Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
24
sausio
2021

AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO DALYVIO ŽENKLELIS

Švęsdami Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-metį, prisiminkime, jog emigracijoje daugumos išeivių pagrindinis siekis buvo Lietuvos Nepriklausomybė. Aktyviai įvairiuose Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės idėjas skelbiančiuose kongresuose, minėjimuose, susirinkimuose nuo pat 1944 metų dalyvavo ir poetas Bernardas Brazdžionis.
Maironio lietuvių literatūros muziejuje saugoma Bern. Brazdžionio 96 ženklelių kolekcija, kurioje yra ir 1949 metų Amerikos lietuvių kongreso dalyvio ženklelis.
Informaciją apie kongresą 1949 metų gruodžio 26 dieną išspausdino mėnesinis kultūros žurnalas „Aidai“: „Š. m. lapkričio 4–6 d. New Yorke įvykęs Amerikos lietuvių kongresas yra vienas reikšmingiausių lietuvių manifestacijų už Lietuvos laisvę ir demokratiją. Reikšmingas ne vien tuo, kad jame dalyvavo apie 800 žmonių ir buvo surinkta apie 15.000 dol. Lietuvos laisvės reikalams, bet ir tuo, kad jame sutartinai dirbo ir dalyvavo visų Lietuvos nepriklausomybę ginančių srovių ir partijų atstovai. Reikšmingas jis buvo taip pat tuo, kad per jį buvo garsiai net radijo bangomis prabilta į laisvąjį Amerikos pasaulį. Už Lietuvos laisvę, už žmoniškumą buvo pasisakyta ne tik New Yorko kardinolo katedroje, kuri per pamaldas buvo pilna žmonių, bet garsiai už Letuvą ir laisvą demokratišką pasaulį buvo pasisakyta oficialių JAV žmonių, kaip senatoriaus O'Connor ir New Yorko gubernatoriaus, buv. kandidato į prezidentus Dewey. Ir kaip tik šito įtakingo politiko kalba buvo perduodama dviejų didžiausių radio siųstuvų Amerikos visuomenei. Ne mažesnės reikšmės (o gal net didesnės) yra faktas, kad kongresą savo telegrama pasveikino ir JAV prezidentas Truman. Tik šitokiomis visų lietuvių sutartinomis manifestacijomis, kokia buvo kongresas, ir visų pasiryžusiu darbu bus pasiekta Lietuvos laisvė ir nepriklausomybė.“
 
1990 m. kovo 11 d. atkurta Lietuvos Nepriklausomybė – didelė šventė viso pasaulio lietuviams, ryžtingai šio įvykio siekusiems beveik penkis dešimtmečius...
 
Man Lietuva – Šešiolikta Vasario
Pačiajam vidury tautų žiemos,
Ir koplytėlė dievdirbio stebukladario
Rūpintojėlio rūpesčiu už mus prie kryžkelės rymos.
 
Man ji atsakymas į siaubo naktį sausio
Ant laisvės aukuro po tankais traiškoma „Už ką?“
Ryžtinga kovo, iš visų kovų šviesiausio,
Mums laisvę skelbianti laimėtoja, nebe auka.
<...>
 
Iš paskutinio Bern. Brazdžionio eilėraščių rinkinio „Kas šviečia virš galaktikų visų“ (2004)

Parengė Bern. Brazdžionio rinkinio skyriaus vedėja Jūratė Ivanauskienė 

Visa galerija
Atgal