Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
25
sausio
2021

GIMĘS NAUJŲJŲ METŲ IŠVAKARĖSE

Šįmet Naujųjų metų išvakarėse minėjome Vinco Kudirkos 160-ąsias gimimo metines. Poetas, Lietuvos himno autorius, nepralenkiamas kandus satyrikas, ironiška plunksna pliekęs carinės Rusijos valdininkus ir jų nedorus darbus Lietuvoje, „Varpo“ redaktorius ir leidėjas... Tačiau mažiau žinoma ir tyrinėta muzikinė V. Kudirkos veikla. Iš biografijos žinome, kad jis dainavo Marijampolės gimnazistų chore, griežė smuiku orkestre, turėjo violončelę, rinko ir harmonizavo liaudies dainas chorams (išleido du lietuvių liaudies dainų rinkinius „Kanklės“ (1895 ir 1899), komponavo instrumentinės muzikos kūrinius fortepijonui. Šįkart „Įdomaus eksponato“ skiltyje – V. Kudirkos pomėgio muzikai pavyzdys: leidinys su gaidomis „Nemuno vilnys“ (Tilžė, 1900). Tai antrasis valso „Nemuno vilnys“ leidimas, pirmasis išėjo 1898 metais. Portretas su autografu ir Nemuno vaizdas ant leidinio viršelio – paties V. Kudirkos, o ne leidėjo Petro Mikolainio sumanymas.
V. Kudirka buvo linksmo, malonaus būdo, dažnai pajuokaudavo (ypač jaunystėje, kol dar nesirgo džiova), laisvalaikiu mėgdavo svečiuotis salonuose, ypač tuose namuose, kur jį pasitikdavo šeimininkai – aistringi muzikos mėgėjai ir... fortepijonas! Gyvendamas Šakiuose „smuiku ar violončele grieždavo pas aptiekininką, akompanuojant fortepijonu aptiekininko Damskio dukteriai, 1893 m. ištekėjusiai už provizoriaus Lukasievičiaus arba pas notarą (paskutiniaisiais dvejais metais beveik vien tik čia), akompanuojant fortepijonu katrai nors iš notaro dukterų. Pirmaisiais metais pas notarą būdavo griežiama ir trise; V. Kudirka grieždavo violončele, notarų dukterų mokytoja frl. Pridat – smuiku, o notaro duktė skambindavo fortepijonu. 1892 ir 1893 m. V. Kudirka buvo suorganizavęs kvartetą: jis pats griežė violončele, aptiekininkas Fr. Lukasievičius – smuiku, mokytojas Ziegleris pūtė kornetą ir notaro sūnus Aleks. Olechovskis grojo bosu.“ (Jonas Staugaitis „Mūsų Kudirka“, Marijampolė, 1899). Labai būtų įdomu pamatyti šio kvarteto nuotrauką, deja, nėra informacijos, kad salono muzikantai su V. Kudirka būtų įsiamžinę.
    

Parengė Senosios literatūros skyriaus muziejininkė Nijolė Raižytė.

Visa galerija
Atgal