Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
19
sausio
2021

PARODA „NIEKADA NENULEISK SPARNŲ“

Maironio lietuvių literatūros muziejuje eksponuojame parodą „Niekada nenuleisk sparnų“, skirtą išeivijos kunigo Petro Ažubalio 100-osioms gimimo metinėms. 

Laukiame Jūsų!
 Kun. Petras Ažubalis gimė 1918 m. Mieleišiuose, mokėsi Biržų gimnazijoje, buvo ateitininkas.
1937 m. baigė eksternu Linkuvos gimnaziją. Linkuvos gimnazijoje 1937 m. egzaminus eksternu jis laikė todėl, kad už dalyvavimą ateitininkų veikloje buvo pašalintas iš Biržų gimnazijos.
1938 m. baigė Kauno metropolijos kunigų seminarijos aukštesnįjį mokyklos kursą, vėliau – Vytauto Didžiojo universitete Teologijos-Filosofijos fakultete teologijos studijų du semestrus.
Apie 1948 m. į Torontą suvažiavo daug lietuvių, pabėgusių iš sovietų okupacijos Lietuvoje ir atvykusių po karo į Kanadą. Taip pat ir Petras Ažubalis, kuris klebonavo šioje parapijoje iki savo mirties. Jo kunigavimo laikotarpiu šventovė buvo gerokai praplėsta ir pristatytas naujas priestatas „Tėviškės žiburių“ savaitraščiui. Toronto lietuvių parapijos klebonas Petras Ažubalis skatino parapijiečius įsigyti žemės sklypus gražioje Georgian įlankos pakrantėje, kuri lietuviams primena Palangos pakrantę, ir ten statytis vasarnamius. Pats kunigas irgi nupirko keletą sklypų vaikučių vasaros stovyklai bei lietuvių bendruomenės naudojimui. Buvo pastatyti pastatai vasarotojų pramogoms, jaunimo stovyklai ir įrengta krepšinio aikštė, o 1955 m. – konsekruota Gerojo Ganytojo koplyčia. Visi pastatai buvo mediniai ir tinkami tik vasariniam naudojimui. Laikui bėgant lietuviai savo vasarnamius pradėjo įsirengti žiemai arba net visai naujus namus statytis nuolatiniam apsigyvenimui. Taip susikūrė pastovi lietuviška bendruomenė, kuriai reikėjo ir nuolatinių žiemos metui tinkamų bendruomeninių patalpų.
Toronto apylinkėje lietuviškoji bendruomenė augo ir Šv. Jono Krikštytojo šventovė tapo per maža. Be to, žmonės pradėjo apsigyventi toliau nuo šventovės į Toronto vakarus ir atvykstantiems automobiliais prie šventovės nebuvo vietos automobilių pastatymui.
Kadangi 1960 m. kun. P. Ažubalis jau buvo įsteigęs lietuviškas Šv. Jono kapines dabartinio Mississauga miesto teritorijoje, tai atsiradus galimybei įsigyti daugiau žemės šalia turimų kapinių, jis nutarė perkelti parapiją į Mississauga miestą, kad galėtų pastatyti didesnes šventovės, salių bei „Tėviškės žiburių“ patalpas. 1974 m. jis gavo leidimą iš Toronto arkivyskupo Philip Pocock parapijos perkėlimui ir parapijos naujai statomos šventovės konsekravimui „Lietuvos kankinių“ vardu, kuriuo dar niekur pasaulyje šventovė nebuvo konsekruota.
Kun. Petras Ažubalis, Kankinių parapijos klebonas Toronte, mirė 1980 m. liepos 12 d. būdamas 62 m. amžiaus.

Visa galerija
Atgal