Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
24
sausio
2021

„APSTU SERAFIŠKOSIOS MEILĖS...“

Kviečiame aplankyti parodą „Apstu serafiškosios meilės...“ (Leonardui Andriekui – 100), kurią parengė Išeivių literatūros skyriaus vedėja Virginija Paplauskienė, apipavidalino dailininkė Inga Zamulskienė.

Zenono Baltrušio nuotraukos


Lapkričio 13 d. Maironio lietuvių literatūros muziejuje trečio aukšto mansardoje atidaryta paroda „Apstu serafiškosios meilės...“, skirta kunigo, poeto, teologijos mokslų daktaro Kazimiero Leonardo Andriekaus OFM 100-osioms gimimo metinėms. Parodą parengė šių eilučių autorė, apipavidalino dailininkė Inga Zamulskienė. 
Pirmą kartą eksponuojama Mažųjų brolių ordino OFM paskolinta originali Tėvo Leonardo Andriekaus archyvinė medžiaga. Dėkojame J. E. Vyskupui Linui Vodopjanovui ir Broliui Benediktui OFM už perduotas nuotraukas, dokumentus, rankraščius, dail. V. Vizgirdos paveikslą; už paskolintas L. Andriekaus meno kolekcijoje esančias unikalias japonų dailininko Hiroshige II peizažines graviūras iš ciklo 53 Tokaido trakto stotys. Nuoširdžiai dėkojame L. Andriekaus dukterėčiai Jovitai Petrikienei už muziejui padovanotas retas senas nuotraukas, laiškus. Ši medžiaga papildė MLLM esantį negausų, bet vertingą Tėvo L. Andriekaus archyvą.
Laiko ženklai, surinkti į visumą, atveria Kazimiero Leonardo Andriekaus gyvenimo ir kūrybos kelią. K. Andriekus gimė Barstyčių kaime, Žemaitijoje, mokėsi Sėdoje, Skuode, Kretingoje. Pasirinkęs kunigo kelią, įstojo į Mažųjų brolių ordiną OFM, pasivadinęs Leonardo vardu. Studijavo Austrijoje, Italijoje. Parodoje eksponuojami įvairūs K. L. Andriekaus dokumentai: gimimo metrikų išrašas iš Barstyčių bažnyčios knygos, Kretingos pranciškonų gimnazijos pažangumo pažyma, įvairūs asmens tapatybės liudijimai, Romos Popiežiškojo Šv. Antano universiteto studijų knygelės. L. Andriekus studijavo teologiją, apsiginęs disertaciją gavo teologijos mokslų daktaro laipsnį. Itin gražūs diplomai byloja apie studijų apvainikavimą.
1946 metais pranciškonų ordino vadovybės buvo paskirtas stiprinti pranciškonų vienuolijos gretas Amerikoje. L. Andriekus dirbo sielovadinį pastoracinį darbą, rėmė 1944 metais Vokietijoje atsidūrusius tėvynainius, rūpinosi jųjų atvykimu į JAV. Nuo pat pirmų dienų svetimoje žemėje puoselėjo lietuvybę, dirbo spaudos darbus: redagavo žurnalą „Šv. Pranciškaus varpelis“; perėmė perkelto iš Vokietijos į Ameriką žurnalo „Aidai“ leidybą. Nuo 1949 m. iki 1992-ųjų, iki kol žurnalas ėjo Amerikoje, buvo jo rūpestingu globėju: techniniu redaktorium, įvairių skyrių vedėju, redaktorium bei leidėju. „Dirbdamas Aidų redakcijoje, išmaldaudavau straipsnių, kuriems parašyti reikėjo metų ar net daugiau. Honorarų  mokėti nebuvo iš kur. Gauti veltui straipsnius ar grožinę kūrybą tada atrodė lyg ir natūralu, nes gyvenome rezistencine dvasia – kovojome prieš nutautėjimą ir priespaudą tėvynėje“, – rašė autobiografijoje. L. Andriekaus rūpesčiu žurnalas perkeltas į Lietuvą, ir sujungtas su „Naujuoju Židiniu“, gyvuoja iki šių dienų. Tai unikalus faktas Lietuvos kultūros istorijoje.
L. Andriekus pasižymėjo kultūrinu bei visuomeniniu veikimu. Įstojęs į Lietuvių rašytojų draugiją dalyvavo literatūros vakaruose. Dešimt metų vadovavo  LR draugijai Niujorke. Rūpinosi lietuviškos kūrybos populiarinimu. Ieškojo galimybių premijoms įsteigti.  Atidarius Niujorke kultūros centrą „Židinys“ vėl ėmėsi organizaciniu darbu. Jo vadovaujamoje Adomo Galdiko dailės galerijoje vyko įvairūs renginiai, minėjimai, koncertai.
L. Andriekus išleido dešimt poezijos knygų. Literatūros kritikas A.Vaičiulaitis rašė: „L. Andriekus yra vėlyvas ateivis į lietuvių literatūrą. <...> Kaip poetas, L. Andriekus turi retą atsinaujinimo dovaną. Su pirmu rinkiniu jis atsivėrė kaip asyžietiškos dvasios, saulėtas, o sykiu ir liūdnokas lyrikas. Asyžietiškoji melodija atnešė naują balsą lietuvių poezijai, ir galėjai spėti, kad autorius jį puoselės tolesnėse knygose.“ L. Andriekus debiutavo 1955 metais, išleisdamas rinkinį „Atviros marios“ (1955 m.), LRD premija laimėjo rinkinys „Saulė kryžiuose“  (1960 m.). Trečiasis rinkinys – „Naktigonė“ (1963 m.), vėliau pasirodė – „Po Dievo antspaudais“ (1969 m.),  „Už vasaros vartų“ (1976 m.), „Atmink mane, Rūpintojėli“, (1985 m.). Anglų kalba išleisti du rinkiniai: „Amens in Amber“ (1968 m.), „Eternal Dream“ (1980 m.). 1986 m. Ateitininkų federacija paskelbė religinės poezijos konkursą, skirtą Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejui, kurį L. Andriekus laimėjo gaudamas premiją už eilėraščių rinkinį (rankraštyje) „Balsai iš anapus“. Parodoje eksponuojamos ne tik visos L. Andriekaus knygos, bet ir kūrybiniai rankraščiai, mašinraščiai, pamokslai. Lietuvoje 1992 metais išleista jo eilėraščių rinktinė „Pasilikau tik dangų mėlyną“, kurią poetas įvardijo: „mano sielos enciklopedija“.

Parengė Išeivių literatūros skyriaus vedėja Virginija Paplauskienė

Visa galerija
Atgal