Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
24
sausio
2021

PARODA „EKSPONATAI SUGRĮŽTA...“

Maironio lietuvių literatūros muziejuje iki rugsėjo 7 d. veikia paroda „Eksponatai sugrįžta...“. Tai – aštuntoji paroda iš ciklo „Istorija, verta muziejaus“.


Maironio lietuvių literatūros muziejuje saugomi gausiausi išeivių rašytojų archyviniai rinkiniai. Medžiaga kaupiama, renkama stažuočių JAV, ekspedicijų metu, eksponatus siunčia patys rašytojai arba jų artimieji.
Alfonsas Nyka-Niliūnas (1919–2015) – vienas iškiliausių lietuvių poetų, reiklus literatūros kritikas, spalvingas memuaristas, žymiausių Vakarų Europos klasikų kūrinių vertėjas. Didesnę dalį savo rinkinio (nuotraukas, dokumentus, rankraščius, mašinraščius, juodraštinius rankraštinius variantus, asmeninę biblioteką, spaudinius, laiškus) patikėjo Maironio muziejui. Rašytojui mirus, jo dukra Berenika ir sūnus Aris leido atsirinkti ir parsivežti tėvo namuose buvusius baldus, meno kūrinius, rankraščius, knygas ir kitas archyvalijas. Šių metų pradžioje vertinga siunta atkeliavo į Kauną. Didesnė dalis gautų eksponatų – memorialinis stalas, rašomoji mašinėlė, lazda, švarkas, kepuraitė, dailininkų V. Igno, V. Kasiulio, A. Valeškos, V. Vizgirdos, V. Kašubos, J. Kaupo paveikslai – eksponuojami pirmą kartą.
A. Nyka-Niliūnas gimė 1919 m. liepos 15 d. Nemeikščiuose (Utenos r.). Studijavo romanistiką ir filosofiją Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetuose. 1944 m. pasitraukė Vokietijon. Gilino žinias Tiubingeno ir Freiburgo universitetuose, mokytojavo šiuose miestuose esančiose gimnazijose, dėstė Meno institute. Baltimorėje (JAV) gyveno nuo 1949 metų iki pat mirties. 25-erius metus dirbo Kongreso bibliotekoje Vašingtone. Taip trumpai ir glaustai apibūdintume jo gyvenimo kelią, tačiau rašytojas paliko dienoraščius, kuriuose nuosekliai nuo 1938-ųjų iki 2009 metų užrašyti svarbiausi įvykiai. Tekstai pulsuoja gyvybe: juose randame ir griežtą, „sausą“ faktologiją, ir subtiliai impresionistiškai atskleistą epochos, kurioje gyventa, koloritą. Menininkas, profesionaliai įvaldęs žodį, tapo juo kaip teptuku, nuspalvindamas įvykius jutiminiais potėpiais.
Parodoje eksponuojami A. Nykos-Niliūno pirmųjų poezijos knygų rankraštiniai sąsiuviniai bei juodraštiniai rankraščiai. Poetas debiutavo su knyga „Praradimo simfonijos“, išleista 1946 m. Tiubingene, ir laimėjo BALF'o premiją. Muziejuje taip pat saugomos visos poeto knygos, išleistos Amerikoje: „Orfėjaus medis“, „Balandžio vigilija“, „Vyno stebuklas“, „Žiemos teologija“.
Ypatingą vaidmenį A. Nyka-Niliūnas atliko būdamas tokių reikšmingų leidinių kaip metraščio Tremties metai, antologijos Žemė, žurnalų Aidai ir Literatūros Lankai, Lietuvių enciklopedijos redakcinės kolegijos nariu arba bendradarbiu. Plačią vagą jis išvarė ir literatūrinės kritikos dirvoje. Rašė proginius, apžvalginius, studijinius straipsnius. Nagrinėjamų autorių ir temų spektras platus: nuo K. Donelaičio, Maironio, Vaičiulaičio, A. Miškinio, H. Radausko, V. Mačernio, J. Marcinkevičiaus iki S. Georgės, I. Bunino, Dantės, Vergiliaus ir kitų. A. Nykos-Niliūno pirmasis kritinis straipsnis apie S. Santvaro knygą „Poezija palaužtais sparnais“ buvo išspausdintas žurnale Tremtinių mokykla 1946 m. Vėliau savo kritikos straipsnius ir kūrybą spausdino Aiduose, Literatūros lankuose, Metmenyse. Rašydamas recenzijas, buvo reiklus ir negailestingas tiek jauniems, tiek jau sulaukusiems pripažinimo autoriams. Kritika negali pavirsti labdaringa įstaiga ir konkuruoti su Raudonuoju kryžiumi..., – rašė jis viename straipsnyje.
A. Nyka-Niliūnas buvo talentingas vertėjas. Muziejuje saugomos jo verstos knygos: V. Šekspyro „Hamletas“, Š. Bodlero „Paryžiaus splinas“, Vergiliaus „Georgikos“ bei originalūs Holderlino, Gėtės, A. Rembo kūrinių vertimų rankraščiai ir mašinraščiai su pataisymais.
1996 m. Lietuvoje buvo išleista A. Nykos-Niliūno poezijos rinktinė „Eilėraščiai“ ir literatūros kritikos straipsnių knyga „Temos ir variacijos“, už kurias jam buvo paskirta Lietuvos nacionalinė premija. A. Nyka-Niliūnas už nuopelnus kultūros ir literatūros srityje yra apdovanotas ir LDK Gedimino ordino III laipsnio medaliu.
Alfonsas Nyka-Niliūnas, 1944 metais pasitraukdamas iš Lietuvos, išsinešė tai, kas jam buvo brangiausia ir švenčiausia, pasak A. Vaičiulaičio, užkerėtą ištikimybę savo gimtinės namui, motinai ir medžiui. Tai neišpasakytai graudi, eleginė, sykiu ir stoiška ištikimybė, nelyginant prarastojo rojaus ilgesys.

Parengė Išeivių literatūros skyriaus vedėja Virginija Babonaitė-Paplauskienė

Visa galerija
Atgal