Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
24
sausio
2021

MAIRONIO GIMTADIENIO PAMINĖJIMAS

Lapkričio 5 dieną Maironio lietuvių literatūros muziejuje paminėtos Maironio 152-osios gimimo metinės. Šįmet gimtadienio minėjimas skirtas priminti visuomenei apie neskelbtus Maironio tekstus. Muziejuje saugome iki šiol nepublikuotų pamokslų, paskaitų, proginių kalbų rankraščių lietuvių, lenkų ir lotynų kalbomis.
Maironis buvo ne tik poetas, bet ir aukšto rango dvasininkas, Kauno kunigų seminarijos rektorius. Išleisdamas klierikus atostogų, dažnai ragindavo lavintis savarankiškai. . „Mokslas – tai didžiausias turtas“, – kalbėjo Maironis būsimiems kunigams. -„Kunigas turi šviesti <...> Lietuvos praeities laikais Daukša, Sirvydas, Stankevičius, Giedraičiai,Valančius, Baranauskas – vis tai vardai, kuriems pasauliečių tarpe nėra lygių.“ 
Muziejaus direktorė ir leidinių rengėja Aldona Ruseckaitė pristatė naujus sąsiuvinius iš serijos „Neskelbti Maironio rankraščiai“. Ketvirtame sąsiuvinyje „Širdies lavinimas“ rasime fragmentus iš Rektoriaus kalbų klierikams, sakytų 1925–1930 metais, o penktame sąsiuvinyje ,,Skristi į idealų ir grožio sritį“ publikuojamos kalbos, pasakytos šventinant įvairius pastatus: muziejus, banką, bažnyčią. Kartais Maironio mintys tinka ir šiems laikams.„Visur šiandieną verda nuolatinė iki gyvo kaulo įgrisusi kova; eina kova politikoje, ekonomikos srity, santykiuose tarp pavienių žmonių, atskirų luomų, didžių ir mažų tautų. Taip norėtųsi, kad bent maldos šventyklos ir menų rūmai išliktų nuošaliai nuo tų nebroliškų vaidų ir rungtynių, kuriose savimeilė ir neapykanta dažniausiai vyrauja. Taip norėtųsi, kad nuvargusi žemiškoje kovoje žmogaus siela bent čia rastų užsimiršimą, ramumą, atilsį, o vienkart gautų čia užburtus sparnus skristi į idealų ir grožio sritį, kad suprastų ir pajustų esanti virš to pilko gyvenimo, pajustų esanti liuosa, ne nuo tiesos ar grožio pradų, nes ir menas turi savo grožio dogmas, tik pajustų esanti liuosa nuo dienos sielvartų, nuo žemės dulkių.“ (Kalba, šventinant Čiurlionio galeriją).
Jauni, talentingi aktoriai Gabrielė Aničaitė ir Saulius Čiučelis  skaitė Maironio eilėraščius ir ištraukas iš kalbų. Poeto fortepijonu virtuoziškai grojo pianistas Darius Kudirka.
Muziejaus direktorė A. Ruseckaitė dėkojo jauniems atlikėjams, kurie dovanojo savo talentą be pinigų.
Leidybos projektą parėmė Lietuvos kultūros taryba ir Giedrius Kuprevičius.

Parengė Senosios literatūros skyriaus vedėja Regina Mažukėlienė,
Zenono Baltrušio nuotraukos

Visa galerija
Atgal