Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
22
sausio
2021

VIENOS BIBLIJOS ISTORIJA

Biblijai, kurią padėjo išleisti Juozas Tumas-Vaižgantas, jau greitai sukaks 100 metų!

J. Tumo-Vaižganto raštai liudija, kad jis prisidėjo prie arkivyskupo Juozapo Skvirecko 1921-ųjų metų Biblijos leidimo. Vaižgantas Biblijos vertimą paskatino, padėjo tobulinti vertimo tekstą ir šią knygą išleisti.
„1921 m. rudenį sukako lygiai pusė tūkstančio metų, kaip Apaštalų Sostas susidarė paskutinę visoje Europoje savo poziciją Dievo Sūnaus valiai ir mokslui skelbti – patvirtino 1417 m. įsteigtąją Žemaičių vyskupiją. [1421 metais popiežius Martynas V patvirtino Žemaičių vyskupijos įkūrimo faktą.]
1920 m. balandžio 25 d. „Tautos“ redaktorius kan. Juozas Tumas-Vaižgantas pasiūlijo, šios progos pasigavus, plačiau paskleisti tarp lietuvių rašytąjį Dievo Žodį. Čia pat buvęs Vyskupas Juozapas Skvireckas apsiėmė per metus visai iš nauja išversti pirmajai pradžiai Naująjį Testamentą. Susirinkimas tuojau išrinko jam padėjėjus leidimo darbui, būtent Žemaičių kunigų seminarijos vicerektorių kanauninką Kazimierą Paltaroką ir patį minėtąjį sumanytoją [J. Tumą-Vaižgantą]...
Vertimo darbą padirbo vienas vysk. J. Skvireckas. Kitudu komisijos nariu tepadėjo jam savo patarimais kalbos reikale ir korektūras skaityti. Ir mano šį vertimą būsiant patogiausį šių dienų lietuviui.“
(J. Tumas-Vaižgantas, R11, p. 343 – 344.)
 

Parengė J. Tumo-Vaižganto memorialinio buto-muziejaus vedėjas Remigijus Jakulevičius

Visa galerija
Atgal