ti dva­sios stip­ry­bę ir lik­ti iš­ti­ki­mam ne­prik­lau­so­my­bės idė­jai? Advokatas ir politikas. Publicistas ir kovotojas už spaudos laisvę. Seniausio lietuviško dienraščio „Lietuvos žinios“ pirmasis redaktorius ir leidėjas, vienas žymiausių Lietuvos savivaldybininkų. Pirmųjų atkurtos nepriklausomos valstybės vyriausybių ministras. Pirmasis ir ilgametis Kauno burmistras. Jam vadovaujant Lietuvos laikinoji sostinė iš apleisto imperijos užkampio tapo moderniu Europos miestu. Įkvepia Jono Vileišio, iškilaus Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjo, advokato, publicisto ir kovotojo už spaudos laisvę  tarnystė vardan Lietuvos... Pagrindinės kelrodės Jono Vileišio idėjos  – tautiškumas, demokratija, humanizmas – lėmė dvasinę signataro asmenybės jėgą, įtvirtino istorinę nuveiktų darbų prasmę.

Visa galerija
Atgal