Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
26
sausio
2021

TARNAUTI TĖVYNEI

Lapkričio 17 d. B. ir V. Sruogų namuose į vakarą, skirtą iškiliai Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų gimimo metinių sukakčiai, susirinko gausus būrys svečių. Literatūrinės-muzikinės kompozicijos ir monospektaklio „Užkoduotas Tėvynės meilės ir ilgesio genas“ sudarytoja ir atlikėja Violeta Bakutienė pokalbio su M. Oginskiu forma pristatė šio garsaus senos ir kilmingos magnatų giminės atstovo spalvingą asmenybę, gyvenimo ir įvairiapusės veiklos faktus.
Kunigaikštis M. K. Oginskis šian­dien labiausiai ži­no­mas kaip kom­po­zi­to­rius, po­lo­ne­zo „At­si­svei­kinimas su tė­vy­ne“, po­pu­lia­rių ma­zur­kų, val­sų, mar­šų, kny­gos „Laiš­kai apie mu­zi­ką“, 1826–1827 m. pa­skelb­tų ke­tu­rių to­mų „At­si­mi­ni­mų“ au­to­rius. M. K. Ogins­kis bu­vo ir aktyvus visuomenės bei po­li­ti­kos vei­kė­jas – di­plo­ma­tas, LDK iž­di­nin­kas, vie­nas iš 1794 m. su­ki­li­mo va­do­vų Lie­tu­vo­je,  kuriam visuomet labiausiai rūpėjo Lietuva ir jos žmonių gyvenimas bei interesai.
„Kas tu esi mums?“ –  retoriškai paklausė autorė, atsakydama:  „Tu  – asmenybė, pranokusi savo gyvento laiko idėjas.“ Jau ankstyvoje vaikystėje jis žinojo, kad užaugęs tarnaus karaliui ir Tėvynei. Toks buvo M. K. Oginskio, įkūnijusio aukščiausius moralės principus, tiesą ir teisingumą, gyvenimo tikslas, kurio siekė labai atkakliai.

Parengė B. ir V. Sruogų namų-muziejaus vedėja B. Glaznerienė

Visa galerija
Atgal