Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
21
sausio
2021

POEZIJOS IR MUZIKOS VAKARAS

Lapkričio 6 d. Maironio namuose vyko kiek neįprastas renginys: muziejaus direktorė, rašytoja Aldona Ruseckaitė sveikino susirinkusius (ir besirenkančius) klierikus, jaunus vargonininkus, jaunus (ir kiek vyresnius) kunigus, taip pat prelatą Vytautą Steponą Vaičiūną, VDU kapelioną kunigą Darių Vasiliauską, Seminarijos rektorių Aurelijų Žukauską, diakoną brolį Bernardą Belicką OFM ir visus šventės dalyvius – po kelerių metų pertraukos muziejuje Kauno kunigų seminarijos klierikai skaitė savo poeziją.
Toks vakaras – miela ir prasminga tradicija. Tarsi grįžimas į tuos tolimus laikus, kai į didžiąją svetainę rinkdavosi poetai, dainininkai, muzikantai, kai pro atvirus jos langus liejosi fortepijono muzika ir dainos...
Tad šiemet – tarsi tradicijos tęsinys – vyko improvizuota poeto Maironio gimtadienio šventė: pas iš Šveicarijos parvykusį prelatą ir jo seserį Marcelę rinkosi draugai kunigai, jauni poetai, žurnalistai, knygų leidėjai, užsuko pasisvečiuoti žavi Tallat-Kelpšų šeimyna, atėjo kompozitorius Juozas Naujalis su sūnumi Juozuku – Maironio namų durys visiems atvertos. Svečiai su šeimininkais kalbėjosi apie knygų leidybą, bažnytinius reikalus, skaitė poezijos posmus, muzikavo. Tiesa, vakaro idilės vos nesuardė prelatas Adomas Dambrauskas-Jakštas: įpykęs mojavo Maironio poezijos tomeliu ir barė autorių, kad eilėraščiai labai pasaulietiški, kad mažai apie Ganytoją rašyta, o dar tos moterų nuotraukos... Tačiau, kai jauni kunigai paskaitė gražios dvasinės kūrybos – savos ir iš „Pavasario balsų“ – griežtasis kritikas turėjo nurimti...
Beliktų pridurti, jog vakarą pas prelatą Maironį režisavo ir inscenizavo bei Maironio fortepijonu skambino Kauno Arkikatedros mišraus choro „Cantate“ vadovė Vita Liaudanskaitė-Vaitkevičienė, o svečiai (dvasininkai ir pasauliečiai) – klierikai ir kunigai, buvę ir esami Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai. Prelato svečius sutiko ir išlydėjo, priėmė ir kalbino ne tik Maironio sesuo Marcelė (Aldona Ruseckaitė), bet ir Palemono parapijos klebonas ir Vytauto Didžiojo universiteto kapelionas kunigas Darius Vasiliauskas. Savo kūrybą skaitė diakonas brolis Bernardas Belickas (OFM), kunigai Nerijus Pipiras (jis ir prelatas Maironis), Robertas Urbonavičius, Gytis Stumbras, Aurimas Stiklakis, Erastas Murauskas, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas...
Ir dar: kitąmet Kauno kunigų seminarija minės 150-ąsias įkūrimo metines. Šis poezijos ir muzikos vakaras – vienas iš daugybės renginių, skirtų šiai datai.
 

Parengė Šiuolaikinės literatūros skyriaus vedėja Virginija Markauskienė,
Zenono Baltrušio nuotraukos

Visa galerija
Atgal