Maironio lietuvių literatūros muziejus
 • Versija neįgaliesiems
 • Versija neįgaliesiems
Sveiki apsilankę atnaujintoje Maironio lietuvių literatūros muziejaus ir jo padalinių svetainėje „Literatūrinė Lietuva“! Informacija vis dar atnaujinama, todėl atsiprašome už nesklandumus!
19
balandžio
2015
Paslaugų kainos
Paslaugų užsakymas
Darbo laikas: II–VI 9.00–17.00
Siūlome Jums užsisakyti šias paskaitas,
kurias galime skaityti mūsų arba Jūsų įstaigoje:

(Kreiptis į Ryšių su visuomene skyrių, tel. 8-37-206842)

 • Maironis istorijos ir Tėvynės sargyboje (A. Ruseckaitė)
 • Maironio namų istorija (A. Ruseckaitė)
 • Maironio kūrybos apžvalga (A. Ruseckaitė)
 • Paralelės: Maironis ir Bern. Brazdžionis (J. Ivanauskienė)
 • Maironis ir teatras (R. Antanaitienė)
 • Maironio gyvenimas ir kūryba (R. Mažukėlienė)
 • Vaižgantas apie Maironį (A. Pakėnas)
 • Maironis giminaičių globėjas (V. Paplauskienė)
 • Maironio „Pavasario balsų“ V laida (V. Paplauskienė)
 • Maironis. „Kitiems išganymą nešu“ (V. Paplauskienė)
 • Apie Maironį senojoje spaudoje (D. Cibulskienė)
 • Bernardo Brazdžionio asmenybė ir veikla (J. Ivanauskienė)
 • Bernardo Brazdžionio memorialinės bibliotekos knygos (R. Rėklytė)
 • Kristijono Donelaičio gyvenimas ir kūryba (A. Gedutienė)
 • Antano Baranausko gyvenimo keliais (A. Gedutienė)
 • Martynas Mažvydas – pirmosios lietuviškos knygos autorius (A. Gedutienė)
 • Abraomas Kulvietis – lietuviško rašto pradininkas (A. Gedutienė)
 • Mikalojus Daukša – pirmosios lietuviškos knygos LDK autorius (A. Gedutienė)
 • Simonas Stanevičius (A. Gedutienė)
 • Liudvikas Rėza (A. Gedutienė)
 • Simono Daukanto darbai ir vargai (A. Gedutienė)
 • Motiejaus Valančiaus asmenybė ir kultūrinė veikla (A. Gedutienė)
 • Broliai Biržiškos (A. Gedutienė)
 • Antanas Strazdas – pasaulinės lietuvių literatūros pradininkas (A. Gedutienė)
 • Žemaitės ir Povilo Višinskio kūrybiniai ir gyvenimiškieji ryšiai (A. Ruseckaitė)
 • Žemaitės asmenybė ir kūryba (R. Mažukėlienė)
 • Darbščiosios Gabrielės Petkevičaitės-Bitės kūryba, veikla ir likimas (A. Ruseckaitė)
 • Gabrielė Petkevičaitė-Bitė – rašytoja, moterų teisių gynėja, pedagogė (N. Raižytė)
 • Antanas Kniūkšta ir „Sakalo“ leidyklos veikla (A. Ruseckaitė)
 • Lietuvių literatūrinis gyvenimas vokiečių okupacijos metais (A. Ruseckaitė)
 • Vytauto Mačernio tragiškoji lemtis (A. Ruseckaitė)
 • Pauliaus Širvio asmenybė ir kūryba (A. Ruseckaitė)
 • Kazys Inčiūra ir teatras (R. Antanaitienė)
 • Kazio Binkio gyvenimas ir kūryba (R. Mažukėlienė)
 • Jono Aisčio asmenybė ir kūryba (R. Mažukėlienė)
 • Originali Juozo Albino Herbačiausko asmenybė (R. Mažukėlienė)
 • Vincas Kudirka ir spaudos draudimas (N. Raižytė)
 • Šatrijos Raganos asmenybė ir kūryba (N. Raižytė)
 • Igno Šeiniaus gyvenimas ir kūryba (N. Raižytė)
 • Jono Biliūno apsakymų savitumas (N. Raižytė)
 • Jurgio Savickio asmenybės ir kūrybos bruožai (N. Raižytė)
 • Vydūno asmenybės ir veiklos bruožai (N. Raižytė)
 • Vinco Mykolaičio-Putino būties dramatizmas (A. Protienė)
 • Juditos Vaičiūnaitės poezija. Šviesa iš rudens nakties (A. Protienė)
 • Algimantas Baltakis ir Alfonsas Maldonis. Pirmoji karta nuo žagrės (A. Protienė)
 • Vandos Juknaitės proza (A. Protienė)
 • Lietuvių išeivių kultūrinis-literatūrinis gyvenimas Austrijoje ir Vokietijoje 1944–1950 m. (V. Paplauskienė)
 • Antanas Vaičiulaitis. „Aukso skrynią atdariau – savo ilgesio dainas“ (V. Paplauskienė)
 • Mykolas Vaitkus. „Nušvitusi dulkė“ (V. Paplauskienė)
 • Alė Rūta. „Puoselėjau kūrybą gimusią iš ilgesio“ (V. Paplauskienė)
 • Danutė Lipčiūtė-Augienė. „Laimė – tai gyvenimas kitiems“ (V. Paplauskienė)
 • Kelionė į Algirdo Landsbergio kelionę (V. Paplauskienė)
 • Kostas Ostrauskas. „Originaliomis dramomis ugdoma sava dramaturgija“ (V. Paplauskienė)
 • Henrikas Nagys. „Sakalo brolio neišdaviau“ (V. Paplauskienė)
 • Kazys Bradūnas. „Iškėlęs perlus iš gelmių“ (V. Paplauskienė)
 • Alfonsas Nyka-Niliūnas. „Laisvė būti savimi“ (V. Paplauskienė)
 • Henrikas Radauskas. „Pasauliu netikiu, bet pasaka tikiu“ (V. Paplauskienė)
 • Julius Kaupas. „Nieko nėra tikresnio už pasaką“ (V. Paplauskienė)
 • Liūnė Sutema „Tebūnie tarytum pasakoj“ (V. Paplauskienė)
 • Algimantas Mackus „Algimantas... kaip kasdieninė duona“ (V. Paplauskienė)
 • D. Sadūnaitė. „Liepžiedžių tyloje siela atgimsta“ (V. Paplauskienė)
 • Gražina Tulauskaitė-Babrauskienė. „Gyvenimą savo sudėjau į knygą“ (V. Paplauskienė)
 • Aloyzas Baronas. „Rašau kaip moku, darau ką galiu“ (V. Paplauskienė)
 • Antanas Gustaitis. „Sugrįžimas į pažadėtąją žemę“ (V. Paplauskienė)
 • Jurgis Jankus. „Mano gyvenimas toks paprastas“ (V. Paplauskienė)
 • V. A. Jonynas. „Rašau, nes įsikalbėjau sau, jog tai prasminga“ (V. Paplauskienė)
 • Stasys Santvaras. „Poetinio grožio ir meninės tiesos meilė“ (V. Paplauskienė)
 • Kotryna Grigaitytė. „Skleisti gautą šviesą kitiems“ (V. Paplauskienė)
 • Julija Švabaitė-Gylienė. „Rašau pavasarį šiltą“ (V. Paplauskienė)
 • Juozo Grušo gyvenimo ir kūrybos kelias (N. Majerienė)
 • Juozo Grušo tragedija „Herkus Mantas“
 • Juozo Grušo tragikomedijos „Meilė, džiazas ir velnias“ kelias į sceną
 • Balio Sruogos gyvenimo ir kūrybos apžvalga (B. Glaznerienė)
 • Balys Sruoga ir Štuthofas (B. Glaznerienė)
 • Stepas Zobarskas – vaikų rašytojas (D. Šarkanauskaitė)
 • Gyvenimo prasmės problema Šatrijos Raganos apysakose (D. Šarkanauskaitė)
 • Vytė Nemunėlis (D. Šarkanauskaitė)
 • Salomėjos Nėries kelionės (I. Aleksaitienė)
 • Salomėja Nėris ir Palemonas (I. Aleksaitienė)
 • Kaunas – Salomėjos Nėries baltasis miestas (I. Aleksaitienė)
 • Salomėja Nėris – tarpukario mokytoja (A. Vileniškytė)
 • Salomėja Nėris. „Gyvenimas mūsų amžinas viesulas…“ (A. Vileniškytė)
 • Salomėjos Nėries gyvenimo momentai jos poezijoje (A. Vileniškytė)
 • Salomėjos Nėries įvaizdis Vakarų mados kontekste (A. Vileniškytė)
 • Juozas Keliuotis ir Juozas Tumas-Vaižgantas (A. Pakėnas)