Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
20
sausio
2021

2014 M. MUZIEJAUS VEIKLOS ATASKAITA

Minint lietuvių grožinės literatūros pradininko, poemos „Metai“ autoriaus 300-ąsias gimimo metines, 2014-ieji paskelbti Kristijono Donelaičio metais. Atsiliepdami į prasmingą iniciatyvą, K. Donelaičiui savo veiklą dedikavo ir Maironio muziejaus darbuotojai. Neužmirštas liko ir kitas iškilus žmogus – kunigas, rašytojas Juozas Tumas-Vaižgantas, minint 145-ųjų gimimo metinių sukaktį. Žinoma, kaip visuomet, lankytojų ir muziejaus darbuotojų dėmesio nestokojo ir šių rūmų savininkas Jona Mačiulis-Maironis.
Vykdant investicinį projektą Maironio lietuvių literatūros muziejaus pastato Kaune, Rotušės a.13, rekonstrukcija, 2014 metais LR kultūros ministerija skyrė pusę milijono litų. Už juos pradėti Maironio memorialinio buto restauravimo darbai, todėl vasario mėnesį uždaryta Maironio memorialinė ekspozicija. Tiesa, visi Maironio buto baldai, dalis meno kūrinių eksponuojami parodoje „Maironio memorialiniai daiktai kitoje erdvėje“, parengtoje rekonstruotoje rūmų dalyje.
Muziejaus veiklos papildomam finansavimui parengta ir Lietuvos kultūros tarybai pateikta 12 projektų paraiškų. 2014 metais įvykdyti 7 projektai, gauta 75,5 tūkstančiai litų papildomo finansavimo eksponatų restauravimui, muziejinių vertybių įsigijimui, ekspozicijų atnaujinimui, parodoms, leidybai. J. Grušo memorialinis muziejus partnerio teisėmis dalyvavo bendrijos „Akių šviesa“ projekte – įvyko 48 edukaciniai užsiėmimai regėjimo negalią turintiems asmenims.
Gavus papildomą dalinį finansavimą, 2014 metais naujai atkastuose muziejaus rūsiuose, įspūdingose patalpose, kurias muziejininkai pavadino „Požemio galerija“, buvo įrengta ekspozicija „Rašytojai meno kūriniuose“. Čia eksponuojami vaizduojamosios dailės kūriniai – skulptūra ir įvairios jos formos – medaliai, plaketės, bareljefai, skulptūriniai portretai, biustai, statulos. Itin pagarbiai, paslaptingoje nišoje – rašytojų pomirtinės kaukės – gipse užfiksuoti J. Tumo-Vaižganto, Vydūno, V. Krėvės, S. Nėries, P. Cvirkos, K. Binkio ir L. Giros veido bruožai.
Gavę projekto „Laiškai žmonėms ir apie žmones“ finansavimą, muziejininkai aktualizavo išnykstančių ranka rašytų laiškų problemą – buvo ne tik parengta vertingų, įdomių įvairių laikotarpių ir autorių laiškų paroda, bet joje vyko ir edukacinė veikla: lankytojai galėjo parašyti laišką, ant voko užklijuoti specialų pašto ženklą ir uždėti parodos antspaudą.
Šiuo metu muziejuje saugoma virš 291 tūkstančio eksponatų, 2014 metais jų sukaupta 4240. Eksponatus perduoda JAV ir Lietuvoje gyvenančių lietuvių rašytojų giminės, artimieji, kartais patys kūrėjai.
Vertingų eksponatų muziejininkai atranda ir ekspedicijose, kurių metu taip pat užrašomi amžininkų atsiminimai. Pernai organizuotos 9 ekspedicijos į rašytojų gimtąsias ir gyventas vietas.
Sukaupti eksponatai tvarkomi, sisteminami, tyrinėjami. Nenutrūksta ir eksponatų sklaida visuomenei, jie eksponuojami tiek muziejaus, tiek kitų įstaigų parodose. Muziejuje taip pat rengiamos dailininkų, fotografų darbų parodos. Prasminga tradicija tapo muziejaus padalinio – J. Grušo memorialinio muziejaus darbuotojų sumanymas parengti kauniečių šeimose bendrai tėvų ir vaikų pagamintų kalėdinių atvirukų parodą. Iš viso 2014 metais muziejuje eksponuotos 45 parodos, iš jų trys buvo skirtos K. Donelaičio jubiliejui. 8 parodos eksponuotos kitose institucijose – Kauno Kristaus prisikėlimo bažnyčioje, Kauno apylinkės teisme, Kauno menininkų namuose, bibliotekose, mokyklose. Parengtos ir eksponuotos 23 virtualios parodos muziejaus interneto svetainėje www.maironiomuziejus.lt ir 2 – LIMIS svetainėje http://mllm.limis.lt/. Ekspozicijose ir parodose eksponuotos 5256 muziejinės vertybės.
2014-aisiais muziejininkai ištyrinėjo 3700 eksponatų, parašė jiems eksponatų mokslinės kartotekos korteles (pasus) ir juos inventorino. Muziejaus rinkiniuose saugomais eksponatais domisi literatūros mokslininkai, studentai, moksleiviai, televizijų darbuotojai, aktoriai, režisieriai, kolegos muziejininkai, 385 muziejinės vertybės eksponuojamos kituose Lietuvos muziejuose. Muziejaus saugyklose nuolat rūpinamasi mikroklimatu, fiksuojama drėgmė ir temperatūra, laiko paženklinti eksponatai patenka į patyrusių restauratorių rankas – 2014 metais restauruoti-konservuoti 26 eksponatai.
Muziejaus darbuotojai daug įdomios medžiagos skelbia virtualioje erdvėje. Muziejaus internetinė svetainė vėl atnaujinta, sukurtos naujos skiltys „Vaižgantui – 145“, Kristijonui Donelaičiui – 300“, „Akcijos“ ir „Žaidimai“. Elektroniniame žurnale „Literatūrinė Lietuva“ publikuoti 146 informaciniai, reklaminiai straipsniai apie renginius, įdomius eksponatus, rinkinius, taip pat apklausos, interesantams ir lankytojams aktuali informacija. Atnaujintoje muziejaus internetinėje svetainėje toliau bus leidžiamas elektroninis katalogas „Senosios knygos Maironio muziejuje (knygos lietuvių kalba iki 1864 m.)“. Iš viso kataloge paskelbti jau 74 aprašai, kurie yra perkeliami į naująją svetainę.
Maironio lietuvių literatūros muziejus dalyvavo tarptautiniame projekte „Europeana“ ir LDM projekte „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“, virtualioje erdvėje 2014 metais paskelbta 1713 skaitmenintų eksponatų, o Maironio ir J. Tumo-Vaižganto memorialiniuose butuose įdiegti audiogidai.
Muziejaus bičiulių dėmesio nestokoja tiek tradiciniai muziejaus renginiai (Maironio gimtadienio, Moterų menininkių kūrybos, Kalėdinis poezijos ir muzikos vakarai, naujų knygų pristatymai), tiek susitikimai su rašytojais, jubiliejinių sukakčių minėjimai, menininkų renginiai. 2014 metais Maironio lietuvių literatūros muziejuje ir jo padaliniuose įvyko 144 kultūriniai renginiai, iš jų – 38 skirti vaikams ir moksleiviams. Keturiolikos renginių ciklas buvo skirtas senjorams ir Trečiojo amžiaus universiteto Literatūros fakulteto klausytojams.
Rekonstravus dalį Maironio lietuvių literatūros muziejaus ekspozicinių salių, muziejininkai rūpinasi būsimos lietuvių literatūros istorijos ekspozicija, parengė jos koncepciją, diskutuoja tarpusavyje, rengia ekspozicinius planus.
Kiekvieną rudenį muziejuje vyksta mokslinė konferencija, joje mokslininkai, muziejininkai, literatūros tyrinėtojai diskutuoja aktualiomis temomis. 2014 metų rugsėjį vykusi mokslinė konferencija „Sugrįžtantis Juozas Tumas-Vaižgantas: nekintanti vertybių hierarchija“ buvo skirta Vaižganto jubiliejui.
Muziejaus specialistai, tyrinėdami 58mokslines temas, parengė 4 naujas paskaitas, 9 mokslinius ir 49 literatūrinius, muziejinius pranešimus, 47 publikacijas kultūros ir periodinei spaudai, 3 mokslinius straipsnius, parengė 24 naujas edukacinių programų temas. 2014 metais centrinio muziejaus ir padalinių edukatoriai ir toliau dalyvavo bendrame LMA projekte „Muziejus – mokykla – moksleivis“.
Įvairaus amžiaus ir socialinių grupių klausytojams perskaityta 40 paskaitų, 11 pranešimų mokslinėse konferencijose, 59 muziejiniai, literatūriniai pranešimai. Žiniasklaidai pateikti 135 informaciniai pranešimai, dalyvauta 7 radijo ir 8 televizijos laidose.
Uždarius restauravimui Maironio memorialinį butą, susirūpinta sumažėjusiais lankytojų srautais. Tuomet muziejininkai iniciatyviai skelbė įvairias akcijas, kurios sulaukė didelio moksleivių ir suaugusiųjų susidomėjimo. Ypač aktyviai dalyvavo akcijoje-kūrybinėse dirbtuvėse „Padovanok Maironiui gėlę“, edukaciniame projekte „Laiškas Rašytojui“, akcijoje-konkurse „Įžiebk Kalėdų eglę Maironio namuose“.
Muziejus daug dėmesio skiria vaikams ir šeimoms. Muziejuje ir padaliniuose parengtos edukacinės programos ir nuolat skelbiamos savaitgalių akcijos šeimoms.
Muziejaus edukatoriai savo idėjas galėjo įgyvendinti ir Muziejų nakties programoje, kurios metu lankytojai dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Maironio rūmų požemio paslaptys“.
Tradiciškai du vėlyvo rudens savaitgalius muziejuje šurmuliavo vaikai – tuomet vyko respublikinis dviejų turų moksleivių skaitovų konkursas, vertinamas profesionalių aktorių komisijos.
2014 metais Maironio lietuvių literatūros muziejuje organizuoti du kūrybos konkursai – tradicinis jaunųjų kūrėjų ir respublikinis moksleivių piešinių konkursas pagal Kristijono Donelaičio kūrybą.
Trys konkursai vyko padalinyje – Vaikų literatūros skyriuje: inscenizacijų konkursas, skirtas V. Žilinskaitės pasakai „Kelionė į Tandadriką“, kiemo dekoracijų konkursas rašytojų jubiliatų kūrinių motyvais ir pasakojimo konkursas „Aš pažįstu rašytoją...“. Rašinio konkursą „Vaižganto asmenybės žavesys J. Tumo-Vaižganto publicistikos motyvais“ organizavo J. Tumo-Vaižganto memorialinis muziejus. Edukacinis žaidimas-konkursas „Oi, žirge, žirge“ vyko J. Grušo memorialiniame muziejuje.
2014 metais muziejų bei jo padalinius aplankė 57705 lankytojai, pravesta 510 ekskursijų, vyko 555 edukaciniai užsiėmimai.
Gavę Lietuvos kultūros tarybos finansavimą, toliau tęsėme neskelbtų Maironio tekstų leidybą. 2014 metais 750 egzempliorių tiražu išleisti du serijos „Neskelbtų tekstų fragmentai“ leidiniai: ,,Širdies lavinimas“ ir ,,Skristi į idealų ir grožio sritį“(parengė A. Ruseckaitė).Taip pat parengtas archyvinis leidinys „Vertėjo Miltono Stark archyvas“ (parengė A. Ruseckaitė), kuris muziejaus bičiulės Aldonos Stark lėšomis bus išleistas 2015 metais. Turėdami gilias leidybos tradicijas, muziejininkai dalyvavo Tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje, pristatė Maironio neskelbtų tekstų leidinius ir muziejuje vykstančią populiariausią edukacinę programą „Nuo plunksnos iki knygos“.
Maironio lietuvių literatūros muziejus yra Lietuvos literatūrinių ir memorialinių muziejų metodinis centras. Per metus muziejuje ir padaliniuose buvo konsultuoti 52 interesantai, fonduose aptarnauti 63 lankytojai.
Muziejininkai taip pat kelia kvalifikaciją – užsiėmimai vyksta muziejuje, dalyvaujama specializuotuose mokymuose, seminaruose, konferencijose, lankomos naujos muziejų ekspozicijos.
Muziejaus ūkio skyrius intensyviai rūpinosi penkių padalinių Kauno mieste plačia ūkine veikla, pastatų ir aplinkos priežiūra, saugumu.

Parengė skyriaus vedėja Jūratė Ivanauskienė

Visa galerija
Atgal