Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
27
sausio
2021

„BROLIŲ DOMEIKŲ“ VERTIMAS

Šią savaitę minime vertėjo, redaktoriaus, žurnalisto Miltono Starkaus (1925–1992) 90-ąsias gimimo metines. Didžiausias šio Amerikos lietuvio nuopelnas mūsų kultūrai ir literatūrai yra lietuvių rašytojų vertimai į anglų kalbą. M. Starkus savo dienoraštyje rašė: „Labai norėčiau savo darbais prisidėti prie to, kad didysis pasaulis pažintų mažą Lietuvą.“ Jis išvertė J. Jasmin noveles „Pabučiavimas tamsoje“ („A Kiss in the Dark“, 1954), Vinco Ramono romaną „Kryžiai“ („Crosses“, 1954), Jurgio Gliaudos kūrinį „Namai ant smėlio“ („House Upon the Sand“, 1963), Liudo Dovydėno romaną „Broliai Domeikos“ („The Brothers Domeika“, 1976) bei Kazio Borutos „Medinius stebuklus“ („Wooden Miracles“, 1988).
M. Starkaus archyve, kurį muziejui perdavė jo žmona Aldona Kvedaraitė-Stark, saugomas įdomus vertėjo susirašinėjimas su rašytoju Liudu Dovydėnu dėl romano „Broliai Domeikos“ vertimo. M. Starkus pats pasiūlė šį kūrinį išversti ir išleisti savo lėšomis. 1967 m. rugsėjo 29 d. vertėjas parašė pirmąjį laišką romano autoriui: „Mielas p. Dovydėnai, sakykim, imčiau ir išversčiau Jūsų 1936 metais rašytą romaną „Broliai Domeikos“. Na, ką pasakytumėt? Ar gaučiau Tamstos leidimą išleist tą veikalą savo lėšomis? Ar Tamsta norėtumėt pats prisidėt prie tokio biznio? Žodžiu, kaip, kokiom sąlygom būtų galimą p. Užubalį išlydėt į pasaulį? Nekantriai lauksiu Tamstos atsakymo.“
L. Dovydėnas netruko atsakyti: „Gerbiamas p. Stark, dėkodamas už Jūsų malonų dėmesį – užsimojimą versti „Brolius Domeikas“ į anglų kalbą, pirm visko norėčiau romano pradžią gerokai pakeisti. Tektų nauju skyriumi sudaryti didesnę įtampą + intrigą. Turiu planą naują skyrių pridėti viduryje romano. Pats Užubalis, lydint į pasaulį, gal tektų kiek paryškinti. Tam reik laiko, kurio aš ne tiek daug turiu. Bet tai apgalima kliūtis. Sutinku: Jūsų pastangomis ir lėšomis išversti ir Jums prieinamu būdu išleisti. Pageidaučiau galimai geresnio išleidimo, apipavidalinimo. Jeigu būtų daugiau negu viena laida, pageidaučiau honoraro. Aš pats turiu ryšių su rytinių valstijų spauda, angliška spauda. Galėčiau prisidėti garsinimo akcijoje. Telieka man Jums palinkėti geriausio pasisekimo su Užubaliu einant į pasaulį.“
M. Starkui šis vertimas buvo tikras iššūkis: teko daug aiškintis, klausti, naudotis įvairiausiais žodynais. Taip pat buvo sunku surasti leidėją. Kai taisymai, žodžių tikslinimai ir visokie derinimai su autoriumi buvo pagaliau baigti, M. Starkus 1973 m. kovo 5 d. informavo L. Dovydėną, kad „šią savaitę rankraštį perduodu mašinistei. Kai atmuš gana margą juodraštį, bematant gausi kopiją, tada galėsi sukt galvą dėl leidėjų, o dar gali būt ir korektūros! Iš savo pusės darysiu žygius su Antanu Skiriumi, „Lietuvių dienų“ leidėju. Pažiūrėsim, ką jis sakys. „Domeikos“ – klasikinis Lietuvos romanas, reikia manyt, kad būtų garbingas užsimojimas juos išleist kam nors. <...> Na, dabar teks palaukt, kol gausime švarų rankraštį. O tuo tarpu pats įsikinkyk į tas roges, nes abu važiuojava miško parsigabent!“
Deja, 1974 m. gruodžio 19 d. knyga vis dar nebuvo išleista, L. Dovydėnas vėl siuntė laišką vertėjui: „Mielas Miltone, <...> išleisti buvo galima seniai. Kaip išleisti? Štai kur mazgas... Galbūt paskutiniu atveju išleisime su primokėjimu. Tai mažoji bėda. Bėda, pati didžioji, garsinimas, platinimas. <...> Viską bandom. Laikai – infliacija, recesija – knygai peilis po kaklu. Bet rankų nenuleidžiam. Svarbiausia: TURIM RANKRAŠTĮ – VERTIMĄ. Čia Tavo nuopelnai aukštesni už Mėlynuosius kalnus.“
1975 m. liepos 11 d. laiške M. Starkus pagaliau turėjo puikių naujienų autoriui: „Geros žinios atplaukia iš Jūsų pasaulio! Stverkis kepurės ir keliauk Bostonan, kur reikėtų galutinai susitart su Kapočium dėl „Domeikų“. Popierius, šriftas, kiti dalykėliai man nerūpi, nes žinau, kad pats viską sutvarkysi kaip reikiant. <...> Viršelis turėtų būt lietuviškai patrauklus, gero dailininko nupaišytas (galėčiau sumokėt ekstra). Turiu galvoj du gaidžiu pešantis arba katiną, begraužiantį Užubalio nosį. Reikia sensacijos! Kas liečia Kapočių: galiu pristatyt tūkstantinę iš kalno, antrą tūkstantinę – kai jau bus surinkta, o balansą – kada viskas bus gatava. Gerai, važiuojant mudviejų ratu nekratu – traukiam Domeikų atgimimo link!“
Taigi romanas dienos šviesą išvydo 1976 m. Vertimą M. Starkus dedikavo tuomet dar būsimai žmonai Aldonai Kvedaraitei. Knygoje išspausdinta profesoriaus Rimvydo Šilbajorio „Brolių Domeikų“ analizė ir įvertinimas bei trumpas įvadinis vertėjo žodis, pabaigoje – informacija apie Liudą Dovydėną.
 
Daugiau apie vertėją ir jo darbus galite perskaityti leidinyje „Miltonas Starkus / Milton Stark“ (sudarytoja ir teksto autorė Aldona Rusekaitė, 2015) >>
 
Taip pat kviečiame apžiūrėti Miltonui Starkui skirtą virtualią parodą >>

Visa galerija
Atgal