Maironio lietuvių literatūros muziejus
 • Versija neįgaliesiems
 • Versija neįgaliesiems
25
sausio
2021
Siūlome Jums užsisakyti šias paskaitas,
kurias galime skaityti mūsų arba Jūsų įstaigoje:

(Kreiptis į Ryšių su visuomene skyrių, tel. 8-37-206842)

 • Paralelės: Maironis ir Bern. Brazdžionis (J. Ivanauskienė)
 • Maironio gyvenimas ir kūryba (R. Mažukėlienė)
 • Maironis giminaičių globėjas (V. Paplauskienė)
 • Maironio „Pavasario balsų“ V laida (V. Paplauskienė)
 • Maironis. „Kitiems išganymą nešu“ (V. Paplauskienė)
 • Apie Maironį senojoje spaudoje (D. Cibulskienė)
 • Bernardo Brazdžionio asmenybė ir veikla (J. Ivanauskienė)
 • Bernardo Brazdžionio memorialinės bibliotekos knygos (R. Rėklytė)
 • Kristijono Donelaičio gyvenimas ir kūryba (A. Gedutienė)
 • Antano Baranausko gyvenimo keliais (A. Gedutienė)
 • Martynas Mažvydas – pirmosios lietuviškos knygos autorius (A. Gedutienė)
 • Abraomas Kulvietis – lietuviško rašto pradininkas (A. Gedutienė)
 • Mikalojus Daukša – pirmosios lietuviškos knygos LDK autorius (A. Gedutienė)
 • Simonas Stanevičius (A. Gedutienė)
 • Liudvikas Rėza (A. Gedutienė)
 • Simono Daukanto darbai ir vargai (A. Gedutienė)
 • Motiejaus Valančiaus asmenybė ir kultūrinė veikla (A. Gedutienė)
 • Broliai Biržiškos (A. Gedutienė)
 • Antanas Strazdas – pasaulietinės lietuvių literatūros pradininkas (A. Gedutienė)
 • Žemaitės asmenybė ir kūryba (R. Mažukėlienė)
 • Gabrielė Petkevičaitė-Bitė – rašytoja, moterų teisių gynėja, pedagogė (N. Raižytė)
 • Kazio Binkio gyvenimas ir kūryba (R. Mažukėlienė)
 • Jono Aisčio asmenybė ir kūryba (R. Mažukėlienė)
 • Originali Juozo Albino Herbačiausko asmenybė (R. Mažukėlienė)
 • Vincas Kudirka ir spaudos draudimas (N. Raižytė)
 • Šatrijos Raganos asmenybė ir kūryba (N. Raižytė)
 • Igno Šeiniaus gyvenimas ir kūryba (N. Raižytė)
 • Jono Biliūno apsakymų savitumas (N. Raižytė)
 • Jurgio Savickio asmenybės ir kūrybos bruožai (N. Raižytė)
 • Vydūno asmenybės ir veiklos bruožai (N. Raižytė)
 • Vinco Mykolaičio-Putino būties dramatizmas (A. Protienė)
 • Juditos Vaičiūnaitės poezija. Šviesa iš rudens nakties (A. Protienė)
 • Algimantas Baltakis ir Alfonsas Maldonis. Pirmoji karta nuo žagrės (A. Protienė)
 • Vandos Juknaitės proza (A. Protienė)
 • Lietuvių išeivių kultūrinis-literatūrinis gyvenimas Austrijoje ir Vokietijoje 1944–1950 m. (V. Paplauskienė)
 • Antanas Vaičiulaitis. „Aukso skrynią atdariau – savo ilgesio dainas“ (V. Paplauskienė)
 • Mykolas Vaitkus. „Nušvitusi dulkė“ (V. Paplauskienė)
 • Alė Rūta. „Puoselėjau kūrybą gimusią iš ilgesio“ (V. Paplauskienė)
 • Danutė Lipčiūtė-Augienė. „Laimė – tai gyvenimas kitiems“ (V. Paplauskienė)
 • Kelionė į Algirdo Landsbergio kelionę (V. Paplauskienė)
 • Kostas Ostrauskas. „Originaliomis dramomis ugdoma sava dramaturgija“ (V. Paplauskienė)
 • Henrikas Nagys. „Sakalo brolio neišdaviau“ (V. Paplauskienė)
 • Kazys Bradūnas. „Iškėlęs perlus iš gelmių“ (V. Paplauskienė)
 • Alfonsas Nyka-Niliūnas. „Laisvė būti savimi“ (V. Paplauskienė)
 • Henrikas Radauskas. „Pasauliu netikiu, bet pasaka tikiu“ (V. Paplauskienė)
 • Julius Kaupas. „Nieko nėra tikresnio už pasaką“ (V. Paplauskienė)
 • Liūnė Sutema „Tebūnie tarytum pasakoj“ (V. Paplauskienė)
 • Algimantas Mackus „Algimantas... kaip kasdieninė duona“ (V. Paplauskienė)
 • D. Sadūnaitė. „Liepžiedžių tyloje siela atgimsta“ (V. Paplauskienė)
 • Gražina Tulauskaitė-Babrauskienė. „Gyvenimą savo sudėjau į knygą“ (V. Paplauskienė)
 • Aloyzas Baronas. „Rašau kaip moku, darau ką galiu“ (V. Paplauskienė)
 • Antanas Gustaitis. „Sugrįžimas į pažadėtąją žemę“ (V. Paplauskienė)
 • Jurgis Jankus. „Mano gyvenimas toks paprastas“ (V. Paplauskienė)
 • V. A. Jonynas. „Rašau, nes įsikalbėjau sau, jog tai prasminga“ (V. Paplauskienė)
 • Stasys Santvaras. „Poetinio grožio ir meninės tiesos meilė“ (V. Paplauskienė)
 • Kotryna Grigaitytė. „Skleisti gautą šviesą kitiems“ (V. Paplauskienė)
 • Julija Švabaitė-Gylienė. „Rašau pavasarį šiltą“ (V. Paplauskienė)
 • Juozo Grušo gyvenimo ir kūrybos kelias (N. Majerienė)
 • Juozo Grušo tragedija „Herkus Mantas“ (N. Majerienė)
 • Juozo Grušo tragikomedijos „Meilė, džiazas ir velnias“ kelias į sceną (N. Majerienė)
 • Balio Sruogos gyvenimo ir kūrybos apžvalga (B. Glaznerienė)
 • Balys Sruoga ir Štuthofas (B. Glaznerienė)
 • Stepas Zobarskas – vaikų rašytojas (D. Šarkanauskaitė)
 • Gyvenimo prasmės problema Šatrijos Raganos apysakose (D. Šarkanauskaitė)
 • Vytė Nemunėlis (D. Šarkanauskaitė)
 • Salomėjos Nėries kelionės (I. Aleksaitienė)
 • Salomėja Nėris ir Palemonas (I. Aleksaitienė)
 • Kaunas – Salomėjos Nėries baltasis miestas (I. Aleksaitienė)
 • Salomėja Nėris – tarpukario mokytoja (A. Vileniškytė)
 • Salomėja Nėris. „Gyvenimas mūsų amžinas viesulas…“ (A. Vileniškytė)
 • Salomėjos Nėries gyvenimo momentai jos poezijoje (A. Vileniškytė)
 • Salomėjos Nėries įvaizdis Vakarų mados kontekste (A. Vileniškytė)